W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w wejściu na rynek pracy

Reprezentujesz szkołę wyższą, organizację pozarządową lub zawiązane przez nich partnerstwa? Chcesz pomóc w wejściu na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, które mają wykształcenie wyższe lub są na ostatnim roku studiów w szkole wyższej? Możesz skorzystać z dofinansowania w ramach pilotażowego programu Absolwent. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Celem programu jest wprowadzenie na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, które mają wyższe wykształcenie. Cel jest realizowany poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie osób niepełnosprawnych w trzech obszarach:

  • A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
  • B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  • zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
  • zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
  • zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;
  •  C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

  Program ma charakter projektowy. Wybór projektów przeprowadzany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 • Z programu mogą skorzystać:

  • szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe,
  • zawiązane przez nich partnerstwa,

  które podejmą współpracę z pracodawcami oraz wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie.

  Podmiot, który został wybrany w konkursie, ogłasza i przeprowadza nabór do projektu osób z niepełnosprawnościami, które:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
  • są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów w szkole wyższej.

  Przez absolwenta szkoły wyższej należy rozumieć osobę, która:

  • ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium) nie wcześniej niż 5 lat przed dniem przystąpienia do programu,
  • posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, który potwierdza tytuł zawodowy lub stopień naukowy.
 • Nie możesz skorzystać, jeśli nie spełniasz warunków uczestnictwa określonych w programie oraz w ogłoszeniu o konkursie.
   

 • Pobierz wniosek (plik docx, 57 KB) oraz załącz:

  • Harmonogram i budżet projektu (plik xls, 53 KB);
  • zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego. Złóż oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;
  • statut lub regulamin (jeżeli wnioskodawca nie ma statutu) zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;
  • pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy;
  • umowę spółki – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (należy załączyć w przypadku, gdy z wnioskiem występuje spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką – spełniające warunki wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
  • umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcami, którzy składają wniosek wspólny, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację projektu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (załącz w przypadku wniosku wspólnego);
  • inne dokumenty wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

  Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych.

  Pełną informację o programie i wzory dokumentów znajdziesz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   

 • Wypełnij i złóż wniosek wraz z załącznikami. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Co musisz przygotować.

 • Termin i sposób składania wniosków określany jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. Wnioski mogą być składane od dnia 19 września 2022 r. do dnia 18 października 2022 r. Termin znajdziesz w ogłoszeniu na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   

 • Maksymalna kwota, która przypada na jednego beneficjenta programu, określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. Aktualną kwotę znajdziesz w ogłoszeniu na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   

  1. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby upoważnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (czyli podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
  2. w Biurze PFRON w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 13.

   

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2022 20:11

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt - zadzwoń: 22 581 84 10

{"register":{"columns":[]}}