W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Weź ślub wyznaniowy

Zdecydowaliście się na ślub wyznaniowy (tak zwany kościelny albo konkordatowy)? Jeśli chcecie, żeby małżeństwo było uznane przez prawo polskie, musicie wcześniej zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (USC) po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Poniżej dowiesz się, jak załatwić tę sprawę.

Poniżej znajdziecie jedynie ogólne informacje – o szczegóły zapytajcie kierownika USC.

Informacje:

 • Ponieważ ślub wyznaniowy będzie miał skutki cywilne (zostaniecie małżeństwem zgodnie z polskim prawem), wymogi są takie same, jak przy ślubie cywilnym. Ślub możecie wziąć jeśli:

  • jesteście pełnoletni,
  • nie jesteście w związku małżeńskim,
  • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
  • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
  • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

  Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
  Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
  Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
  Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

 • Udajcie się do dowolnego USC.

  Przed wizytą w USC przygotujcie:

  • wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) do okazania,
  • dowód opłaty skarbowej – możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu. Opłata wynosi 84 zł.
  • jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 
  • jeśli nie masz polskich aktów stanu cywilnego (a jesteś obywatelem Polski), przygotuj:
   • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
   • a jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

  Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

  • ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu. Wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca) aby przedłożyła: 
   • odpis aktu urodzenia, 
   • a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
    • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
     lub
    • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
  • wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
  • jeśli chociaż jedno z Was nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.

  Jeśli nie jesteście pewni, jakie dokumenty macie złożyć – zapytajcie o to kierownika USC. Oceni waszą sytuację i powie, co macie zrobić.

  W czasie wizyty w USC:

  • złóżcie tak zwane zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie przygotuje urzędnik podczas wizyty i da wam do podpisu,
  • złóżcie oświadczenie o waszym przyszłym nazwisku oraz nazwisku waszych przyszłych dzieci. Po ślubie możecie:
   • zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
   • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska,
   • zdecydować się na jedno z waszych nazwisk, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem.

  Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku – zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.

  Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska – musicie zdecydować, jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z was albo nazwisko, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

  Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

  Kierownik USC da wam zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przekażcie zaświadczenie duchownemu, który udzieli wam ślubu. Duchowny poinformuje was, jeśli musicie spełnić dodatkowe warunki niezbędne do zawarcia małżeństwa.

  W umówionym terminie duchowny udzieli wam ślubu.

  Udajcie się do USC nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy). Aby uniknąć niespodzianek, nie zostawiajcie wizyty w urzędzie na ostatnią chwilę.

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa otrzymacie od kierownika USC, w większości przypadków podczas tej samej wizyty w urzędzie. Pamiętajcie, że takie zaświadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy.

  Jeśli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia, dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika USC wynika z orzeczenia sądu - nie możecie już złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie.

 • Duchowny musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

  • wasze dokumenty tożsamości (np. dowody osobiste lub paszporty),
  • dokumenty tożsamości świadków (np. dowody osobiste lub paszporty).

  Duchowny poprosi was i waszych świadków o podpisanie zaświadczenia, w którym potwierdzicie, że w jego obecności złożyliście oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński.

 • W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo. Pójdźcie do USC – tam dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2024 12:59

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}