W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zostań rzeczoznawcą podręczników

Chcesz recenzować podręczniki szkolne? Uzyskaj wpis na listę rzeczoznawców podręczników. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis na listę rzeczoznawców przez internet  potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Lista rzeczoznawców podręczników szkolnych to lista ekspertów o wybitnym dorobku naukowym lub dydaktycznym. Rzeczoznawcy opiniują podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym lub językowym. Każdy podręcznik zanim zostanie dopuszczony do użytku szkolnego musi dostać pozytywne opinie rzeczoznawców. Listę rzeczoznawców prowadzi:

  • Minister Edukacji i Nauki  dla podręczników do kształcenia ogólnego i specjalnego,
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla podręczników do kształcenia artystycznego.
 • Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, jeśli masz:

  • wykształcenie wyższe magisterskie,
  • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej,
  • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.
 • Nie zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców, jeśli:

  • toczy się przeciwko tobie:
   • postępowanie dyscyplinarne,
   • postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
   • postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
  • jesteś ukarany karą dyscyplinarną,
  • jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie masz pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzystasz z pełni praw publicznych.
  • wniosek o wpis na listę rzeczoznawców  napisz go samodzielnie, nie ma gotowego formularza wniosku,
  • ankietę osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców – otwórz plik w nowym oknie
  • kopie dokumentów, które poświadczają twoje wykształcenie,
  • informacje o:
   • doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej lub dydaktycznej,
   • kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  •  oświadczenie, że:  
   • przeciwko tobie nie toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne,
   • nie jesteś ukarany karą dyscyplinarną,
   • nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • masz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystasz z pełni praw publicznych,
  • rekomendację  szczegóły znajdziesz w sekcji Od kogo możesz uzyskać rekomendację.
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty w wersji elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wejdź na stronę usługi: Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników.
  3. Kliknij Załatw sprawę.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.  
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Wypełnij formularz i dodaj załączniki w wersji elektronicznej.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  9. Czekaj na pisemną odpowiedź urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Urząd powiadomi cię o tym pisemnie. W szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć – powie ci o tym urzędnik.

 • Jeśli starasz się na przykład o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, rekomendację możesz uzyskać od instytucji, takich jak:

  • stowarzyszenia naukowe,
  • instytuty badawcze,
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • Polska Akademia Umiejętności (PAU),
  • uczelnie,
  • komitety główne olimpiad przedmiotowych
  • oraz dodatkowo: Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, uczelnia prowadząca studia trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej językoznawstwo i prowadząca badania w zakresie języka polskiego lub Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk  jeśli ubiegasz się o wpis na listę rzeczoznawców sporządzających opinie językowe.
  • potwierdzenie, że masz doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej,
  • zapewnienie, że będziesz prawidłowo wykonywać obowiązki rzeczoznawcy.
 • Z listy zostaniesz skreślony, jeśli złożysz wniosek o wykreślenie do ministerstwa, które prowadzi listę. Napisz wniosek samodzielnie nie ma gotowego formularza wniosku.

  Wniosek o wykreślenie z listy rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego na twoją prośbę  może złożyć również instytucja, która składała wniosek o wpisanie cię na listę. Z listy zostaniesz skreślony także wtedy, gdy:

  • zostaniesz ukarany karą dyscyplinarną lub skazany prawomocnym wyrokiem za:
   • umyślne przestępstwo,
   • umyślne przestępstwo skarbowe,
   • utracisz pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnię praw publicznych,
  • instytucja, która wydała ci rekomendację, cofnie ją.

  Możesz zostać skreślony z listy, jeśli:

  • dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówisz sporządzenia opinii,
  • dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczysz termin wyznaczony na sporządzenie opinii,
  • podręcznik, który został dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie twojej opinii, będzie zawierać błędy merytoryczne,
  • opinia, którą sporządzisz, będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w przepisach:
   • opinia merytoryczno-dydaktyczna powinna zawierać szczegółową ocenę poprawności podręcznika pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę jego przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego,
   • opinia językowa powinna zawierać szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

  Możesz zostać zawieszony w wykonywaniu zadań rzeczoznawcyjeśli toczy się przeciwko tobie:

  • postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
  • postępowanie dyscyplinarne.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2019 r., poz. 2013)

 • Lista rzeczoznawców podręczników szkolnych to lista ekspertów o wybitnym dorobku naukowym lub dydaktycznym. Rzeczoznawcy opiniują podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym lub językowym. Każdy podręcznik zanim zostanie dopuszczony do użytku szkolnego  musi dostać pozytywne opinie rzeczoznawców. Listę rzeczoznawców prowadzi:

