W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym? Sprawdź, jak to zrobić.
 

Złóż wniosek

Informacje:

 • Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
   

  Wyjaśnienie:
   

  Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym to  wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej).
   

 • Każdy, kto:

  • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • jest w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony,
  • jest zatrudniony lub się uczy lub posiada potwierdzone opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

  Wyjaśnienie:
  Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety - nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.
   

 • Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

  • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
  • wobec realizatora programu.

  Wyjaśnienie:

  Zaległości muszą być uregulowane - nie otrzymasz pomocy, jeśli w międzyczasie zdarzyły się problemy i zalegasz ze zwrotem wcześniej uzyskanej pomocy do PFRON lub samorządu powiatowego. Możesz złożyć wniosek, gdy uregulujesz wszystkie zaległości.

  • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  • dokument, który potwierdza opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
  • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
  • opcjonalnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny,
  • opcjonalnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
  • opcjonalnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołącz do wniosku w formie: 

  • skanu – jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – jeśli składasz wniosek tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załącz w oryginale.

  Ważne: jednostka, która udziela wsparcia, może wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023. 
    
  • 17.600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

  oraz

  • refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest, aby uzasadnić potrzebę zakupu.
  Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

 • Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
  Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

  • pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, a także wobec osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą.
 •  

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 11:24

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń:0 800 889 777, napisz: as@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}