W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek do KRUS o rentę rodzinną

Jeśli jesteś członkiem rodziny zmarłego rolnika, możesz złożyć wniosek o przyznanie renty rodzinnej, czyli świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacje:

 • Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny zmarłego, który był:

  • emerytem lub rencistą i miał ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia (tj. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin albo emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy),
  • ubezpieczony i w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Członkowie rodziny zmarłego, czyli:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz przysposobione, 
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności: wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka),
  • małżonek/małżonka (wdowa, wdowiec), 
  • rodzice, w tym również ojczym i macochs oraz osoby przysposabiające

   jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych (szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy możesz skorzystać).

  Wniosek o rentę rolniczą możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który przedłoży pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  1. Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników.
  2. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty rodzinnej oraz jej wysokości, a w szczególności:
  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy;
  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu zmarłego;
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa/wdowiec albo małżonka/małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy/wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat (dokument ten powinien zawierać datę programowego ukończenia nauki);
  • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się wdowa/wdowiec, który nie pozostawał ze zmarłym we wspólności małżeńskiej lub jeśli została orzeczona separacja bądź małżonek rozwiedziony;
  • oświadczenie o przyczynianiu się zmarłego bezpośrednio przed śmiercią do utrzymania, jeśli o rentę rodzinną ubiega się rodzic.

  Do wniosku o rentę rodzinną po ubezpieczonym, który nie miał ustalonego prawa do świadczenia, dołącz:

  Jeśli nie podasz informacji o okresach ubezpieczenia (zamieszkania) w innych państwach członkowskich UE/EFTA, to data wniosku nie będzie wiążąca dla instytucji tych państw.

   

  1. Zaloguj sie do swojego konta w ePUAP.
  2. W Katalogu spraw wpisz miasto lub kod pocztowy, aby wybrać odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Kliknij Pokaż sprawy wybranego urzędu, a następnie Sprawy ogólne i wybierz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  4. Kliknij Załatw sprawę.
  5. Ponownie wybierz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  6. Wypełnij formularz. W polu:
  • Wybierz rodzaj pisama wybierz: inne pismo;
  • Doprecyzuj rodzaj pisma wpisz: Wniosek o rentę rodzinną;
  • Wpisz tytuł pisma: Zgłoszenie do jednostki organizacyjnej KRUS w... (wpisz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS);
  • Opisz swoją sprawę wpisz np. Składam wniosek o rentę rodzinną.
  1. Dodaj odpowiednie załączniki. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Uzupełnij Dane kontaktowe.
  3. Kliknij Dalej, a następnie Podpisz i wyślij.
 • Wniosek możesz złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) wybranego oddziału KRUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Wniosek o rentę rodzinną składasz po spełnieniu warunków do przyznania świadczenia (sprawdź w sekcji Kiedy możesz skorzystać).

  Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

  Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego KRUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia  ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

  Rentę rodzinną otrzymasz od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyłeś(-aś) wniosek o rentę. 

  Jeśli składasz wniosek: 

  • w miesiącu, w którym zmarła osoba, po której przysługuje ci renta,
  • następnym miesiącu, 

  to rentę rodzinną otrzymasz od dnia śmierci tej osoby – pod warunkiem, że już wtedy spełniałeś(-aś) warunki do przyznania ci renty.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do renty rodzinnej, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.
   

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie renty rodzinnej.

  Szczegółowe informacje o warunkach wymaganych do przyznania renty rodzinnej i zasadach ustalania wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

 • Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny zmarłego, który był:

  • emerytem lub rencistą i miał ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia (tj. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin albo emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy),
  • ubezpieczony i w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Członkowie rodziny zmarłego, czyli:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz przysposobione, 
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności: wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka),
  • małżonek/małżonka (wdowa, wdowiec), 
  • rodzice, w tym również ojczym i macochs oraz osoby przysposabiające

  – jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych (szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy możesz skorzystać).

  Wniosek o rentę rolniczą możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który przedłoży pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  1. Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników.
  2. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty rodzinnej oraz jej wysokości, a w szczególności:
  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy;
  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu zmarłego;
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa/wdowiec albo małżonka/małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy/wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat (dokument ten powinien zawierać datę programowego ukończenia nauki);
  • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się wdowa/wdowiec, który nie pozostawał ze zmarłym we wspólności małżeńskiej lub jeśli została orzeczona separacja bądź małżonek rozwiedziony;
  • oświadczenie o przyczynianiu się zmarłego bezpośrednio przed śmiercią do utrzymania, jeśli o rentę rodzinną ubiega się rodzic.

