W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm

Skorzystaj z finansowania na preferencyjnych warunkach - zapewnij płynność i stabilność finansową swojej firmie.

Informacje:

Tarcza Finansowa  Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) zakłada udostępnienie dużym przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

 • Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm składa się z trzech form finansowania dedykowanych przedsiębiorcom w celu m.in. zapewnienia im szybkiego dostępu do płynności finansowej, przekazanie rekompensat finansowych w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku COVID-19, zapewnienie dostępu do kapitału, w sytuacji istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku kapitałowego i problemów z wyceną kosztu kapitału, zapewnienia kapitału na inwestycje istotne z perspektywy COVID-19, zapewnienia stabilizacji finansowej dużych przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli. Wsparcie składa się z trzech instrumentów:

  1. Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm 

  Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

  Finansowanie Programowe w ramach Tarczy Płynnościowej dla Dużych Firm może być udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r.

  Finansowanie Programowe mające postać finansowania płynnościowego będzie mieć formę pożyczki płynnościowej. 

  Pożyczka płynnościowa będzie udzielana w oparciu o wystandaryzowaną dokumentację, której wzór będzie przekazywany Pożyczkobiorcy przez PFR na dalszym etapie rozpatrywania Wniosku. PFR posiada prawo modyfikacji oraz doprecyzowania warunków. 

  Maksymalny okres finansowania wynosi 4 lata. Wymaga to spłaty w okresie do 4 lat od daty podpisania umowy pożyczki. PFR zastrzega prawo do zmiany, w szczególności skrócenia Okresu Finansowania, względem okresu finansowania wnioskowanego przez Pożyczkobiorcę.

  Maksymalna kwota pożyczki płynnościowej, to kwota zaakceptowana przez PFR w oparciu o zapotrzebowanie na kapitał obrotowy Beneficjenta Programu – maksymalnie 1 mld zł zasadniczo nie może przekraczać najwyższej z następujących kwot:

  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń Pożyczkobiorcy za rok 2019 w oparciu o zaudytowane (lub wstępne, jeżeli zaudytowane dane niedostępne) sprawozdania finansowe (lub odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W przypadku Pożyczkobiorców utworzonych po 31 grudnia 2018 r. maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; lub
  • 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r. w oparciu o zaudytowane (lub wstępne, jeżeli zaudytowane dane niedostępne) sprawozdania finansowe (lub odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym) lub jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność lub/oraz w oparciu o informacje przekazane we Wniosku Pożyczkobiorcy, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2021r.
  1. Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

  Tarcza Finansowa dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Finansowanie może być udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r.

  Programowe Finansowanie Kredytowe mające postać finansowania preferencyjnego udzielane jest w formie pożyczki umarzalnej. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu częściowe (maksymalnie do 75%) pokrycie faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 (ale nie więcej niż 75% kwoty pożyczki).

  Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych wynosi 4 lata od dnia podpisania pożyczki. 

  Kwota Pożyczki preferencyjnej nie może być wyższa niż szacowana szkoda wywołana COVID-19 („Szacowna Szkoda COVID”) oraz nie może przekraczać najwyższej z następujących kwot:

  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń Pożyczkobiorcy (włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych) za rok 2019 w oparciu o zaudytowane (lub wstępne, jeżeli zaudytowane dane niedostępne) sprawozdania finansowe (lub odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W przypadku Pożyczkobiorców utworzonych po 31 grudnia 2018 r. maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności lub
  • 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r. w oparciu o zaudytowane (lub wstępne, jeżeli zaudytowane dane niedostępne) sprawozdania finansowe (lub odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym) lub
  • 750 mln PLN.

