W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj becikowe

Urodziło ci się dziecko? Pamiętaj, że możesz dostać pomoc finansową od państwa – becikowe.

Informacje:

 • Każdy, kto:

  • jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
  • jest opiekunem prawnym dziecka,
  • jest opiekunem faktycznym dziecka,

  Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

  Opiekun faktyczny to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

  • spełnia  poniższe warunki:
   • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto,
   • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

  Prawo do becikowego przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych ustawowo przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom.

  Jeśli mieszkasz poza Polską, np. w kraju UE i z tego względu nie przysługuje ci w Polsce becikowe – dowiedz się w kraju w którym mieszkasz, czy kraj ten  przyznaje pomoc finansową podobną do becikowego.

  • wniosek o becikowe – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij,
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dostaniesz je od lekarza albo położnej, 
  • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Dołączenie do wniosku dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, czy i jakie dokumenty musisz dostarczyć.
  1. Wypełnij wniosek o becikowe i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wniosek (Możesz to zrobić drogą on-line za pośrednictwem portalu Emp@tia lub drogą tradycyją: osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą).
  3. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
  4. Czekaj na wypłatę becikowego.
 • W ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Na przykład, jeśli dziecko urodzi się 1 lutego 2019 roku, to wniosek złóż najpóźniej 1 lutego 2020 roku.

  Jeśli jesteś opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym i twoje dziecko ma mniej niż 18 lat – wniosek złóż w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym obejmiesz opiekę nad dzieckiem albo przysposobisz dziecko.

 • Każda gmina ustala instytucję, do której możesz złożyć dokumenty (na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej). Dowiedz się w twoim urzędzie gminy lub miasta, gdzie możesz złożyć dokumenty.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Becikowe dostaniesz po rozpatrzeniu wniosku o to świadczenie przez instytucję. Wniosek o becikowe powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca, zaś w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie póżniej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od możliwości organizacyjnych  urzędu oraz przyjętej praktyki. Możesz je dostać:

  • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
  • przekazem pocztowym,
  • w kasie urzędu.

  Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci becikowe.

 • Becikowe wynosi 1000 zł.

  Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza miesięcznie 674 zł netto na osobę (764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością) – dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

  Ponadto urzędy gmin i miast często same przyznają dodatkową, jednorazową pomoc finansową. Dowiedz się więcej w twoim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

 • Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną. Możesz je złożyć bezpośrednio w siedzibie instytucji albo przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym – zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2220, z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 1466) 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234) 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (poz.1497) 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) 

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2019 16:50

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej