W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zwolnienie ze składek za listopad 2020 r. dla niektórych płatników

Jeśli prowadzisz m.in. sprzedaż detaliczną, działasz w branży gastronomicznej, możesz wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r.   

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Informacje:

  1. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, musisz spełnić następujące warunki:
  • rodzaj przeważającej działalności, którą prowadzisz, oznaczony jest kodem PKD wymienionym w sekcji Kto może skorzystać (będziemy sprawdzać zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r.), 
  • byłeś zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z działalności przeważającej, który uzyskałeś w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
  • złożyłeś deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów),
  • złożysz wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31 stycznia 2021 r.
  1. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za listopad 2020 r. stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę możesz otrzymać, jeśli nie byłeś w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:
  • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
  • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
  • spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
  • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji,
  • jeśli nie jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

  Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniasz choć jedną z wymienionych przesłanek.

  Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, znajdujesz się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegałeś z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

  Będziesz musiał, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać także:

  • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
  • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
  • datę utworzenia podmiotu,
  • formę prawną podmiotu,
  • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
  • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.
 • Każdy, kto na 30 września 2020 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

  • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
  • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
  • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
  • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
  • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
  • 85.59.A - nauka języków obcych,
  • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 86.10.Z - działalność szpitalna - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
  • 86.90.D - działalność paramedyczna,
  • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
  • 91.02.Z - działalność muzeów,
  • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
  • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
  • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:
  • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
  • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
 • Wniosek RDZ–B6.

  Możesz go złożyć tylko elektronicznie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Możesz złożyć wniosek (RDZ-B6) tylko elektronicznie:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji  – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek),
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl: kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

  Możesz złożyć wniosek do 31 stycznia 2021 r.
   

  • Zwolnienie z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 r.
  • Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby zwolnić cię z ich płacenia, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. ZUS zwróci nadpłatę, jeśli nie masz zaległości na koncie. 
  • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Informację o rozstrzygnięciu wniosku otrzymasz na PUE ZUS lub dostaniesz ją pocztą.

  Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, zaloguj się do swojego konta, wejdź w: Dokumenty i wiadomości i w: Skrzynka odbiorcza przejdź do: Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru.

  Informacje na temat zwolnienia ze składek uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00. Połączysz się z Konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. 

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1842 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).
    

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2021 14:53

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}