  Szacowana Szkoda COVID będzie wyliczana przez PFR na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorcę we wniosku w oparciu o formułę straty na poziomie EBITDA poniesionej oraz szacowanej w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r. Okres powyższy ulegnie skróceniu w przypadku odwołania przed dniem 31 sierpnia 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz nie będzie dłuższy od okresu, w którym ma miejsce co najmniej jedna spośród wymienionych poniżej przyczyn będących podstawą wystąpienia szkody COVID:

  1. Pożyczkobiorca jest adresatem decyzji administracyjnej, związanej z restrykcjami sanitarnymi związanymi z COVID19 lub jest nią dotknięty;
  2. Pożyczkobiorca lub jego pracownicy zostali objęci częściową lub całkowitą kwarantanną na skutek zachorowań pracowników na chorobę COVID19;
  3. Pożyczkobiorca został dotknięty przez częściowe lub całkowite ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej na skutek braku dostępności kluczowych dostaw towarów, materiałów lub usług w związku z zerwaniem łańcuchów dostaw na skutek COVID19 (dostawcy muszą spełniać warunki z pkt. (i) lub (ii) powyżej);
  4. Pożyczkobiorca został dotknięty przez utratę dochodu spowodowaną przez częściową lub całkowitą niezdolność do prowadzenia sprzedaży zamówionych produktów lub usług w związku z brakiem możliwości ich odbioru przez klientów na skutek COVID19 lub brakiem płatności od klientów na skutek COVID19 (klienci muszą spełniać warunki z pkt. (i) lub (ii) powyżej).

  Kalkulacja Szacowanej Szkody COVID będzie uwzględniać odniesienie do faktycznie osiągniętej straty na poziomie EBITDA (Earnings Before Intrest and Taxes) w okresie 6 miesięcy przed 1 marca 2020r. lub okresie 6 miesięcy pomiędzy 1 marca 2019 r. oraz 31 sierpnia 2019 r. (o ile Pożyczkobiorca prowadzi działalność charakteryzującą się sezonowością) („Okres Referencyjny”) w celu wyeliminowania zawyżenia Szacowanej Szkody COVID z przyczyn niezwiązanych z epidemią COVID. 

  W przypadku skrócenia Okresu Szacowanej Szkody COVID, Okres Referencyjny zostanie odpowiednio dostosowany, aby mieć tę samą długość.

  Na potrzeby kalkulacji Szacowanej Szkody COVID nie będą uwzględniane koszty finansowane przez Skarb Państwa (bezpośrednio lub pośrednio np. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy) lub jednostki samorządu terytorialnego lub współfinansowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w kwocie współfinansowanej przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) w ramach pakietów działań przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii.  Wnioskodawca będzie zobowiązany do współpracy z PFR w zakresie składania wszelkich wyjaśnień i informacji w związku z określeniem Szacowanej Szkody COVID. PFR ma prawo do uznaniowego określenia Szacowanej Szkody COVID lub braku jej wystąpienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnych niespójności danych będących podstawą wyliczenia.

  Faktyczna Szkoda COVID będzie obliczana ex-post na podstawie rzeczywistych danych finansowych w oparciu o formułę straty na poziomie EBITDA z uwzględnieniem rzeczywistych wyników osiągniętych przez Pożyczkobiorcę w Okresie Referencyjnym („Faktyczna Szkoda COVID”).
  Faktyczna Szkoda COVID będzie obliczana za okres nie dłuższy niż przypadający pomiędzy 1 marca 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r. (lub odpowiednio krótszy w przypadku odwołania przed dniem 31 sierpnia 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2), oraz nie dłuższy niż okres, w którym wystąpiły u Pożyczkobiorcy przyczyny będące podstawą wystąpienia szkody COVID.

  Kwota umorzenia nie może być wyższa niż niższa z dwóch kwot (i) 75% kwoty Pożyczki, oraz (ii) 75% Faktycznej Szkody COVID.

