W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Regulamin korzystania z Portalu Dewelopera Cyfrowej Piaskownicy Administracji

 1. Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Aplikacja – aplikacja rejestrowana na Portalu Developera CPA, definiująca użytkownika konkretnego API. Z aplikacją związane są dane uwierzytelniające: identyfikator i tajny klucz klienta.
 2. API – określony zestaw reguł i ich opisów, w jakim programy komputerowe komunikują się między sobą (interfejs programowania aplikacji, interfejs programistyczny aplikacji) (ang. application programming interface).
 3. CPA – Cyfrowa Piaskownica Administracji.
 4. Portal Dewelopera CPA – serwis umieszczony na stronie internetowej: cpa.gov.pl, którego częścią jest środowisko testowe, umożliwiające testowanie aplikacji przez Użytkownika z wykorzystaniem danych testowych.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Portalu Dewelopera CPA.
 6. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Usługa API – usługa, w ramach Portalu Dewelopera CPA, polegająca na udostępnieniu wybranych funkcjonalności systemu lub danych na potrzeby działania innych systemów lub aplikacji.
 8. Użytkownik – użytkownik Portalu Dewelopera CPA.
 9. DDoS - atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów.
 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki:

 1. udostępniania przez Ministra Cyfryzacji specyfikacji technicznej API w celu umożliwienia testowania przez Użytkowników współdziałania ich oprogramowania  z udostępnianymi w ramach Portalu Dewelopera CPA Usługami API.
 2. udziału Użytkowników w testowaniu współdziałania oprogramowania i aplikacji Użytkowników z udostępnianymi Usługami API.
 1. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Ministerstwo Cyfryzacji:

 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Rejestracja
 1. W celu uzyskania pełnego dostępu do zawartości i funkcjonalności Portalu Dewelopera CPA wymagane jest posiadanie konta Użytkownika.
 2. Użytkownik w celu założenia konta rejestruje się na Portalu Dewelopera CPA z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl)  podając podstawowe dane takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy/organizacji oraz adres e-mail.
 3. Utworzone Konto Użytkownika jest aktywowane automatycznie.
 4. W celu korzystania z testowych Usług API wymagane jest zarejestrowanie Aplikacji oraz wygenerowanie kluczy i tokenów dostępowych.
 1. Usunięcie konta
 1. Zgłoszenie chęci usunięcia konta na Portalu Dewelopera CPA należy wysłać na adres poczty elektronicznej: cpa@mc.gov.pl. Takie zgłoszenie musi być przesłane z adresu podanego przez Użytkownika podczas rejestracji konta.
 2. Potwierdzenie usunięcia konta zostanie wysłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Odpowiedzialność
 1. Ministerstwo Cyfryzacji oświadcza, że umieszczona na Portalu Dewelopera CPA dokumentacja, materiały i informacje składające się na zasoby Portalu Dewelopera CPA, są redagowane z należytą starannością. Z uwagi na testowy charakter Portalu Dewelopera CPA Ministerstwo Cyfryzacji nie zapewnia całkowitej poprawności wszystkich funkcjonalności Portalu Dewelopera CPA. Ministerstwo Cyfryzacji nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Portalu Dewelopera CPA.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Ministerstwa Cyfryzacji oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Portalu Dewelopera CPA informacji.
 3. Ministerstwo Cyfryzacji nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących Portal dewelopera CPA, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu Dewelopera CPA, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 4. Ministerstwo Cyfryzacji nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów Portalu Dewelopera CPA zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 1. Działania niedozwolone

Ministerstwo Cyfryzacji uznaje za niedozwolone wszelkie działania i zachowania Użytkownika, które doprowadziły lub mogłyby doprowadzić do ograniczenia funkcjonowania lub naruszenia bezpieczeństwa Portalu Dewelopera CPA, w tym:

 1. zakładanie fikcyjnych kont na Portalu Dewelopera CPA,
 2. próba użycia certyfikatów, do których Użytkownik nie posiada uprawnień,
 3. próba uzyskania dostępu do Portalu Dewelopera CPA z wykorzystaniem elementów, do których Uczestnik nie jest uprawniony m.in. kod autoryzacyjny, identyfikator klienta,
 4. próba wygenerowania ruchu, który zagraża stabilności działania Portalu Dewelopera CPA, w tym działania o charakterze DDoS,
 5. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 1. Wynagrodzenie

Za korzystanie z Portalu Dewelopera CPA Ministerstwo Cyfryzacji nie pobiera opłat. Wszelkie koszty korzystania z Portalu Dewelopera CPA Użytkownik zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie, w tym koszty prac deweloperskich, usług telekomunikacyjnych oraz ewentualnych zabezpieczeń.

 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług API Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cpa@mc.gov.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Użytkownika w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Ministerstwo Cyfryzacji jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy wynika to przepisów ustawy, zmiany funkcjonalności Portalu oraz specyfikacji technicznych udostępnianych Usług API. Zmienione warunki Regulaminu obowiązują od daty w nich wskazanej, przy czym nowe teksty Regulaminu umieszczone będą na stronie internetowej Portalu.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Portalu  Użytkownik może kierować na adres siedziby Ministerstwa Cyfryzacji oraz pod adres e-mail biuro.cpa@mc.gov.pl.

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator danych.
  Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.
 2. Dane kontaktowe administratora.
  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  założenia konta umożliwiającego dostęp do Portalu.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcy danych.
  Pani/Pana dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 6. Okres przechowywania danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta w Portalu.
 7. Prawa podmiotów danych
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 17 RODO;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  6. prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  7. prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Informacja o zautomatyzowaniu przetwarzania danych i profilowaniu.
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest ono niezbędne do możliwości założenia konta w Portalu i korzystania z jego funkcjonalności.
{"register":{"columns":[]}}