W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj kartę parkingową

Jesteś osobą niepełnosprawną albo pracownikiem placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi? Chcesz parkować na tak zwanych kopertach? Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową.

Informacje:

 • Każdy, kto ma:

  • stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

  Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:

  • 04-O (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
  • 10-N (choroba neurologiczna).

  Jeśli nie masz w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej – nie dostaniesz jej.

  • osoba niepełnosprawna,
  • jeden z rodziców albo opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona, 
  • kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

  Wniosek musisz złożyć osobiście. Nie możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika.

  • oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność – weź ze sobą do wglądu,
  • wniosek o wydanie karty parkingowej – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole. Nie podpisuj wniosku w domu – musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek,
  • dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,
  • aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:
   • wymiary: 35 mm x 45 mm,
   • brak nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,
   • jeśli masz wadę wzroku i musisz nosić ciemne szkła w okularach – możesz wyjątkowo mieć okulary z takimi szkłami na zdjęciu,
   • jeśli zgodnie z religią, którą wyznajesz, nosisz nakrycie głowy i w dowodzie lub paszporcie też masz zdjęcie w takim nakryciu – możesz mieć je też na zdjęciu do karty parkingowej,
  • upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

  Orzeczenie prawomocne to orzeczenie:

  • od którego nikt nie wniósł odwołania,
  • co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,
  • wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wypełnij wniosek o wydanie karty parkingowej – otwórz plik w nowym oknie.
  3. Zapłać za wydanie karty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  4. Złóż wniosek osobiście w powiatowym albo miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  5. Jeśli wniosek będzie miał braki – dostaniesz list, w którym zespół wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Masz na to 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – twój wniosek nie będzie rozpatrzony.
  6. Czekaj na list z informacją o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  7. Odbierz kartę. Weź ze sobą dowód osobisty albo paszport. Kartę może też odebrać ktoś upoważniony do tego przez osobę niepełnosprawną. Taka osoba powinna wtedy zabrać ze sobą dodatkowo upoważnienie do odbioru karty.
  8. Wstaw kartę za przednią szybę pojazdu. Jeśli pojazd nie ma przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu. Muszą być widoczne zabezpieczenia karty, szczególnie jej numer i data ważności.
 • W dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Sprawdź, gdzie jest najbliższy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

   

   

   

 • 21 zł za wydanie karty parkingowej. Możesz zapłacić:

  • przelewem na konto,
  • w kasie urzędu.

  Dowiedz się w powiatowym zespole, na jaki numer konta masz zrobić przelew albo w urzędzie miasta, albo starostwie powiatowym, w jakich godzinach jest czynna kasa.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zespół wyśle list z informacją, czy dostaniesz kartę albo z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku. Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie – w liście znajdziesz informację o terminie i miejscu odbioru karty. Jeśli negatywnie – wyjaśnienie odmowy. Niestety nie możesz się odwołać.

 • Dzięki karcie parkingowej możesz parkować na tak zwanych kopertach w Polsce i za granicą. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji. Dodatkowo możesz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach. Dowiedz się w wydziale komunikacji urzędu miasta albo starostwa, czy w twoim mieście jest taka możliwość.

 • Do zakończenia czasu, na jaki masz przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.

 • Wzór karty parkingowej awers. Wzór karty parkingowej rewers.

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1438).

 • Karta parkingowa est przeznaczona dla placówek, które zajmują się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych ze znacznymi ograniczeniami możliwości samodzielnego poruszania się. Takie placówki to:

  • domy pomocy społecznej,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • ośrodki wsparcia,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
  • zakłady aktywności zawodowej,
  • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
  • sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
  • szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
  • hospicja,
  • zakłady rehabilitacji leczniczej,
  • inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
  • żłobki i kluby dziecięce,
  • przedszkola,
  • szkoły,
  • placówki oświatowo-wychowawcze,
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • placówki artystyczne,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze oraz ośrodki, które umożliwiają dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe.

  Pojazd, na który będzie wystawiona karta, musi być własnością placówki albo być jej użyczonyna wyłączność.

 • Każdy, kto jest upoważniony do reprezentowania placówki.

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wypełnij wniosek o wydanie karty parkingowej – otwórz plik w nowym oknie.
  3. Zapłać za wydanie karty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  4. Złóż wniosek osobiście w powiatowym albo miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  5. Jeśli wniosek będzie miał braki – dostaniesz list, w którym zespół wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Masz na to 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz – twój wniosek nie będzie rozpatrzony.
  6. Czekaj na list z informacją o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  7. Odbierz kartę. Weź ze sobą dowód osobisty albo paszport.
  8. Wstaw kartę za przednią szybę pojazdu. Jeśli pojazd nie ma przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu. Muszą być widoczne zabezpieczenia karty, szczególnie jej numer i data ważności.
 • W powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który jest właściwy dla siedziby placówki. Sprawdź adres zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • 21 zł za wydanie karty parkingowej. Możesz zapłacić:

  • przelewem na konto,
  • w kasie urzędu.

  Dowiedz się w powiatowym zespole, na jaki numer konta masz zrobić przelew albo w urzędzie miasta, albo starostwie powiatowym, w jakich godzinach jest czynna kasa.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zespół wyśle list z informacją, czy dostaniesz kartę albo z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku. Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie – w liście znajdziesz informację o terminie i miejscu odbioru karty. Jeśli negatywnie – wyjaśnienie odmowy. Niestety nie możesz się odwołać.

 • Dzięki karcie parkingowej możesz parkować na tak zwanych kopertach, kiedy będziesz wozić podopiecznych ze znacznie ograniczonymi możliwościami poruszania się. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji. Dodatkowo możesz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach. Dowiedz się w wydziale komunikacji urzędu miasta albo starostwa, czy w twoim mieście jest taka możliwość.

 • 3 lata.

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1438)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 818).

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021 14:58

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}