  Kwota umorzenia będzie określana ex-post według metodologii PFR z uwzględnieniem rzeczywistych zaudytowanych danych za Okres Faktycznej Szkody COVID. Kwota umorzenia będzie brała pod uwagę zaudytowane dane finansowe Pożyczkobiorcy oraz wyniki niezależnego badania zleconego przez PFR oraz wykonywanego przez podmiot wskazany przez PFR. Zarząd pożyczkobiorcy będzie zobowiązany do składania odpowiednich oświadczeń w związku z Faktyczną Szkodą COVID, współpracy z PFR oraz podmiotem wskazanym przez PFR do wykonania badania. Ostateczna decyzja dotycząca wysokości umorzenia należy do PFR oraz nie podlega procedurze odwoławczej. Jakiekolwiek działania Pożyczkobiorcy skutkujące w ocenie PFR zawyżeniem szkody COVID mogą spowodować zmniejszenie lub brak umorzenia. Umorzenie nie zostanie przyznane Pożyczkobiorcy, który spowodował powstanie Faktycznej Szkody COVID, nie prowadził działalności z należytą starannością lub niezgodnie z przepisami prawa lub, który nie powziął środków w celu zmniejszenia Faktycznej Szkody COVID. 

  Wysokość umorzenia zostanie określona nie później niż do 30 września 2021r.  

  1. Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm 

  Program zakłada, że Programowe Finansowanie Kapitałowe w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane, w szczególności z wykorzystaniem następujących (obejmowanych lub nabywanych) Instrumentów Finansowania Programowego, mających postać instrumentów kapitałowych („Instrumenty Kapitałowe”):

  1. udziałów lub akcji;
  2. warrantów subskrypcyjnych;
  3. obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.

  Programowe Finansowanie Kapitałowe w Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 30 czerwca 2021 r.

  Finansowanie w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane w postaci:

  • obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych, przy czym obejmowanie lub nabywanie musi odbywać się po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora lub na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami;
  • obejmowania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w Reżimie Pomocy Publicznej, z zastrzeżeniem, że kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju służy przywróceniu struktury kapitałowej naruszonej przez epidemię COVID-19.

  O otrzymanie Programowego Finansowania Kapitałowego w Reżimie Pomocy Publicznej mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, którzy poza warunkami ogólnymi warunkami Programu dodatkowo spełniają następujące warunki: 

  1. Przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r., nie byli w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18) Rozporządzenia Pomocowego, art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1) lub art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 37);
  2. Bez wsparcia udzielanego w ramach Programu zaprzestaliby prowadzenia działalności gospodarczej lub mieliby poważne trudności z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej, przy czym takie trudności mogą być wyrażone w szczególności pogorszeniem wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych (ang. debt-to-equity ratio) dla Przedsiębiorcy lub podobnego wskaźnika; 
  3. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali możliwości pozyskania finansowania na rynku, a środki pomocy publicznej dostępne w Polsce pozwalające pokryć potrzeby płynnościowe są niewystarczające w zapewnieniu dalszego istnienia danego Przedsiębiorcy;
  4. Przedsiębiorcy, którzy wykazali, że utrata przez nich stabilności finansowej może spowodować poważne społeczne trudności lub poważne niedoskonałości rynku, w tym wykazali co najmniej jedno z poniższych zdarzeń:
  1. stopa bezrobocia w danym regionie lub danych regionach (na poziomie NUTS II):
  1. jest wyższa od średniej unijnej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach; albo 
  2. jest wyższa od średniej krajowej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach;
  1. istnieje ryzyko przerwania świadczenia ważnej usługi, którą trudno jest zastąpić i w przypadku której konkurentom trudno byłoby zacząć ją świadczyć (na przykład dostarczanie infrastruktury krajowej); 
  2. opuszczenie rynku przez Przedsiębiorcę odgrywającego ważną rolę systemową w danym regionie lub sektorze miałoby negatywne konsekwencje (na przykład jeżeli Przedsiębiorca jest dostawcą ważnych czynników produkcji);
  3. istnieje ryzyko trwałego przerwania ciągłości świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym;
  4. niedoskonałości rynków kredytowych lub niewłaściwe zachęty stosowane na tych rynkach doprowadziłyby do bankructwa Przedsiębiorcy;
  5. opuszczenie rynku przez danego Przedsiębiorcę doprowadziłoby do nieodwracalnej utraty ważnej wiedzy technicznej lub umiejętności; lub
  6. mogą pojawić się inne, podobne do ww. wymienionych, trudne sytuacje, przy czym prawdopodobieństwo to powinno zostać należycie uzasadnione przez Przedsiębiorcę.

  Dodatkowo przedsiębiorstwo powinno przedstawić wieloletnią strategię, projekcje finansowe lub plan restrukturyzacji, uwiarygadniające osiągnięcie rentowności finansowej.

  Warunkiem otrzymania Programowego Finansowania Kapitałowego jest również uzyskanie zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji (jeśli dotyczy).

 • Środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wybranych kategorii kosztowych w zależności od instrumentu:

  1. Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm

  Kapitał obrotowy, w szczególności w celu regulowania:

  • zobowiązań handlowych,
  • wynagrodzeń,
  • zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
  • zobowiązań publiczno-prawnych,
  • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

  Pożyczka w szczególności nie może zostać przeznaczona na:

  • dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową zawartą z PFR,
  • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia,
  • fuzje i przejęcia,
  • refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu.
  1. Tarcza Finansowa dla Dużych Firm – finansowanie preferencyjne

  Przeznaczenie środków na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.

  Finansowanie kapitału obrotowego, w szczególności w celu regulowania:

  • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi,
  • wynagrodzeń,
  • zobowiązań publiczno-prawnych,
  • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez Pożyczkodawcę. W szczególności pokrycie niezbędnych nakładów inwestycyjnych ze środków z Pożyczki wymaga analizy i zgody ze strony PFR.

  Pożyczka w szczególności nie może zostać przeznaczona na:

  • dokonywanie jakichkolwiek płatności, w tym ich zwrot lub spłatę, do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową z PFR,
  • nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia,
  • fuzje i przejęcia,
  • refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu.
  1. Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm 

  Realizacja inwestycji, w tym m.in.

  • finansowanie kapitału obrotowego Partnera (w szczególności w celu regulowania: (i) wynagrodzeń, (ii) innych kosztów operacyjnych, (iii) zobowiązań publiczno-prawnych),
  • sfinansowanie podwyższenia kapitału Partnera wspólnie z obecnym właścicielem w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć,
  • finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym,
  • inne cele zaakceptowane przez PFR, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów.
 • Programem objęte są następujące podmioty („Beneficjenci Programu”):

  1. Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą, spełniającymi następujące kryteria:
  • duże przedsiębiorstwa: (i) które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa na 31 grudnia 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR; oraz
  •  MŚP, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót w 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki: (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP, lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego; 

  Na potrzeby ustalenia statusu Beneficjenta (duże przedsiębiorstwo lub MŚP), przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

  1. Przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  •  odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w ujęciu wartościowym, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
  • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
  • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19, w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  • są uczestnikami Programów Sektorowych;
  1. Przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku lub na dzień podpisania stosownych Dokumentów Finansowania Programowego, nie byli w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji na podstawie prawa polskiego;
  2. Przedsiębiorca: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w Rajach Podatkowych. Odejście od zasady dotyczącej rezydencji podatkowej możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
  3. Przedsiębiorca, który prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  4. Przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień podpisania stosownych Dokumentów Finansowania Programowego nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
  1. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub
  2. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe, za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,

  nie jest uznawane za zaległość;

  1. Przedsiębiorca, który uzyskał pozytywny wynik badania w procesie due diligence (w tym analizy KYC) przeprowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju (lub jego doradców), przy czym może ono przyjąć formę uproszczonego lub potwierdzającego badania (tzw. due diligence lub confirmatory due diligence) lub formę tzw. vendor due diligence;
  2. Jeżeli Finansowanie Programowe miałoby być udzielane Przedsiębiorcy działającemu w formie spółki osobowej, warunkiem udzielenia takiego wsparcia może być przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową;
  3. Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w zakresie: 
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, i dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych;
  • działalności w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do nieruchomości;

  z zastrzeżeniem zgodności notyfikowanych Komisji Europejskiej działań, z odpowiednimi decyzjami Komisji Europejskiej, dotyczącymi zasad i warunków udzielania pomocy publicznej.

