W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego

Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz mieć ułatwiony dostęp do informacji? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego? Sprawdź, jak to zrobić.
 

Złóż wniosek

Informacje:

 • Jest to pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

  Możemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci dostęp do informacji. Warunek, to współpraca tego urządzenia z komputerem. Sprzęt komputerowy też może być kupiony. Musisz tylko w uzasadnieniu wniosku opisać - co chcesz kupić i dlaczego. Pamiętaj, my odpowiadamy za środki publiczne. Przekonaj nas, że właśnie to urządzenie rozwiąże twój problem w dostępie do informacji. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj tekst zamieszczony poniżej: 

  Wyjaśnienie:

  Nie obowiązuje katalog dopuszczalnych do dofinansowania sprzętów/urządzeń/ oprogramowania, ale muszą one spełniać warunki definicji programowej - przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem urządzeń brajlowskich).

  Osoby niewidome mogą uzyskać pomoc na zakup urządzeń brajlowskich, tj. elektronicznych urządzeń zdolnych tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwej do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

  Głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną beneficjenta. Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania proponowany przez wnioskodawcę spełnia warunki określone w definicji. Istotnym narzędziem wspomagającym w tym są odpowiednio szczegółowe uzasadnienia zakupu poszczególnych elementów sprzętu i oprogramowania przedstawiane przez wnioskodawców.

 • Każdy, kto:

  • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
  • jest  w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony

  lub

  • posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu wzroku,
  • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony

  lub

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu,
  • jest  w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony.

  Wyjaśnienie:

  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

  Jeśli masz dysfunkcję wzroku, a w Twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 04-O, możesz złożyć wniosek. Gdy twoje orzeczenie jest wydane z innego powodu, to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza okulisty.

  Natomiast jako osoba niewidoma posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności z innego powodu niż 04-O, otrzymasz pomoc, gdy z zaświadczenia okulisty wynikać będzie, że ostrość Twojego wzroku (w korekcji) w oku lepszym jest równa lub niższa niż 0,05 lub pole widzenia jest zwężone do 20 stopni.

  Jeśli wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej do 16 r.ż. z dysfunkcją wzroku, to ostrość wzroku (w korekcji) powinna być w oku lepszym równa lub niższa niż 0,3 lub pole widzenia powinno być zwężone do 30 stopni.

  Natomiast jako osoba  niewidoma w wieku do 16 r. ż.  otrzymasz pomoc, gdy z zaświadczenia okulisty wynikać będzie, że ostrość Twojego wzroku (w korekcji) w oku lepszym jest równa lub niższa niż 0,1 lub pole widzenia jest zwężone do 30 stopni.

  Jeśli masz umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z innego powodu niż dysfunkcja wzroku, to zaświadczenie okulisty musi potwierdzić obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym, równe lub poniżej 0,1 lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

  Zaświadczenie nie będzie potrzebne, jeśli masz wcześniejszy dokument, który to potwierdzi i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument. Jeśli masz poważne problemy z funkcjonalnością obu rąk (brak kończyn lub inną poważną dysfunkcję), to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza (np. rehabilitanta, neurologa), że twój problem dotyczy obu rąk.  Zaświadczenie nie będzie potrzebne, jeśli masz wcześniejszy dokument, który to potwierdzi i powiatowe centrum pomocy rodzinie przyjmie taki dokument.

  Jeśli Twoje problemy wynikają z dysfunkcji słuchu, a orzeczenie nie jest wydane z tego powodu (03-L), konieczne będzie zaświadczenie lekarskie (lub inny dokument) potwierdzające ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym.

  Jeśli twoje problemy w uzyskiwaniu informacji nie dotyczą dysfunkcji wzroku, słuchu ani niesprawnych obu rąk – nie możesz skorzystać z programu. Ale pytaj swoje powiatowe centrum pomocy rodzinie o zadanie „likwidacja barier w komunikowaniu się” – na to zadanie także przekazujemy pieniądze do powiatu.

  Jeśli przekroczyłaś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to pomoc możesz otrzymać tylko wtedy, gdy nadal jesteś zatrudniony. W grę wchodzi w zasadzie każda praca, w tym własna działalność gospodarcza lub rolnicza.

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu, a także każdy, kto ma  wymagalne zobowiązania wobec:

  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli zdarzyły się wcześniej problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
  • dokument, który potwierdza opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję obu rąk,
  • opcjonalnie - osoba z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O,
  • opcjonalnie - osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
  • opcjonalnie: ofertę cenową,
  • opcjonalnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
  • opcjonalnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

  • skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

  Ważne: jednostka, która udziela wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023. 
 • Maksymalna kwota dofinansowania:

  • dla osoby niewidomej – 26.500 zł, z czego na urządzenia brajlowskie - 16.500 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności – 10.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6.000 zł.
    

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest, aby uzasadnić potrzebę zakupu.

  Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

 • Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

  Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem wyżej wymienionych okresów, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

  • pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, a także wobec osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą.

  Wyjaśnienie:

  Pomoc w programie może być udzielana co 5 lat. Przykładowo, jeśli w 2018 roku otrzymałeś pomoc w zakupie komputera, to dopiero w 2024 roku możesz złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie.

  Jeśli jednak twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej komputera, albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież) – zwróć się do  swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie o skrócenie okresu karencji. Pozytywna decyzja powiatu pozwala złożyć kolejny wniosek wcześniej.

 •  

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 10:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: as@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}