W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Norwegia

Bezpieczeństwo

W Norwegii obecnie obowiązuje, według miejscowej Służby Bezpieczeństwa Policji (PST), stopień zagrożenia terrorystycznego na poziomie „możliwe”.

Obecnie obowiązujący stopień zagrożenia terrorystycznego wiąże się z podwyższonymi środkami bezpieczeństwa w miejscach, które policja norweska uzna za potencjalnie zagrożone w danym okresie. Można spodziewać się większej liczby patroli, bardziej szczegółowej kontroli na przejściach granicznych, lotniskach, terminalach portowych, a także częstszych i bardziej szczegółowych kontroli drogowych.

Policja norweska bardzo rygorystycznie traktuje wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym oraz zakłócenia porządku publicznego.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie i stosowanie się do przepisów norweskich, posiadanie przy sobie ważnego dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty), zachowanie ostrożności w miejscach publicznych i dużych skupiskach ludzi, w sytuacji ewentualnego wystąpienia zagrożenia bezwzględne stosowanie się do zaleceń władz i służb porządkowych.

Więcej Informacji jest dostępnych na oficjalnej stronie Służby Bezpieczeństwa Policji (PST): https://www.pst.no/alle-artikler/pressemeldinger/vurdering-av-trusselbildet-i-norge---november-2017/

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w ramach strefy Schengen. Od 2015 r. Norwegia wprowadziła tymczasowe kontrole graniczne na liniach promowych pomiędzy Norwegią i Danią oraz Niemcami, oraz zaostrzenie tzw. kontroli terytorialnej na obszarach przygranicznych ze Szwecją (tj. w regionach Østfold i Hedmark), w celu uniemożliwienia wjazdu osobom nie posiadającym niezbędnych dokumentów podróży. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Norwegii jest ważny dokument paszportowy bądź ważny dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Norwegia nie wydaje dowodów osobistych swoim obywatelom, co powoduje, że posługując się wyłącznie polskim dowodem osobistym na terenie Norwegii można napotkać problemy z załatwieniem spraw bankowych lub dokonywaniem czynności notarialnych.

Brak niezbędnych środków finansowych na czas pobytu w Norwegii nie może stanowić powodu odmowy wjazdu lub wydalenia obywatela RP z Norwegii. Każdy pobyt dłuższy niż dozwolony dla obywatela Unii Europejskiej (tj. 3 miesiące w przypadku pobytu turystycznego lub 6 miesięcy w przypadku pobytu osoby poszukującej pracy pod warunkiem zarejestrowania się w takim charakterze w norweskim urzędzie pracy) wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt.

Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu o charakterze turystycznym, który nie przekracza 3 miesięcy. W sytuacji woli dłuższego pozostania w Norwegii w celu np. podjęcia pracy zarobkowej, łączenia rodziny, aplikowania o pobyt stały należy zwrócić się do Norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców.

Norweska prowincja Svalbard, w przeciwieństwie do większości terenu Norwegii, nie należy do strefy Schengen. Odmienne regulacje dotyczące wjazdu i pobytu nakładają obowiązek kontroli dokumentów podróży po wjeździe/wyjeździe do/z prowincji Svalbard. W odniesieniu do obywateli Polski nie stosuje się obowiązku wizowego. Więcej informacji nt. wymogów dot. wjazdu, w tym wymaganych dokumentów podróży, dostępnych jest na stronie Gubernatora Svalbardu.

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. Nie ma obowiązku szczepień przed przyjazdem.

Obywatele polscy objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach na terenie Norwegii na takich samych zasadach jak osoby objęte norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ w Polsce. Uzyskanie porady medycznej w publicznej służbie zdrowia wymaga opłacenia tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Leczenie stomatologiczne jest pełnopłatne. Dzieci do lat siedmiu otrzymują wszystkie świadczenia medyczne bezpłatnie. Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie. Osoba nie objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce powinna koniecznie wykupić przed przyjazdem do Norwegii indywidualną polisę ubezpieczeniową, obejmującą przynajmniej koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także pokrycie kosztów transportu medycznego. Więcej informacji nt. norweskiego systemu zdrowia, w tym adresów placówek medycznych, dostępnych jest na stronie Norweskiej Administracji ds. Zdrowia HELFO.

Podróżowanie po kraju

Podczas podróży po Norwegii pamiętać należy o surowości klimatu i dużych odległościach między miejscowościami, szczególnie w północnej części Norwegii. Jeśli ktoś planuje podróż samochodem na północ Norwegii, powinien wjechać w okresie od końca maja do końca września. W pozostałych miesiącach należy liczyć się z tym, że niektóre drogi, mosty i przeprawy promowe mogą być zamknięte. Osoby udające się na Spitsbergen (prowincja Svalbard) powinny przed wyjazdem zarezerwować miejsca w hotelu i ściśle przestrzegać przepisów gubernatora Svalbardu dotyczących poruszania się w regionie.

Informacje dla kierowców

Podczas pobytu o charakterze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i zapinanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci (dotyczy to również niemowląt) mogą być przewożone tylko w specjalnych dziecięcych fotelikach. Zimą, która w niektórych rejonach Norwegii rozpoczyna się już w październiku i może trwać do maja, bezwzględnie wymagane są opony zimowe z kolcami lub bez (w Oslo i niektórych innych dużych miastach należy opłacić specjalny podatek za jazdę na zimowych oponach z kolcami). