W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj dofinansowanie do utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych

Działasz w regionie słabiej rozwiniętym gospodarczo i społecznie? Chcesz uzyskać dofinansowanie do utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych? Sprawdź, jak to zrobić. 

Złóż wniosek

Informacje:

 • Przedmiotem dofinansowania jest tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

  Program ten jest skierowany do samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Jego celem jest wsparcie finansowe działań podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub umożliwienie podjęcia tych działań.

  W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowuje w 2022 r. m.in. (lista zawiera obszary realizowane w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON):

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D – likwidacja barier transportowych,
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

  Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych jest jednym ze sposobów jego realizacji.

  Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte koszty utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

  Ze względu na zróżnicowanie obszarów wsparcia, grup adresatów i wysokości dofinansowań, konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z dokumentami "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

  • gminy,
  • powiaty,
  • organizacje pozarządowe.

  Warunkiem przystąpienia do programu jest zgłoszenie i udokumentowanie wykonalności projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych.

   

 • Podmiot, który ma:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
  • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  • wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego.
  • porozumienie intencyjne w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych,
  • wykaz robót adaptacyjnych dotyczących obiektu spółdzielni, ich opis i koszt wraz z kopiami kosztorysów, wycen i ofert,
  • wykaz urządzeń i sprzętu dotyczącego adaptacji obiektu spółdzielni wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń kopie ofert cenowych,
  • wykaz wyposażenia spółdzielni, specyfikację niezbędnego wyposażenia oraz koszt,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu,
  • pozwolenie na budowę – jeśli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  • zgodę właściciela obiektu na realizację zadań będących przedmiotem projektu – jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów,
  • wykaz stanowisk pracy tworzonych w ramach projektu w spółdzielni, zawierający nazwę stanowiska, specyfikację niezbędnego wyposażenia stanowiska wraz z kopiami ofert cenowych oraz koszt wyposażenia stanowiska.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

   

 • Przystąpienie do programu rozpoczyna wniosek samorządu powiatowego do PFRON w terminie: 1.12.2021-1.03.2022.

  Pozostali adresaci aplikują do samorządów powiatowych w ustalonych przez powiaty terminach.

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 34.000,00 zł dla każdego nowoutworzonego stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

  W powiatach, w których wskaźnik bezrobocia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 110% średniej wartość wskaźnika bezrobocia osób niepełnosprawnych w kraju, wysokość środków podwyższa się o 20 punktów procentowych

  W powiatach należących do podregionów, w których produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca podregionu jest wyższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju i wskaźnik bezrobocia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 110% średniej wartość wskaźnika bezrobocia osób niepełnosprawnych w kraju, wysokość środków obniża się o 5 punktów procentowych.

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2022 00:00

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: programy@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}