  • Minister Edukacji i Nauki – dla podręczników do kształcenia ogólnego i specjalnego,
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dla podręczników do kształcenia artystycznego.
 • Możesz zostać wpisany na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia specjalnego, jeśli masz:

  • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do nauczania w szkole specjalnej,
  • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej,
  • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • rekomendację instytucji, która potwierdzi, że posiadasz wymagane doświadczenie i osiągnięcia.
 • Nie zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców, jeśli:

  • toczy się przeciwko tobie:
   • postępowanie dyscyplinarne,
   • postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
   • postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
  • jesteś ukarany karą dyscyplinarną,
  • jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • nie masz pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzystasz z pełni praw publicznych.
  • wniosek o wpis na listę rzeczoznawców  napisz go samodzielnie, nie ma gotowego formularza wniosku,
  • ankietę osoby zainteresowanej wpisaniem na listę rzeczoznawców – otwórz plik w nowym oknie,
  • kopie dokumentów, które poświadczają twoje wykształcenie,
  • informacje o:
   • doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej lub dydaktycznej,
   • kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • oświadczenie, że:
   • przeciwko tobie nie toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne,
   • nie jesteś ukarany karą dyscyplinarną,
   • nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • masz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystasz z pełni praw publicznych,
  • rekomendację  szczegóły znajdziesz w sekcji Od kogo możesz uzyskać rekomendację.
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na informację o wpisie na listę rzeczoznawców. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  Na twoją prośbę wniosek o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego może także złożyć:

  • Centrum Edukacji Artystycznej,
  • placówka doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych,
  • szkoła wyższa.
 • To, gdzie składasz wniosek, zależy od listy rzeczoznawców, na którą chcesz zostać wpisany:

  • Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego składasz w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

  Adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. Szucha 25
  00-918 Warszawa

  • Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego składasz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

  Adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa

  Masz dwa sposoby złożenia wniosku:

  • zanosisz do siedziby ministerstwa,
  • wysyłasz pocztą.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Urząd powiadomi cię o tym pisemnie. W szczególnych przypadkach termin ten może się wydłużyć  powie ci o tym urzędnik.

 • Jeśli starasz się na przykład o wpis na listę rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, rekomendację możesz uzyskać od instytucji, takich jak:

  • stowarzyszenia naukowe,
  • instytuty badawcze,
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • Polska Akademia Umiejętności (PAU),
  • uczelnie,
  • komitety główne olimpiad przedmiotowych
  • oraz dodatkowo: Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, uczelnia prowadząca studia trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej językoznawstwo i prowadząca badania w zakresie języka polskiego lub Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk  jeśli ubiegasz się o wpis na listę rzeczoznawców sporządzających opinie językowe.
  • potwierdzenie, że masz doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej,
  • zapewnienie, że będziesz prawidłowo wykonywać obowiązki rzeczoznawcy.
 • Z listy zostaniesz skreślony, jeśli złożysz wniosek o wykreślenie do ministerstwa, które prowadzi listę. Napisz wniosek samodzielnie nie ma gotowego formularza wniosku.

  Wniosek o wykreślenie z listy rzeczoznawców podręczników do kształcenia artystycznego na twoją prośbę  może złożyć również instytucja, która składała wniosek o wpisanie cię na listę. Z listy zostaniesz skreślony także wtedy, gdy:

  • zostaniesz ukarany karą dyscyplinarną lub skazany prawomocnym wyrokiem za:
   • umyślne przestępstwo,
   • umyślne przestępstwo skarbowe,
   • utracisz pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnię praw publicznych,
  • instytucja, która wydała ci rekomendację, cofnie ją.

  Możesz zostać skreślony z listy, jeśli:

  • dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówisz sporządzenia opinii,
  • dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczysz termin wyznaczony na sporządzenie opinii,
  • podręcznik, który został dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie twojej opinii, będzie zawierać błędy merytoryczne,
  • opinia, którą sporządzisz, będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w przepisach:
   • opinia merytoryczno-dydaktyczna powinna zawierać szczegółową ocenę poprawności podręcznika pod względem merytorycznym i szczegółową ocenę jego przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego,
   • opinia językowa powinna zawierać szczegółową ocenę poprawności pod względem językowym, w tym ocenę tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę komunikatywności tekstu podręcznika.

  Możesz zostać zawieszony w wykonywaniu zadań rzeczoznawcyjeśli toczy się przeciwko tobie:

  • postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe,
  • postępowanie dyscyplinarne.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2019 r., poz. 2013)

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 09:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Edukacji i Nauki

{"register":{"columns":[]}}