W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Jeśli wykonujesz umowę cywilnoprawną: agencyjną, zlecenia lub inną o świadczenie usług (dalej zwaną umową zlecenia), możesz uzyskać zwolnienie twojego zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z twojego dochodu i opłacania składek.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

Informacje:

 • Gdy spełnisz następujące warunki:

  1. zawarłeś umowę zlecenia między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
  2. przedmiot zawartej umowy związany jest z:
  • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów,
  1. łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  2. nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

  Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

  • z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,
  • za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
  • dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
    
 • Każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną: umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług (dalej zwaną umową zlecenia), której przedmiot jest określony w sekcji Kiedy możesz skorzystać.

 • Wniosek RZN.

  Możesz go złożyć tylko elektronicznie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Możesz złożyć wniosek (RZN) tylko elektronicznie:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji  – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek),
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl: kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

  Możesz złożyć wniosek RZN w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, nie rozpatrzymy twojego wniosku.

  Gdy złożysz wniosek RZN, poinformuj o tym swojego zleceniodawcę.

 • Informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dostaniesz na PUE ZUS, tak samo, jak twój zleceniodawca.

  Jaka będzie twoja sytuacja ubezpieczeniowa?

  • Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie będą ewidencjonowane na Twoim koncie ubezpieczonego.
  • Ty i członkowie rodziny, których zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego, będziecie mieli nadal prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w okresie zwolnienia z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  Jakie obowiązki będzie miał twój zleceniodawca?

  • Zleceniodawca musi przesłać za ciebie zerowe imienne raporty miesięczne za okresy, za które przysługiwać będzie zwolnienie z obowiązku naliczania składek.
  • Jeśli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczyć będzie tylko części przychodu z umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca będzie musiał obliczyć, potrącić z twojego dochodu i opłacić składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Informacje na temat zwolnienia ze składek uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00. Połączysz się z Konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.

 • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 2255).

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2021 11:58

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}