W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj dofinansowanie do likwidacji barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy

Realizujesz zadania na rzecz osób niepełnosprawnych? Chcesz uzyskać dofiansowanie do likwidacji barier? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom nepełnosprawnym poruszania się i komunikowania jest realizowana w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

  Program ten jest skierowany do samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Jego celem jest wsparcie finansowe działań podmiotów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub umożliwienie podjęcia tych działań.

  W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowuje w 2020 r. m.in. (lista zawiera obszary realizowane w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON):

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D – likwidacja barier transportowych,
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

  Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Zwiększenie dostępności dla  osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy jest jednym ze sposobów jego realizacji.

  Obszar B obejmuje likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

  Ze względu na zróżnicowanie obszarów wsparcia, grup adresatów i wysokości dofinansowań, konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z dokumentami „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

  • gminy
  • powiaty,
  • podmioty,

  które:

  • prowadzą placówki edukacyjne lub
  • środowiskowe domy samopomocy.

  Warunkiem przystąpienia do programu jest udokumentowanie potrzeby likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

 • Podmiot, który ma:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
  • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  • wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego.
  • wykaz robót budowlanych, ich opis i koszt wraz z kosztorysami, wycenami i ofertami,
  • wykaz urządzeń i sprzętu wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń oferty cenowe,
  • o ile dotyczy:
  1. dokumentację techniczną niezbędną do weryfikacji kosztorysów,
  2. rzuty poziome i pionowe stanu istniejącego i projektowanego do wykonania,
  3. dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu,
  4. pozwolenie na budowę – jeśli pozwolenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
  5. zgodę właściciela obiektu na realizację zadań będących przedmiotem projektu – jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów;
  6. dokument potwierdzający rok wybudowania i oddania do użytkowania budynku.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

   

 • Przystąpienie do programu rozpoczyna wniosek samorządu powiatowego do PFRON.

  Pozostali adresaci aplikują do samorządów powiatowych w ustalonych przez powiaty terminach.

 • Maksymalna kwota wynosi 150.000,00 zł.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

  W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków podwyższa się o 20 punktów procentowych z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji projektów polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach.

  W powiatach należących do podregionów, w których produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca podregionu jest wyższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju i stopa bezrobocia w podregionie jest niższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków obniża się o 5 punktów procentowych.
   

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020 18:22

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl