W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj becikowe

Urodziło ci się dziecko? Pamiętaj, że możesz dostać od państwa jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. becikowe.

Złóż wniosek

Informacje:

  • rodzic nowo narodzonego dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

  Prawo do becikowego przysługuje: 

  • obywatelom polskim mieszkającym w Polsce,
  • cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, jeśli spełnią następujące warunki:
   • mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.),
   • mają obywatelstwo innego kraju i posiadają np.
    • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
    • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  • Dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto.
  • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).
  • Jeśli samotnie wychowujesz dziecko – możesz otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątki:
   • drugi rodzic nie żyje,
   • ojciec dziecka jest nieznany,
   • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
   • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
   • rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

   

  • dane do wypełnienia wniosku online: przede wszystkim dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie;
  • inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego m.in.:
   • zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską, 
   • jeśli sytuacja dochodowa twojej rodziny się zmieniła – dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez ciebie lub kogoś z twojej rodziny,
   • w przypadku cudzoziemca – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

  Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz:

  • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem,
  • jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany – odpis aktu stanu cywilnego,
  • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.
  • Kliknij znajdujący się powyżej przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.
  • Zostaniesz przekierowany do portalu Emp@tia – zaloguj się. Możesz to zrobić poprzez: 
   • profil zaufany lub
   • podpis kwalifikowany,
  • wypełnij i wyślij wniosek online. 
  • Poczekaj na odpowiedź urzędu. Wniosek rozpatruje organ właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej urząd miasta, urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, który:
   • sprawdza prawidłowość wypełnienia wniosku,
   • ocenia czy spełniasz warunki (m.in. kryterium dochodowe) do przyznania świadczenia i
   • wydaje decyzję administracyjną.
  • Poczekaj na wypłatę świadczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  • Wniosek złóż w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład: jeśli dziecko urodziło się 1 lutego 2021 roku – wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2022 roku.
  • Jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat i jesteś jego:
   • opiekunem prawnym lub
   • opiekunem faktycznym lub
   • rodzicem adopcyjnym,

  wniosek złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

   

 • Wniosek powinien zostać rozpatrzony:

  • w ciągu 1 miesiąca,
  • w przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • Otrzymasz jednorazowo 1000 zł.
  Pieniądze dostaniesz: 

  • przelewem na konto lub
  • przekazem pocztowym.

   

 • Jeżeli urząd odmówi wypłaty becikowego, możesz odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

  Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną: 

  • osobiście,
  • pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

  Szczegółowe informacje na temat becikowego uzyskasz:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1481),
  • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. (M. P. z 2020 r., poz. 852),
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M. P. z 2021 poz. 706),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234 z późn. zm.).

  • rodzic nowo narodzonego dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

  Prawo do becikowego przysługuje: 

  • obywatelom polskim mieszkającym w Polsce,
  • cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, jeśli spełnią następujące warunki:
   • mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.),
   • mają obywatelstwo innego kraju i posiadają  np.
    • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
    • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  • Dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto.
  • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).
  • Jeśli samotnie wychowujesz dziecko – możesz otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątki:
   • drugi rodzic nie żyje,
   • ojciec dziecka jest nieznany,
   • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
   • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
   • rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

   

  • Wniosek o ustalenie prawa do becikowego oraz odpowiednie załączniki do wniosku. Formularze wniosków i załączników dostaniesz również w urzędzie, który przyznaje to świadczenie,
  • inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego m.in.:
   • zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską, 
   • jeśli sytuacja dochodowa twojej rodziny się zmieniła – dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez ciebie lub kogoś z twojej rodziny,
   • w przypadku cudzoziemca – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

  Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz:

  • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem,
  • jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany – odpis aktu stanu cywilnego,
  • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.

