W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj dofinansowanie do utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej

Pomagasz osobom niepełnosprawnym w zdobyciu samodzielności, nauce i podjęciu pracy? Sprawdź, czy twoja firma lub organizacja uzyska dofinansowanie do utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej (ZAZ).

Złóż wniosek

Informacje:

 • Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, która zapewnia zatrudnienie osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Osoby te wymagają specjalnych tzw. chronionych warunków pracy.

  W ramach kosztów utworzenia ZAZ-u ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można sfinansować:

  • przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych służących świadczeniu usług, socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wyposażenie pomieszczeń socjalnych przeznaczonych na rehabilitację i pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność wytwórcza lub usługowa, oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług,
  • zakup surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności wytwórczej lub usługowej,
  • zakup lub wynajem środków transportu.

  W ramach kosztów działalności ZAZ ze środków PFRON mogą być finansowane:

  • wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę),
  • wynagrodzenia personelu zakładu,
  • dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe,
  • składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i pracodawcę, składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez pracownika oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy należne od pracodawcy,
  • materiały, energia, usługi materialne i niematerialne,
  • transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników,
  • szkolenia osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu,
  • szkolenia personelu zakładu,
  • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów,
  • wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług,
  • wymiana maszyn i urządzeń spowodowana zmianą profilu działalności zakładu czy wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych,
  • inne wydatki niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej.
 • Podmioty, które mogą utworzyć zakład aktywności zawodowej (organizatorzy):

  • powiat,
  • gmina,
  • fundacja,
  • stowarzyszenie,
  • inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

  Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) może być utworzony na terenie, gdzie są problemy ze znalezieniem stanowisk pracy chronionej i starosta wyda opinię o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej na danym terenie.

  Warunki, jakie musi spełnić organizator w celu uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej:

  • co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej,
  • przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania ich stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toalet, stołówek) i ciągów komunikacyjnych.
    
  • zestaw wymaganych załączników do wniosku jest określany przez Realizatora - sprawdź na stronie internetowej urzędu, w którym składasz wniosek.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 • Wnioski o utworzenie ZAZ-u przyjmowane są przez cały rok.

  Preliminarz kosztów działania zakładu na rok następny organizator składa we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego preliminarz dotyczy.
   

  • 65% wszystkich kosztów ogółem - utworzenie ZAZ-u,
  • 90% wszystkich kosztów ogółem - dofinansowanie działania.
 • Organizator zakładu aktywności zawodowej tworzy zakładowy fundusz aktywności, na który przeznacza:

  • dochody z prowadzonej działalności,
  • środki pochodzące ze zwolnień z podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości),
  • środki pochodzące z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Zakładowy fundusz aktywności przeznaczany jest na:

  • zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych np. na zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku,
  • pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych,
  • na dokształcanie, przekwalifikowanie, szkolenia itp.

  Procedura:

  Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek wraz z załącznikami do właściwej jednostki organizacyjnej samorządu województwa (podległej marszałkowi województwa). Kompletny wniosek przedkładany jest do zaopiniowania przez starostę. W terminie 30 dni od otrzymania opinii starosty powiadamia się organizatora ZAZ o sposobie rozpatrzenia wniosku pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania ZAZ, z uwzględnieniem:

  • wysokości środków PFRON w danym roku,
  • liczby osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  • wkładu finansowego organizatora w kosztach utworzenia i działalności zakładu.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia organizatora negocjuje się warunki umowy i wysokość dofinansowania ze środków Funduszu. Umowę zawiera się na okres posiadania przez dany zakład statusu ZAZ. Wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej organizator składa do wojewody.

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022 22:26

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}