  1. W przypadku Finansowania Płynnościowego, Finansowania Preferencyjnego oraz Pomocowego Finansowania Kapitałowego, o udział w Programie mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, którzy dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byli Przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji.
  2. W przypadku Finansowania Preferencyjnego, o udział w Programie mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, którzy przedstawili plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19.
  3. W przypadku Pomocowego Finansowania Kapitałowego, o udział w Programie mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące dodatkowe warunki:
  1. bez wsparcia udzielanego w ramach Programu zaprzestaliby prowadzenia działalności gospodarczej lub mieliby poważne trudności z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej, przy czym takie trudności mogą być wyrażone w szczególności pogorszeniem wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych (ang. debt-to-equity ratio) dla Przedsiębiorcy lub podobnego wskaźnika; oraz
  2. wykorzystali możliwości pozyskania finansowania na rynku, a środki pomocy publicznej dostępne w Polsce pozwalające pokryć potrzeby płynnościowe są niewystarczające w zapewnieniu dalszego istnienia danego Przedsiębiorcy.
  3. wykazali, że utrata przez nich stabilności finansowej może spowodować poważne społeczne trudności lub poważne niedoskonałości rynku, w tym wykazali co najmniej jedno z poniższych zdarzeń:
  1. stopa bezrobocia w danym regionie lub danych regionach (na poziomie NUTS II):
  1. jest wyższa od średniej unijnej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach; albo
  2. jest wyższa od średniej krajowej, utrzymuje się na stałym poziomie oraz towarzyszą jej trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w danym regionie lub w danych regionach;
  1. istnieje ryzyko przerwania świadczenia ważnej usługi, którą trudno jest zastąpić i w przypadku której konkurentom trudno byłoby zacząć ją świadczyć (na przykład dostarczanie infrastruktury krajowej);
  2. opuszczenie rynku przez Przedsiębiorcę odgrywającego ważną rolę systemową w danym regionie lub sektorze miałoby negatywne konsekwencje (na przykład jeżeli Przedsiębiorca jest dostawcą ważnych czynników produkcji);
  3. istnieje ryzyko trwałego przerwania ciągłości świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym;
  4. niedoskonałości rynków kredytowych lub niewłaściwe zachęty stosowane na tych rynkach doprowadziłyby do bankructwa Przedsiębiorcy;
  5. opuszczenie rynku przez danego Przedsiębiorcę doprowadziłoby do nieodwracalnej utraty ważnej wiedzy technicznej lub umiejętności lub
  6. mogą pojawić się inne podobne do wyżej wymienionych, trudne sytuacje, przy czym prawdopodobieństwo to powinno zostać należycie uzasadnione przez Przedsiębiorcę.
  1. Warunkiem otrzymania Finansowania Inwestycyjnego jest również przedstawienie wieloletniej strategii, projekcji finansowych lub planu restrukturyzacji, uwiarygadniających osiągnięcie rentowności finansowej.
  2. Jeżeli Finansowanie Programowe miałoby być udzielane Dużemu Przedsiębiorcy działającemu w formie spółki osobowej warunkiem udzielenia takiego Finansowania może być przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
  3. Udzielenie Finansowania Programowego przez PFR Przedsiębiorcy jest również uzależnione od zgodności Finansowania Programowego z działaniami notyfikowanymi Komisji Europejskiej, z odpowiednimi Decyzjami Komisji Europejskiej i poprzedzającymi je Wnioskami Notyfikacyjnymi, dotyczącymi zasad i warunków udzielania Finansowania Programowego w Reżimie Pomocy Publicznej, w szczególności zasadami kumulacji pomocy publicznej wskazanymi w odpowiednich Decyzjach Komisji Europejskiej i poprzedzających je Wnioskach Notyfikacyjnych.
  4. Udzielenie Finansowania Programowego przez PFR Przedsiębiorcy może być również uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów administracji publicznej, w tym w szczególności stosownych zgód organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji.
 • Odpowiednia lista dokumentów i informacji niezbędna do złożenia wniosku zostanie udostępniona Przedsiębiorcom na stronie internetowej PFR.

 • Konieczne jest złożenie stosownego wniosku o udzielenie określonego rodzaju finansowania, w ramach prowadzonego naboru, bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://pfrsa.pl/tarcza250 oraz przesłanie wskazanej w formularzu dokumentacji. 

  Udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom, będzie następowało zgodnie z kolejnością akceptacji wniosków oraz podpisywania dokumentacji transakcyjnej przez Polski Fundusz Rozwoju, a pierwszeństwo rozpoznania i akceptacji przyznane będzie tym wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne i nieobarczone brakami utrudniającymi ich pilne przeprocesowanie. Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju, rozpatrując wnioski, może wziąć pod uwagę inne kryteria, w tym w szczególności pilność potrzeb finansowych danego przedsiębiorcy, liczbę zatrudnionych Pracowników i/lub znaczenie dla gospodarki. 

 • Udzielenie finansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Przedsiębiorstw nie wiąże się z poniesieniem przez przedsiębiorcę żadnych prowizji i opłat.

 • W ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm przedsiębiorca może otrzymać finansowanie w ramach jednego z trzech instrumentów, tj.:

  1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10.000.000.000 zł;

  Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Finansowanie Programowe w ramach Tarczy Płynnościowej dla Dużych Firm może być udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r.

  Finansowanie Programowe mające postać finansowania płynnościowego będzie mieć formę pożyczki płynnościowej.

  Finansowanie płynnościowe udzielane jest w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce płynności, powstałej w szczególności na skutek COVID-19 i maksymalnie do kwoty 1 mld zł. 

  1. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.500.000.000 zł;

  Tarcza Finansowa dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Finansowanie może być udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r.

  Programowe Finansowanie Kredytowe mające postać finansowania preferencyjnego udzielane jest w formie pożyczki umarzalnej. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu częściowe (maksymalnie do 75%) pokrycie faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 (ale nie więcej niż 75% kwoty pożyczki).

  Finansowanie preferencyjne udzielane jest w kwocie odpowiadającej prognozowanej szkodzie powstałej na skutek COVID-19 i maksymalnie do kwoty 750 mln zł. 

  1. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o łącznej wartości 7.500.000.000 zł.

  Finansowanie Kapitałowe w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane, w szczególności z wykorzystaniem następujących (obejmowanych lub nabywanych) Instrumentów Finansowania Programowego mających postać instrumentów kapitałowych („Instrumenty Kapitałowe”):

  • udziałów lub akcji;
  • warrantów subskrypcyjnych;
  • obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.

  Programowe Finansowanie Kapitałowe w Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do 30 czerwca 2021 r.

  Finansowanie w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane w postaci:

  • obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych, przy czym obejmowanie lub nabywanie musi odbywać się po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora lub na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami;
  • obejmowania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w Reżimie Pomocy Publicznej, z zastrzeżeniem, że kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju służy przywróceniu struktury kapitałowej naruszonej przez epidemię COVID-19.

  Finansowanie inwestycyjne w Reżimie Pomocy Publicznej  udzielane jest maksymalnie do kwoty 1 mld zł.

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2020 15:05

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Polski Fundusz Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}