   

  • Pobierz i wypełnij wniosek. Jeśli to konieczne, dołącz dodatkowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  • Zanieś dokumenty do odpowiedniego urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  • Poczekaj na odpowiedź urzędu. Wniosek rozpatruje organ właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej urząd miasta, urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, który:
   • sprawdza prawidłowość wypełnienia wniosku,
   • ocenia czy spełniasz warunki (m.in. kryterium dochodowe) do przyznania świadczenia i
   • wydaje decyzję administracyjną.
  • Poczekaj na wypłatę świadczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  • Wniosek złóz w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład: jeśli dziecko urodziło się 1 lutego 2021 roku – wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2022 roku.
  • Jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat i jesteś jego:
   • opiekunem prawnym lub
   • opiekunem faktycznym lub
   • rodzicem adopcyjnym,

  wniosek złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

   

 •  Wniosek możesz złożyć w:

  • urzędzie miasta albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania,
  • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
  • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie np. w centrum świadczeń.

  Jeżeli nie wiesz gdzie złożyć wniosek, dowiedz się w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, gdzie możesz to zrobić.

 • Wniosek powinien zostać rozpatrzony:

  • w ciągu 1 miesiąca,
  • w przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • Otrzymasz jednorazowo 1000 zł.
  Pieniądze dostaniesz: 

  • przelewem na konto lub
  • przekazem pocztowym.

   

 • Jeżeli urząd odmówi wypłaty becikowego, możesz odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

  Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną: 

  • osobiście,
  • pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

  Szczegółowe informacje na temat becikowego uzyskasz:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497),
  • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. (M. P. z 2020 r., poz. 852),
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M. P. z 2020 poz. 667),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234 z późn. zm.).

  • rodzic nowo narodzonego dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

  Prawo do becikowego przysługuje: 

  • obywatelom polskim mieszkającym w Polsce,
  • cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, jeśli spełnią następujące warunki:
   • mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.),
   • mają obywatelstwo innego kraju i posiadają np.
    • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
    • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  • Dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto.
  • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).
  • Jeśli samotnie wychowujesz dziecko – możesz otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątki:
   • drugi rodzic nie żyje,
   • ojciec dziecka jest nieznany,
   • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
   • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
   • rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

   

  • Wniosek o ustalenie prawa do becikowego oraz odpowiednie załączniki do wniosku. Formularze wniosków i załączników dostaniesz również w urzędzie, który przyznaje to świadczenie,
  • inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego m.in.:
   • zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską, 
   • jeśli sytuacja dochodowa twojej rodziny się zmieniła – dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez ciebie lub kogoś z twojej rodziny,
   • w przypadku cudzoziemca – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

  Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz:

  • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem,
  • jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany – odpis aktu stanu cywilnego,
  • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.

   

  • Pobierz i wypełnij wniosek. Jeśli to konieczne, dołącz dodatkowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  • Wyślij pocztą wniosek wraz z kompletem dokumentów. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  • Poczekaj na odpowiedź urzędu. Wniosek rozpatruje organ właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej urząd miasta, urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, który:
   • sprawdza prawidłowość wypełnienia wniosku,
   • ocenia czy spełniasz warunki (m.in. kryterium dochodowe) do przyznania świadczenia i
   • wydaje decyzję administracyjną.
  • Poczekaj na wypłatę świadczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  • Wniosek złóz w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład: jeśli dziecko urodziło się 1 lutego 2021 roku – wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2022 roku.
  • Jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat i jesteś jego:
   • opiekunem prawnym lub
   • opiekunem faktycznym lub
   • rodzicem adopcyjnym,

  wniosek złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

   

 •  Wniosek możesz złożyć w:

  • urzędzie miasta albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania,
  • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
  • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie np. w centrum świadczeń.

  Jeżeli nie wiesz gdzie złożyć wniosek, dowiedz się w urzędzie miasta lub gminy, gdzie możesz to zrobić.

 • Wniosek powinien zostać rozpatrzony:

  • w ciągu 1 miesiąca,
  • w przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • Otrzymasz jednorazowo 1000 zł.
  Pieniądze dostaniesz: 

  • przelewem na konto lub
  • przekazem pocztowym.

   

 • Jeżeli urząd odmówi wypłaty becikowego, możesz odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

  Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną: 

  • osobiście,
  • pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).

  Szczegółowe informacje na temat becikowego uzyskasz:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497),
  • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. (M. P. z 2020 r., poz. 852),
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M. P. z 2020 poz. 667),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021 15:03

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}