W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek do KRUS o zasiłek macierzyński

Możesz złożyć do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia, przyjęcia na wychowanie lub przysposobienia dziecka.

Informacje:

 • Możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną z mocy ustawy lub na wniosek, tj. podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub tylko ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

  1. Matka dziecka.
  2. Ojciec dziecka, w przypadku:
  • skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  • śmierci matki dziecka,
  • porzucenia dziecka przez matkę.
  1. Osoba, która przyjęła na wychowanie lub przysposobiła dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – do 10 lat, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

  Wniosek mogą złożyć osoby ubiegające się o zasiłek macierzyński lub ich pełnomocnik.

 • Wniosek o zasiłek macierzyński oraz dokumenty: 

  1. W przypadku urodzenia dziecka: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  2. W przypadku przysposobienia dziecka: 
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie o dacie faktycznego przyjęcia dziecka na wychowanie.
  1. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie:
  • oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka zawierające datę urodzenia dziecka. 
  1. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą,
  • dokument potwierdzający wiek dziecka.
  1. Zaloguj sie do swojego konta w ePUAP.
  2. W Katalogu spraw wpisz miasto lub kod pocztowy, aby wybrać odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Kliknij Pokaż sprawy wybranego urzędu, a następnie Sprawy ogólne i wybierz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  4. Kliknij Załatw sprawę.
  5. Ponownie wybierz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  6. Wypełnij formularz. W polu:
  • Wybierz rodzaj pisama wybierz: inne pismo;
  • Doprecyzuj rodzaj pisma wpisz: Wniosek o zasiłek macierzyński;
  • Wpisz tytuł pisma: Zgłoszenie do jednostki organizacyjnej KRUS w... (wpisz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS);
  • Opisz swoją sprawę wpisz np. Składam wniosek o zasiłek macierzyński.
  1. Dodaj odpowiednie załączniki. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Uzupełnij Dane kontaktowe.
  3. Kliknij Dalej, a następnie Podpisz i wyślij.

   

 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej:

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 • Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 1 000 złotych miesięcznie, przez  okres:

  1. 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 
  2. 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 
  3. 67 tygodni  w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci; 
  4. 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci; 
  5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.
 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zasiłku macierzyńskiego.

  Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania zasiłku macierzyńskiego i wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 • Możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną z mocy ustawy lub na wniosek, tj. podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub tylko ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

  1. Matka dziecka.
  2. Ojciec dziecka, w przypadku:
  • skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  • śmierci matki dziecka,
  • porzucenia dziecka przez matkę.
  1. Osoba, która przyjęła na wychowanie lub przysposobiła dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – do 10 lat, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

  Wniosek mogą złożyć osoby ubiegające się o zasiłek macierzyński lub ich pełnomocnik.

 • Wniosek o zasiłek macierzyński oraz dokumenty: 

  1. W przypadku urodzenia dziecka: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  2. W przypadku przysposobienia dziecka: 
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie o dacie faktycznego przyjęcia dziecka na wychowanie.
  1. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie:
  • oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka zawierające datę urodzenia dziecka. 
  1. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą,
  • dokument potwierdzający wiek dziecka.
 •  Wypełnij wniosek o zasiłek macierzyński, dołącz niezbędne dokumenty i złóż do KRUS.

   

 • Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika we właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej:

  .

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 • Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 1 000 złotych miesięcznie, przez  okres:

  1. 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 
  2. 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 
  3. 67 tygodni  w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci; 
  4. 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci; 
  5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.
 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zasiłku macierzyńskiego.

  Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania zasiłku macierzyńskiego i wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 • Możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą ubezpieczoną z mocy ustawy lub na wniosek, tj. podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub tylko ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

  1. Matka dziecka.
  2. Ojciec dziecka, w przypadku:
  • skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  • śmierci matki dziecka,
  • porzucenia dziecka przez matkę.
  1. Osoba, która przyjęła na wychowanie lub przysposobiła dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – do 10 lat, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

  Wniosek mogą złożyć osoby ubiegające się o zasiłek macierzyński lub ich pełnomocnik.

 • Wniosek o zasiłek macierzyński oraz dokumenty: 

  1. W przypadku urodzenia dziecka: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  2. W przypadku przysposobienia dziecka: 
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie o dacie faktycznego przyjęcia dziecka na wychowanie.
  1. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie:
  • oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka zawierające datę urodzenia dziecka. 
  1. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:
  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą,
  • dokument potwierdzający wiek dziecka.
 •   Wypełnij wniosek o zasiłek macierzyński, dołącz niezbędne dokumenty i złóż do KRUS.

   

 • Za pośrednictwem: operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej:

  .

   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS właściwa ze względu na miejsce podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 • Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 1 000 złotych miesięcznie, przez  okres:

  1. 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 
  2. 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 
  3. 67 tygodni  w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci; 
  4. 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci; 
  5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.
 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zasiłku macierzyńskiego.

  Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania zasiłku macierzyńskiego i wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 10:49

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

{"register":{"columns":[]}}