W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog

 

Gabinet (sala 111) czynny jest w godzinach:

poniedziałek  07:45  11:15

wtorek

godzina dostępności

 07:45

12:15

 12:15

13:15

środa  07:45  14:15
czwartek  13:00  16:00
piątek  11:00  15:00

Psycholog

Proszę rodziców o wcześniejsze umawianie się na konsultacje (telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny). 

Poniedziałek (konsultacje CEA) 11:00 17:00
Wtorek

Godzina dostępności
11:00

16:30
16:30

17:30
Środa 10:00 15:00
Czwartek 09:00 14:30
Piątek 09:00 13:00

 

Specyfika pracy psychologa

Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań. Mają one charakter:  diagnostyczny,  terapeutyczny,  psychoedukacyjny,  wychowawczy,  profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny . Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczycieli i rodziców . Wszystkie służą budowaniu dobrych relacji w szkole  oraz zapewnieniu adekwatnej opieki psychologicznej i wsparcia.

Praca psychologa odbywa się poprzez takie formy jak:

 1. Indywidualne rozmowy i wsparcie psychologiczne w trudnościach, kryzysach i problemach.
 2. Diagnoza psychologiczna – wstępne rozpoznania trudności i skierowanie na dalszą pogłębioną diagnozę w PPP.
 3. Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne, integracyjne i profilaktyczne (radzenie sobie ze stresem i tremą, motywacja do nauki, kreatywność i myślenie twórcze, techniki uczenia się, profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka uzależnień, umiejętności psychospołeczne itp.).
 4. Pomoc mediacyjną i interwencyjną w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.
 5. Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i polepszenia komunikacji.
 6. Propagowanie wiedzy psychologicznej.
 7. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i logopedą.
 8. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi ośrodkami.

Zadania psychologa i pedagoga

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
 • rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego w ramach pomocy udzielanej uczniom

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów posiadających zalecenie w opinii Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej wynikające z diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii.
Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest wspomaganie obniżonych funkcji
poznawczych tzn. percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji, pamięci wzrokowej i
słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i
motoryki dużej, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów mogących mieć trudności w funkcjonowaniu w grupie
społecznej i klasowej. Główny celem zajęć jest kształtowanie umiejętności społecznych,
rozwijanie samoświadomości, poznanie samego siebie, poznanie swoich mocnych i słabych
stron, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie inteligencji emocjonalnej
(rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć).

 1. Trening koncentracji uwagi

Zajęcia przeznaczone dla uczniów mogących mieć trudności w koncentracji uwagi zwłaszcza
podczas pracy na lekcji a także podczas samodzielnej pracy w domu. Celem zajęć jest
usprawnianie funkcji koncentracji uwagi dla podniesienia techniki czytania i pisania a także
zapamiętywania i uczenia się.

 1. Zajęcia usprawniające grafomotorykę

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów mogących mieć trudności z czytelnym pismem.
Widoczne trudności podczas pracy to także szybka męczliwość podczas pisania i brak
motywacji do pracy, trudności w trzymaniu się w liniaturze, nieprawidłowy chwyt narzędzia
pisarskiego, napięcie mięśni podczas pisania, nieczytelne pismo. Celem zajęć jest
usprawnianie motoryki małej, napięcia mięśniowego ręki, koordynacji wzrokowo-ruchowej
celem podniesienia jakości pisma.

Materiały dla ósmoklasistów i maturzystów

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów

Stres egzaminacyjny. NARZĘDZIOWNIK dla ósmoklasistów

Stres egzaminacyjny. PORADNIK dla ósmoklasistów

Stres egzaminacyjny. PORADNIK DLA RODZICÓW

Materiały

Broszura - Dlaczego warto się kształcić w szkole muzycznej?
DLACZEGO​_MUZYKA.pdf 0.34MB
Poradnik dla uczniów - Jak radzić sobie z izolacją i stresem?
Wojtanowska​_Janusz​_B​_poradnik​_dla​_uczniow-1.pdf 0.21MB
Mini kursy dla ucznia zdolnego dotyczące pamięci i mnemotechnik, efektywnego uczenia się oraz motywacji do nauki i realizacji celów
Biuletyny dla maturzystów dotyczące zarządzania swoim czasem, stawiania celów i technik uczenia się
E-booki dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli o pozytywnym myśleniu i nie tylko
Materiały, broszury i filmiki dotyczące depresji młodzieńczej
Poradnik i filmiki o depresji dla młodzieży
Poradnik i filmiki o depresji dla rodziców
Poradnik i filmiki o depresji dla nauczycieli
Broszury, plakaty, poradniki, scenariusze dotyczące bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy itp.
Bezpieczny internet
Kampania „Chroń dziecko w sieci”
Projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z internetu.

