W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm

Skorzystaj z finansowania na preferencyjnych warunkach i zapewnij swojej firmie płynność i stabilność finansową. Złóż wniosek do PFR.

Informacje:

Dzięki Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania na preferencyjnych warunkach. Dofinansowanie jest częściowo bezzwrotne. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

 

 • Środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym:

  • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
  • kosztów zakupu towarów i materiałów,
  • kosztów usług obcych,
  • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
  • kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,
  • zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji).

  Istnieje możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości subwencji finansowej. Obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

 • Z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP skorzystać mogą przedsiębiorcy spełniający poniższe warunki:

  1. Przedsiębiorcy będący małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniający następujące kryteria:
  • zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym:
   – nie jest mikrofirmą, lub
   – nie jest beneficjentem programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm.
  1. Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
    
  2. Przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku nie otworzyli likwidacji oraz wobec których – na dzień składania wniosku – nie zostało otwarte:
  • postępowanie upadłościowe ani
  • postępowanie restrukturyzacyjne.
  1. Przedsiębiorca:  
  • który posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  • którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
  1. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
    
  2. Przedsiębiorca:
  • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
  • nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
  • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku, przy czym:
   – rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub
   – zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.
  1. Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe, 
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.
 • Odpowiednia lista dokumentów i informacji niezbędna do złożenia wniosku zostanie udostępniona Przedsiębiorcom za pośrednictwem kanałów elektronicznych (banków) oraz na stronie internetowej PFR.

  Aktualna lista banków udzielających wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PRF jest dostępna na stronie internetowej PFR.

 • Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MSP będzie udzielane po złożeniu wniosków przez Przedsiębiorców za pośrednictwem kanałów elektronicznych (banków).

  Aktualna lista banków udzielających wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PRF jest dostępna na stronie internetowej PFR.

 • Udzielenie finansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP nie wiąże się z poniesieniem przez przedsiębiorcę żadnych prowizji i opłat.

 • W ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP przedsiębiorca może otrzymać finansowanie w formie subwencji finansowej. Kwota wysokości subwencji finansowej będzie zależna od wielkości przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów i obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne):

  • Jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale  <0; 25 proc.), to subwencja nie zostanie udzielona.  
  • Jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale<25; 50 proc.), to subwencja będzie równa 4 proc. * przychody ze sprzedaży 2019.
  • Jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale <50;75 proc.) to subwencja będzie równa 6 proc. * przychody ze sprzedaży 2019.
  • Jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale<75; 100 proc.>, to subwencja będzie równa 8 proc. * przychody ze sprzedaży 2019; maksymalnie do 3,5 mln PLN.

  Otrzymana przez firmę subwencja finansowa będzie podlegała spłacie, jednak do 75 proc. jej wartości może zostać umorzone na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty subwencji na następujących zasadach:

  • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności,
  • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
  • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2020 13:02

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Polski Fundusz Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}