W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złożenie do JST oferty na realizację zadania publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnością

Działasz na rzecz osób niepełnosprawnych? Szukasz środków finansowych? Sprawdź, jak możesz uzyskać wsparcie.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Rodzaje zadań, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945), zwanym dalej „rozporządzeniem MPiPS”.

  Zadania o charakterze regionalnym (wojewódzkim) mogą być zlecane przez marszałków województw, a zadania o charakterze lokalnym przez starostów.

  Zgodnie z ww. rozporządzeniem MPiPS, zlecenie realizacji zadań może dotyczyć następujących rodzajów zadań:

  1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
  4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
  5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
  1. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
  • doradztwo zawodowe,
  • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  1. zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia:
  • utrzymanie psów asystujących,
  1. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników,
  2. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
  3. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
  4. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
  5. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  • dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  • kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania,
  1. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

  Idea zlecania zadań w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji oparta została o zasadę subsydiarności, tym samym na poziomie Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą być zlecane te zadania, których realizacja na poziomie regionalnym lub lokalnym jest niemożliwa lub nieuzasadniona.

  Zadania o charakterze regionalnym (wojewódzkim) mogą być zlecane przez marszałków województw, a zadania o charakterze lokalnym przez starostów - te zadania są obsługiwane przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW), a wnioski mogą być składane elektronicznie.

  • fundacje,
  • organizacje pozarządowe.

  Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe:

  • na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
  • na zlecenie samorządu województwa lub powiatu – ze środków  PFRON (przekazanych wg algorytmu) – te zadania są obsługiwane przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW), a wnioski mogą być składane elektronicznie.
 • Wnioski są składane zarówno do urzędów marszałkowskich, jak i starostw.

  Zadania o charakterze regionalnym (wojewódzkim) mogą być zlecane przez marszałków województw, a zadania o charakterze lokalnym przez starostów.

  Jeśli zadanie publiczne ma charakter lokalny lub regionalny i dodatkowo spełnia łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni 

  zarówno ofertę, jak i sprawozdanie z realizacji zadania, składa się według uproszczonych wzorów.

  Jednostka samorządu terytorialnego może zlecić takie zadanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

  Ważne: Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego temu samemu wnioskodawcy, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

 • Zlecanie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Konkurs ogłaszany jest zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571).

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2024 13:39

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{"register":{"columns":[]}}