Ważne adresy

Poradnia opiekująca się OSM I i II stopnia:

ul. Pogodna 54, 20-337 Lublin
81 745-85-52, 81 745-75-78
e-mail: poczta@ppp1.lublin.eu
www.ppp1.lublin.eu
psycholog: Magdalena Wójtowicz
pedagog: Agnieszka Reja

Inne placówki i ośrodki z zakresu pomocy psychologicznej:

ul. Popiełuszki 28E, 20-052 Lublin
81 466-55-48, 81 466-55-49
e-mail: poradnia@mopr.lublin.eu
www.mopr.lublin.eu

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

ul. Żołnierzy Niepodległej 1, 20-078 Lublin
81 532-63-40, 81 532-48-22
e-mail: poczta@zp2.lublin.eu
www.zp2-lublin.pl

Poradnia Psychiatryczna Ośrodek Leczenia Uzależnień NZOZ

ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin
81 532-29-79
e-mail: osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl
www.olu.lublin.pl

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”

ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin
535-000-523
e-mail: biuro@stowarzyszniebonafides.pl
www.stowarzyszeniebonafides.pl

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin
783-510-310, 81 533-72-09
e-mail: cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

ul.Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
81 534-38-87
e-mail: poczta@agape.lublin.pl
www.agape.lublin.pl

Fundacja Praesterno Ośrodek w Lublinie

ul. Głęboka 8A, 20-400 Lublin
601-199-711, 663-742-779
www.lublin.praesterno.pl

 

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin
81 466-55-46
e-mail: pomoc@cik.lublin.eu
całodobowy telefon zaufania: 81 534-60-60
www.cik.lublin.eu

 

Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR

ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin
81 466 54 86
e-mail: sekcjank@mopr.lublin.eu
www.mopr.lublin.eu

 

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:

Stowarzyszenie MONAR

ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin
81 745-10-10
e-mail: poradnia.monar.lublin@wp.pl
www.monarlublin.pl

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

81 728-63-7381 744-22-28
http://www.snzoz.lublin.pl
 

 

POMOC W KRYZYSIE PSYCHICZNYM

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

tel. 22 594 91 00
(czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)
koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

tel. 116 123
 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111
(czynny codziennie od 12:00 do 02:00)
Można się również skontaktować  wysyłając anonimową wiadomość online przez www.116111.pl/napisz.
Więcej informacji: www.116111.pl

ITAKA- centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

tel:800 70 2222
(czynne całodobowo)
mail: porady@liniawsparcia.pl
dyżury specjalistów na stronie: www.liniawsparcia.pl

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 484 88 01
(czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)
szczegóły na stronie: http://stopdepresji.pl/

Telefon Interwencyjny

tel. 600 070 717
Dyżury w godzinach 10:00-16:00
– psychologiczny: od pon. do pt. (bez czwartków)
– prawny: czwartki

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

tel. 800 108 108
 (poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

tel. 22 425 98 48
(poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)

 

POMOC DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

tel. 800 080 222
(czynne całodobowo)

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

tel. 800 100 100
(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)

Infolinia dla wychowawcy – pierwszy ogólnopolski telefon zaufania dla nauczycieli

tel.  801 800 967
(poniedziałek, środa, czwartek od 17:00-19:00)

POMARAŃCZOWA LINIA – program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

tel. 801 140 068
(poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)

 

POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

tel. 800 080 222
(czynne całodobowo)

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia
tel. 800 190 590
(poniedziałek- piątek od 8:00 do 20:00)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12
(poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00)
www.brpd.gov.pl/telefon-zaufania

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

tel. 800 676 676
(Czynna w poniedziałki od godz. 10.00-18.00. Od wtorku do piątku od godz. 8.00-16.00)

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111
(codziennie w godzinach 12.00-2.00)

Młodzieżowy Telefon Zaufania

tel. 19288
(poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

 

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 800 120 002
telefon pracuje całodobowo

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”

tel. 22 668 70 00
(poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00)
www.niebieskalinia.pl

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel. 800 120 226
(poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30, połączenie bezpłatne)

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

tel. 800 100 100
(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)

Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy

tel. 600 070 717
(codziennie / całodobowo)

Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc

tel. 800 120 148
(całodobowo, połączenie bezpłatne)

 

POMOC DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

tel. 801 889 880
(Czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych)
 Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

tel. 801 199 990
(codziennie od godz. 16.00-21.00)
Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

Infolinia stowarzyszenia Karan (problemy narkotykowe)

tel. 800 120 289
(poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00, połączenie bezpłatne)

Infolinia pogotowia makowego „POWRÓT Z U”

tel. 801 109 696
(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 19:00) 

Narkomania – pomoc rodzinie infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych „POWRÓT Z U”

tel. 800 120 359
(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 15:00)

 

CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH

Numery 24/H – linie wsparcia

tel. 801 24 70 70
z numerów stacjonarnych Orange Polska opłata jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy z każdego miejsca w Polsce

tel. 22 654 70 70
 z telefonów stacjonarnych w Polsce

tel. +48 22 654 70 70
 gdy dzwonisz z zagranicy

tel. +48 22 654 70 70
 jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego

Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
tel. 116 000

{"register":{"columns":[]}}