W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj becikowe

Urodziło ci się dziecko? Pamiętaj, że możesz dostać pomoc finansową od państwa – becikowe.

Informacje:

 • Każdy, kto:

  • jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
  • jest opiekunem prawnym dziecka,
  • jest opiekunem faktycznym dziecka,
  • spełnia JEDEN z poniższych warunków:
   • jest obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
   • jest cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
    • jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej (UE),
    • ma zezwolenie na pobyt stały, 
    • ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    • ma zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
    • ma zezwolenie na pobyt czasowy – ponieważ inne państwo UE udzieliło mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE — oraz zamierza w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce, 
    • ma statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
    • ma kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Ten punkt nie dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy. 
  • spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:
   • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,
   • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

  Jeśli mieszkasz poza Polską, w kraju UE – dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz również przyznaje pomoc finansową podobną do becikowego.

  Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

  Opiekun faktyczny to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

  • wniosek o becikowe – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij,
  • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem – weź odpowiednią kartę pobytu,
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dostaniesz je od lekarza albo położnej, 
  • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego – jeśli instytucja, w której składasz wniosek, poprosi cię o takie oświadczenie, 
  • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Lista dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, jakie dokumenty musisz dostarczyć.
  1. Wypełnij wniosek o becikowe i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wniosek.
  3. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
  4. Czekaj na wypłatę becikowego.
 • Najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład, jeśli dziecko urodzi się 1 lutego 2015 roku, to wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2016 roku.

  Jeśli jesteś opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym i twoje dziecko ma mniej niż 18 lat – wniosek złóż najpóźniej 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

 • Każda gmina ustala instytucję, do której możesz złożyć dokumenty (na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej). Dowiedz się w twojej gminie lub mieście, gdzie możesz złożyć dokumenty.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • To zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty.

  Do końca miesiąca – jeśli złożysz wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca.

  Do końca następnego miesiąca – jeśli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca.

  To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od urzędu. Możesz je dostać:

  • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
  • przekazem pocztowym,
  • w kasie urzędu.

  Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci becikowe.

 • Becikowe wynosi 1000 zł.

  Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 674 zł netto na osobę (764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością) – dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

  Urzędy gmin i miast często same przyznają dodatkową, jednorazową pomoc finansową. Dowiedz się więcej w twoim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

 • Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną. Możesz je złożyć bezpośrednio w siedzibie instytucji albo przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym – zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019 15:18

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej