W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wsparcie dla opiekunów Pomników Historii i miejsc światowego dziedzictwa

Jeżeli opiekujesz się Pomnikiem Historii lub miejscem światowego dziedzitwa, możesz liczyć na wsparcie.

Informacje:

 • Opiekunowie Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa mogą liczyć na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Nowe przepisy wprowadzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmiot zarządzający Pomnikiem Historii lub miejscem światowego dziedzictwa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  Wynagrodzenie dla pracowników dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wyniesie 80% wynagrodzenia brutto danego pracownika, ale nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie przyznaje się na okres od dnia złożenia wniosku do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

 • Przesłanki uprawniające podmiot zarządzający do ubiegania się o bezzwrotną pomoc z FGŚP to:
  - zatrudnienie na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku co najmniej 50 pracowników;
  - spadek dochodów w następstwie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  - brak wsparcia uzyskanego dotychczas ze środków publicznych w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat.

 • Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń mogą być:
  - osoby prawne,
  - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  - osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 • Wniosek do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 • Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń można składać do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę opiekuna Pomnika Historii lub miejsca światowego dziedzictwa po wejściu ustawy w życie.

 • Wynagrodzenie dla pracowników, które wyniesie 80% wynagrodzenia brutto danego pracownika, ale nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2020 08:46

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

{"register":{"columns":[]}}