W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek do KRUS o zasiłek pogrzebowy

Informacje:

Jeżeli jesteś osobą, która pokryła koszty pogrzebu, możesz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy.

 • Możesz uzyskać zasiłek pogrzebowy, jeśli ponosisz koszty pogrzebu po śmierci: 

  1. osoby ubezpieczonej (również osoby, która podlega tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu),
  2. osoby uprawnionej do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
  3. członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
  4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania. 

  Członkami rodziny, o których mowa w pkt 3, są:

  1. małżonek (wdowa, wdowiec),
  2. rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
  3. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
  4. dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, inne dzieci niż wymienione w pkt 3,
  5. rodzeństwo,
  6. dziadkowie,
  7. wnuki,
  8. osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. 

  Poprzez dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej należy rozumieć zarówno dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, jak i w zawodowej. 

   

 • Osoba, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

  • emeryta,
  • rencisty,
  • ubezpieczonego w KRUS,
  • członka rodziny tych osób,
  • osoby, która w dniu śmierci spełniała warunki do przyznania i pobierania emerytury lub renty z ubezpieczenia.

  Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który przedłoży pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje również domowi pomocy społecznej, gminie, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do zasiłku pogrzebowego:

  • skrócony odpis aktu zgonu;
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank;
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty.

  Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo:

  • zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji, stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu,
  • rachunki, potwierdzające koszty częściowo poniesione przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

   

  1. Zaloguj sie do swojego konta w ePUAP.
  2. W Katalogu spraw wpisz miasto lub kod pocztowy, aby wybrać odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Kliknij Pokaż sprawy wybranego urzędu, a następnie Sprawy ogólne i wybierz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  4. Kliknij Załatw sprawę.
  5. Ponownie wybierz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  6. Wypełnij formularz. W polu:
  7. Wybierz rodzaj pisama wybierz: inne pismo;
  8. Doprecyzuj rodzaj pisma wpisz: Wniosek o zasiłek pogrzebowy;
  9. Wpisz tytuł pisma: Zgłoszenie do jednostki organizacyjnej KRUS w... (wpisz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS);
  10. Opisz swoją sprawę wpisz np. Składam wniosek o zasiłek pogrzebowy.
  11. Dodaj odpowiednie załączniki. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  12. Uzupełnij Dane kontaktowe.
  13. Kliknij Dalej, a następnie Podpisz i wyślij.

   

 • Wniosek możesz złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) wybranego oddziału KRUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS. 

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego.

  Szczegółowe informacje o warunkach przyznania zasiłku pogrzebowego i wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

 • Możesz uzyskać zasiłek pogrzebowy, jeśli ponosisz koszty pogrzebu po śmierci: 

  1. osoby ubezpieczonej (również osoby, która podlega tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu),
  2. osoby uprawnionej do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
  3. członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
  4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania. 

  Członkami rodziny, o których mowa w pkt 3, są:

  1. małżonek (wdowa, wdowiec),
  2. rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
  3. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
  4. dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, inne dzieci niż wymienione w pkt 3,
  5. rodzeństwo,
  6. dziadkowie,
  7. wnuki,
  8. osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. 

  Poprzez dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej należy rozumieć zarówno dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, jak i w zawodowej. 

   

 • Osoba, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

  • emeryta,
  • rencisty,
  • ubezpieczonego w KRUS,
  • członka rodziny tych osób,
  • osoby, która w dniu śmierci spełniała warunki do przyznania i pobierania emerytury lub renty z ubezpieczenia.

  Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który przedłoży pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje również domowi pomocy społecznej, gminie, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do zasiłku pogrzebowego:

  • skrócony odpis aktu zgonu;
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank;
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty.

  Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo:

  • zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji, stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu,
  • rachunki, potwierdzające koszty częściowo poniesione przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

   

  1. Wypełnij wniosek o zasiłek pogrzebowy.
  2. Dołącz niezbędne dokumenty (szczegóły sprawdź w sekcji Co musisz przygotować)
  3. Złóż do KRUS.
 • Osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej KRUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS. 

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego.

  Szczegółowe informacje o warunkach przyznania zasiłku pogrzebowego i wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

 • Możesz uzyskać zasiłek pogrzebowy, jeśli ponosisz koszty pogrzebu po śmierci: 

  1. osoby ubezpieczonej (również osoby, która podlega tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu),
  2. osoby uprawnionej do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
  3. członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
  4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania. 

  Członkami rodziny, o których mowa w pkt 3, są:

  1. małżonek (wdowa, wdowiec),
  2. rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
  3. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
  4. dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, inne dzieci niż wymienione w pkt 3,
  5. rodzeństwo,
  6. dziadkowie,
  7. wnuki,
  8. osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. 

  Poprzez dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej należy rozumieć zarówno dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, jak i w zawodowej.

   

 • Osoba, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

  • emeryta,
  • rencisty,
  • ubezpieczonego w KRUS,
  • członka rodziny tych osób,
  • osoby, która w dniu śmierci spełniała warunki do przyznania i pobierania emerytury lub renty z ubezpieczenia.

  Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć ty lub twój pełnomocnik, który przedłoży pełnomocnictwo udzielone przez ciebie na piśmie lub ustnie do protokołu.

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje również domowi pomocy społecznej, gminie, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do zasiłku pogrzebowego:

  • skrócony odpis aktu zgonu;
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank;
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty.

  Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo:

  • zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji, stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu,
  • rachunki, potwierdzające koszty częściowo poniesione przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

   

  1. Wypełnij wniosek o zasiłek pogrzebowy.
  2. Dołącz niezbędne dokumenty (szczegóły sprawdź w sekcji Co musisz przygotować)
  3. Złóż do KRUS.
 • Za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego do dowolnej jednostki organizacyjnej KRUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • 30 dni od daty złożenia wniosku – jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Wniosek rozpatruje jednostka organizacyjna KRUS. 

 • Do czasu zakończenia postępowania w sprawie możesz wycofać wniosek. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złożysz je na piśmie lub zgłosisz ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji). W razie wycofania wniosku, KRUS umorzy postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego.

  Szczegółowe informacje o warunkach przyznania zasiłku pogrzebowego i wysokości tego świadczenia uzyskasz w oddziale regionalnym, placówce terenowej lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 10:25

{"register":{"columns":[]}}