W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek do KRUS o emeryturę rolniczą

Możesz złożyć wniosek o przyznanie emerytury rolniczej oraz emerytury zagranicznej do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Informacje:

 • Jeśli jesteś rolnikiem lub domownikiem rolnika, masz ubezpieczenie i spełniasz łącznie następujące warunki:

  • masz 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna);
  • podlegasz ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu od co najmniej 25 lat.

  Przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej i jej wysokości dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. uwzględniane są wyłącznie okresy podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

 • Ubezpieczony rolnik lub jego domownik, który spełnia warunki przyznawania emerytury rolniczej.

  Wniosek o emeryturę rolniczą możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który posiada pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  1. Interaktywny wniosek o emeryturę rolniczą/rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.
  2. Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia.
  3. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokości, a w szczególności:
  • dokumenty, które potwierdzają okresy podlegania innym niż rolnicze ubezpieczeniom społecznym, np.:
   • zaświadczenia z ZUS,
   • zaświadczenia pracodawców,
   • świadectwa pracy,
   • legitymacja ubezpieczeniowa;
  • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie za granicą – w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych lub w państwach członkowskich UE/EFTA;
  • formularz unijny „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” (formularz E 207 PL) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE/EFTA;
  • dokumenty, które potwierdzają zakończenie działalności rolniczej/działu specjalnego produkcji rolnej.

   

  1. Zaloguj sie do swojego konta w ePUAP.
  2. W Katalogu spraw wpisz miasto lub kod pocztowy, aby wybrać odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Kliknij Pokaż sprawy wybranego urzędu, a następnie Sprawy ogólne i wybierz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  4. Kliknij Załatw sprawę.
  5. Ponownie wybierz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  6. Wypełnij formularz. W polu:
  • Wybierz rodzaj pisama wybierz: inne pismo;
  • Doprecyzuj rodzaj pisma wpisz: Wniosek o emeryturę rolniczą/rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy;
  • Wpisz tytuł pisma: Zgłoszenie do jednostki organizacyjnej KRUS w... (wpisz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS);
  • Opisz swoją sprawę wpisz np. Składam wniosek o emeryturę rolniczą.
  1. Dodaj odpowiednie załączniki. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Uzupełnij Dane kontaktowe.
  3. Kliknij Dalej, a następnie Podpisz i wyślij.
 • Wniosek możesz złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) wybranego oddziału KRUS.

 • Nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia (np. osiągnięciem wieku emerytalnego).

  Jeżeli złożysz wniosek wcześniej, KRUS wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia. Jednocześnie wskaże, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli złożysz wniosek w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie emerytury rolniczej.

  Informacje o warunkach przyznawania emerytury rolniczej i zasadach ustalania wysokości świadczeń, w tym uwzględniania okresów ubezpieczenia za granicą przy ustalaniu prawa i obliczaniu polskich emerytur rolniczych, uzyskasz też w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

 • Jeśli jesteś rolnikiem lub domownikiem rolnika, masz ubezpieczenie i spełniasz łącznie następujące warunki:

  • masz 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna);
  • podlegasz ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu od co najmniej 25 lat.

  Przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej i jej wysokości dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. uwzględniane są wyłącznie okresy podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

 • Ubezpieczony rolnik lub jego domownik, który spełnia warunki przyznawania emerytury rolniczej.

  Wniosek o emeryturę rolniczą możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który posiada pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  1. Wniosek o emeryturę rolniczą/rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.
  2. Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia.
  3. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokości, a w szczególności:
  • dokumenty, które potwierdzają okresy podlegania innym niż rolnicze ubezpieczeniom społecznym, np.:
   • zaświadczenia z ZUS,
   • zaświadczenia pracodawców,
   • świadectwa pracy,
   • legitymacja ubezpieczeniowa;
  • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie za granicą – w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych lub w państwach członkowskich UE/EFTA;
  • formularz unijny „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” (formularz E 207 PL) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE/EFTA;
  • dokumenty, które potwierdzają zakończenie działalności rolniczej/działu specjalnego produkcji rolnej.

   

 • Wypełnij wniosek o emeryturę rolniczą, dołącz niezbędne dokumenty i złóż do KRUS.

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej KRUS.

 • Wniosek o emeryturę rolniczą składasz nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia (np. osiągnięciem wieku emerytalnego).

  Jeżeli złożysz wniosek wcześniej, KRUS wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia. Jednocześnie wskaże, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli złożysz wniosek w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie emerytury rolniczej.

  Informacje o warunkach przyznawania emerytury rolniczej i zasadach ustalania wysokości świadczeń, w tym uwzględniania okresów ubezpieczenia za granicą przy ustalaniu prawa i obliczaniu polskich emerytur rolniczych, uzyskasz też w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

 • Jeśli jesteś rolnikiem lub domownikiem rolnika, masz ubezpieczenie i spełniasz łącznie następujące warunki:

  • masz 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna);
  • podlegasz ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu od co najmniej 25 lat.

  Przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej i jej wysokości dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. uwzględniane są wyłącznie okresy podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

 • Ubezpieczony rolnik lub jego domownik, który spełnia warunki przyznawania emerytury rolniczej.

  Wniosek o emeryturę rolniczą możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który posiada pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  1. Wniosek o emeryturę rolniczą/rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.
  2. Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia.
  3. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokości, a w szczególności:
  • dokumenty, które potwierdzają okresy podlegania innym niż rolnicze ubezpieczeniom społecznym, np.:
   • zaświadczenia z ZUS,
   • zaświadczenia pracodawców,
   • świadectwa pracy,
   • legitymacja ubezpieczeniowa;
  • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie za granicą – w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych lub w państwach członkowskich UE/EFTA;
  • formularz unijny „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” (formularz E 207 PL) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE/EFTA;
  • dokumenty, które potwierdzają zakończenie działalności rolniczej/działu specjalnego produkcji rolnej.

   

 • Wypełnij wniosek o emeryturę rolniczą, dołącz niezbędne dokumenty i wyślij pocztą do KRUS.

 • Za pośrednictwem: operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego do dowolnej jednostki organizacyjnej KRUS.

 • Wniosek o emeryturę rolniczą składasz nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia (np. osiągnięciem wieku emerytalnego).

  Jeżeli złożysz wniosek wcześniej, KRUS wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia. Jednocześnie wskaże, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli złożysz wniosek w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie emerytury rolniczej.

  Informacje o warunkach przyznawania emerytury rolniczej i zasadach ustalania wysokości świadczeń, w tym uwzględniania okresów ubezpieczenia za granicą przy ustalaniu prawa i obliczaniu polskich emerytur rolniczych, uzyskasz też w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 10:44

{"register":{"columns":[]}}