  Do wniosku o rentę rodzinną po ubezpieczonym, który nie miał ustalonego prawa do świadczenia, dołącz:

  Jeśli nie podasz informacji o okresach ubezpieczenia (zamieszkania) w innych państwach członkowskich UE/EFTA, to data wniosku nie będzie wiążąca dla instytucji tych państw.

   

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek o rentę rodzinną.
  2. Dołącz niezbędne dokumenty (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować)
  3. Złóż do właściwego oddziału KRUS  (szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty).
 • Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej KRUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Wniosek o rentę rodzinną składasz po spełnieniu warunków do przyznania świadczenia (sprawdź w sekcji Kiedy możesz skorzystać).

  Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

  Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego KRUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia  ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

  Rentę rodzinną otrzymasz od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyłeś(-aś) wniosek o rentę. 

  Jeśli składasz wniosek: 

  • w miesiącu, w którym zmarła osoba, po której przysługuje ci renta,
  • następnym miesiącu, 

  to rentę rodzinną otrzymasz od dnia śmierci tej osoby – pod warunkiem, że już wtedy spełniałeś(-aś) warunki do przyznania ci renty.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do renty rodzinnej, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.
   

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie renty rodzinnej.

  Szczegółowe informacje o warunkach wymaganych do przyznania renty rodzinnej i zasadach ustalania wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

 • Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny zmarłego, który był:

  • emerytem lub rencistą i miał ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia (tj. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin albo emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy),
  • ubezpieczony i w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Członkowie rodziny zmarłego, czyli:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz przysposobione, 
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności: wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka),
  • małżonek/małżonka (wdowa, wdowiec), 
  • rodzice, w tym również ojczym i macochs oraz osoby przysposabiające

  – jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych (szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy możesz skorzystać).

  Wniosek o rentę rolniczą możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który przedłoży pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  1. Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników.
  2. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty rodzinnej oraz jej wysokości, a w szczególności:
  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy;
  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu zmarłego;
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze zmarłym;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa/wdowiec albo małżonka/małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy/wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat (dokument ten powinien zawierać datę programowego ukończenia nauki);
  • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się wdowa/wdowiec, który nie pozostawał ze zmarłym we wspólności małżeńskiej lub jeśli została orzeczona separacja bądź małżonek rozwiedziony;
  • oświadczenie o przyczynianiu się zmarłego bezpośrednio przed śmiercią do utrzymania, jeśli o rentę rodzinną ubiega się rodzic.

  Do wniosku o rentę rodzinną po ubezpieczonym, który nie miał ustalonego prawa do świadczenia, dołącz:

  Jeśli nie podasz informacji o okresach ubezpieczenia (zamieszkania) w innych państwach członkowskich UE/EFTA, to data wniosku nie będzie wiążąca dla instytucji tych państw.

   

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek o rentę rodzinną.
  2. Dołącz niezbędne dokumenty (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować)
  3. Wyślij pocztą do właściwego oddziału KRUS  (szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty).
 • Za pośrednictwem: operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego do dowolnej jednostki organizacyjnej KRUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Wniosek o rentę rodzinną składasz po spełnieniu warunków do przyznania świadczenia (sprawdź w sekcji Kiedy możesz skorzystać).

  Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

  Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego KRUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia  ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

  Rentę rodzinną otrzymasz od dnia powstania prawa do niej, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyłeś(-aś) wniosek o rentę. 

  Jeśli składasz wniosek: 

  • w miesiącu, w którym zmarła osoba, po której przysługuje ci renta,
  • następnym miesiącu, 

  to rentę rodzinną otrzymasz od dnia śmierci tej osoby – pod warunkiem, że już wtedy spełniałeś(-aś) warunki do przyznania ci renty.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do renty rodzinnej, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie renty rodzinnej.

  Szczegółowe informacje o warunkach wymaganych do przyznania renty rodzinnej i zasadach ustalania wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 10:48

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

{"register":{"columns":[]}}