W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja na temat zasad ubiegania się o wizy przez cudzoziemców zamierzających wykonywać zawód lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10.12.2020

Od dnia 29 listopada 2020 r. zmieniły się zasady podejmowania pracy w Polsce przez lekarzy oraz lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach nie będących członkami Unii Europejskiej.

Komunikat

Od dnia 29 listopada 2020 r. zmieniły się zasady podejmowania pracy w Polsce przez lekarzy oraz lekarzy dentystów, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach nie będących członkami Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie pracy w Polsce w ww. zawodach będzie uproszczone, a procedura ulegnie istotnemu skróceniu. 

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium Unii Europejskiej i spełnia następujące warunki:

 1. posiada dyplom lekarza albo lekarza dentysty oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie oświadczenie złożone przez lekarza/lekarza dentystę);
 3. wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie stosowne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy);
 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie oświadczenie złożone przez lekarza/lekarza dentystę);
 5. złożył oświadczenie, że posługuje się językiem  polskim w wystarczającym stopniu, aby móc wykonywać powierzony mu zakresu czynności zawodowych;
 6. uzyskał zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce zawierające deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
 7. odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające programowi szkolenia specjalizacyjnego w Polsce;
 8. ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie np. świadectwo pracy lub inne zaświadczenie wystawione przez podmiot leczniczy/pracodawcę);
 9. uzyskał prawo pobytu na terytorium RP (przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, posiada wizę albo kartę pobytu)

będzie mógł ubiegać się o wydanie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce, a okręgowa rada lekarska dokona wpisu na listę osób uprawnionych do wykonywania ww. zawodów w Polsce.

Prawo wykonywania zawodu jest wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Po upływie tego czasu lekarz/lekarz dentysta może wykonywać zawód w Polsce tylko po nostryfikacji dyplomu lub zdaniu Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego  organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa. Należy zadbać, by dokumenty były kompletne, co przyspieszy uzyskanie decyzji. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się TUTAJ.

Wśród dokumentów, które należy dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia znajduje się dyplom lekarza lub lekarza dentysty oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, albo ich duplikaty. Jeżeli dyplom został wydany w państwie będącym stroną Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (wykaz tych krajów dostępny jest  TUTAJ) konieczne będzie wystąpienie o wydanie do niego apostille we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (wykaz tych urzędów dostępny jest TUTAJ). Jeżeli dyplom został wydany w państwie nie będącym stroną Konwencji haskiej konieczne będzie wystąpienie o jego uwierzytelnienie we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (najczęściej jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych) a następnie o jego legalizację w polskim konsulacie.

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i spełniająca wyżej określone warunki, która chciałby wykonywać w Polsce zawód lekarza lub lekarza dentysty a nie posiada wizy, która uprawniałaby ją do wjazdu do Polski może skorzystać z następującej ścieżki postępowania:

 1. Przed wystąpieniem o wizę w polskim konsulacie należy uzyskać zaświadczenie od podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w Polsce (np. szpitala, przychodni) zawierające deklarację zatrudnienia.
 2. Są dwie możliwości złożenia wniosku o wydanie wizy:
  • bezpośrednio we właściwym polskim konsulacie w państwie, w którym mieszkasz albo
  • w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) – o ile takie działają w państwie, w którym mieszkasz. Informację o tym znajdziesz na stronie właściwego konsulatu wybierając opcje „Informacje konsularne”, „Wizy”, „Wiza typu D – złożenie wniosku”

W zależności od wybranej ścieżki, wniosek można złożyć osobiście w konsulacie lub w jednym z PPWW. 

Dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii zamierzających złożyć wniosek wizowy w kraju swojego obywatelstwa, istnieje możliwość przesłania go pocztą. Na złożenie wniosku w tej formie obywatele innych krajów muszą uzyskać zgodę właściwego ze względu na kraj zamieszkania polskiego konsula.

Konsulat oraz PPWW nie przyjmują wniosków nadesłanych faksem lub pocztą elektroniczną.

 1. Na spotkanie w sprawie złożenia wniosku wizowego w konsulacie trzeba umówić się w systemie e-konsulat.gov.pl. Aby złożyć wniosek w PPWW, trzeba umówić  się na spotkanie za pośrednictwem call center lub strony internetowej – informacje o tym znajdują się na stronie właściwego konsulatu w zakładkach  „Informacje konsularne”, „Wizy”, „Wiza typu D – złożenie wniosku”
 1. Na spotkanie w sprawie złożenia wniosku wizowego trzeba zabrać następujące dokumenty:
 1. wypełniony w systemie e-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy;
 2. kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:
 • ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości;
 • nie starsze niż 6 miesięcy;
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy;
 1. paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne strony przeznaczone na wizy;
 2. kopię strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcie;
 3. dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego ważnego na terytorium UE na kwotę nie mniejszą niż 30 tys. EUR albo kopię dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu w PL;
 4. kopię dokumentu tożsamości potwierdzającego legalne zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego polskiego konsulatu, w którym ubiegasz się o wizę;
 5. potwierdzenie posiadania środków finansowych na utrzymanie w formie ustalonej przez polski konsulat potwierdzające że masz wystarczające środki finansowe pozwalające na pobyt w PL do czasu podjęcia pracy (np. wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie o dysponowaniu odnawialnym limitem na karcie kredytowej, inne);
 6. zaświadczenie od podmiotu polskiego wykonującego działalność leczniczą zawierające deklarację planowanego zatrudnienia;
 7. dyplom lekarza, lekarza dentysty oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii;
 8. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, uzyskanego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w punkcie h.

W przypadku gdy przed złożeniem wniosku wizowego cudzoziemiec uzyskał z Ministerstwa Zdrowia decyzję administracyjną zawierającą zgodę na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty w Polsce (lub promesę udzielenia takiej zgody)  nie ma konieczności przedkładania dokumentów, o których mowa w punktach h) – j) powyżej.

Dodatkowe informacje dotyczące ogólnych procedur wizowych można uzyskać kontaktując się z polskimi konsulatami. Wykaz polskich placówek za granicą znajduje się  TUTAJ. Z urzędami konsularnymi można kontaktować się w formie telefonicznej lub mailowej.

 1. Wysokość opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego podana jest na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcje „Informacje konsularne”, „Wizy”, „Wiza typu D – złożenie wniosku” „Ile zapłacisz?”

Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od ostatecznej decyzji w sprawie wniosku.

Złożony do konsula wniosek o zalegalizowanie dokumentu (np. dyplomu)  podlega dodatkowej opłacie. Informacje o tym znajdują się na stronie właściwego konsulatu - wybierz opcje „Informacje konsularne”, „Informacje ogólne”, „Opłaty konsularne”.

 1. Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest zasadniczo w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W szczególnych wypadkach procedura może trwać jednak nieco dłużej.
 1. O przewidywanym terminie odbioru decyzji wnioskodawca zostaje poinformowany w momencie składania wniosku.
 1. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją konsula, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku. Można złożyć go bezpośrednio we właściwym konsulacie albo w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) – o ile takie działają w państwie zamieszkania wnioskodawcy albo nadesłać pocztą na adres konsulatu który wydał decyzję wizową, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania. Wysokość opłaty podana jest na stronie właściwego konsulatu – w zakładce „Informacje konsularne”, „Wizy”, „Wiza typu D – złożenie wniosku” „Jak możesz się odwołać?”.