W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj ułatwienia w zakresie PZP

Rozwiązanie chroni firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy niewykonane lub nienależycie wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. 

Informacje:

Zamawiający posiada pewność, że odstąpienie przez niego od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowania, nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji.
Przyjęte rozwiązania wpływają pozytywnie na płynność finansową wykonawców zamówień publicznych oraz obniżają koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom w porozumieniu z zamawiającym, można m.in.: przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Przy czym, w przypadku gdy okoliczności związane z COVID-19 mają wpływ na należyte wykonanie umowy istnieje obowiązek dokonania stosownej zmiany umowy, natomiast jeżeli powyższe okoliczności mogą jedynie wpłynąć na realizację umowy decyzję o dokonaniu stosownej zmiany pozostawiono stronom umowy. Odpowiednia zmiana umowy umożliwi kontynuowanie realizacji zamówień publicznych w okresie walki z negatywnymi skutkami COVID-19. Rozwiązanie to uchroni firmy, które działają na rynku zamówień publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy niewykonane lub nienależycie wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19. Przepisy regulują również kwestię zmiany umów z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami. 
  2. Zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Stanowi to czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców. Natomiast zamawiający zyskuje pewność, że odstąpienie przez niego od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowania nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji.
  3. Zamawiający w okresie walki z negatwnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 nie może potrącić kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Trwanie zakazu dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaga od wykonawcy utrzymania ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Przedmiotowe rozwiązanie ograniczenia obciążenia finansowe wykonawców w okresie walki ze skutkami epidemii COVID-19, a w konsekwencji powoduje zwiększenie ich zasobów finansowych. Jdnoczesnie odpowiednio zabezpiecza interesy zamawiajacych. 
  4. Obniżono koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dzięki czemu większa liczba wykonawców może ubiegać się o zamówienia publiczne, które mają stanowić jeden z głównych instrumentów walki z negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19. Rozwiązanie polega na nadaniu fakultatywnego charakteru wadium w postępowaniach o najwyższej wartości, obniżeniu dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia.
  5. Zwiększono zaangażowanie finansowe zamawiajacych na etapie realizacji zamówień publicznych, co wpływnie pozytywnie na kondycję finansową wykonawców. Osiągnięto to poprzez wprowadzenie obowiazku wypłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczki w przypadku wszystkich umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
  6. W celu wszczęcia postępowania zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania ogłoszenia w miescu publucznie dostępnym w swojej siedzibie.
 • Jeśli obawiasz się, że okoliczności związane z COVID-19 mają lub mogą mieć wpływ na nienależyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

  • zamawiający i wykonawca;
  • podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy w zakresie rozwiązań dotyczących zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Katalog dokumentów, którymi można się posłużyć ma charakter otwarty (przepisy nie wskazują określonych dokumentów). Zamawiajacy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń.

 • Jeżeli chcesz dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie poinfomuj zamawiajacego o okolicznościach związanych z COVID-19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy. Do informacji zobowiązany jesteś załączyć dokumenty lub oświadczenia, które potwierdzą wpływ ww. okoliczności na należyte wykonanie umowy. 

  1. Możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji gdy okoliczności związane z COVID-19 mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy. 
  2. Możliwość kontynuowania realizacji zamówienia publicznego bez konieczności ponoszenia odpowiedzilaności odszkdowawczej (np. zapłata kary umownej) za naruszenie postanowień umownych w wyniku okoliczności związanych z COVID-19.
  3. Zamawiajacy może odstapić od ustalenia i dochodzenia kar umownych bez konieczności ponoszenia w przyszłości negatywnych konsekwnecji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  4. Ochronę przed potrąceniem z wynagrodzenia kar umownych, a także dochodzeniem zaspokojenia z należytego wykonania umowy. 
  5. Obniżenie kosztów udziału w postępowaniu.
  6. Większe zaangażowanie finansowe zamawiajacych na etapie realizacji zamówienia publicznego.

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2020 13:45

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju

{"register":{"columns":[]}}