W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Sztumie
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 

Komendant Powiatowy PSP w Sztumie lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, poniedziałek w godz. 14:00 – 15:30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
 
Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:
 
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Sztumie
ul. Sienkiewicza 27
82 – 400 Sztum
 
lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: pok.sztum@straz.gda.pl


 Tryb rozpatrywania
 
Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 09:25 Bartosz Jabłoński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Jabłoński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 5.0 23.09.2020 21:05 Bartosz Jabłoński
Skargi i wnioski 4.0 23.09.2020 14:49 Bartosz Jabłoński
Skargi i wnioski 3.0 23.09.2020 14:49 Bartosz Jabłoński
Skargi i wnioski 2.0 23.09.2020 14:12 Bartosz Jabłoński
Skargi i wnioski 1.0 23.09.2020 09:25 Bartosz Jabłoński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP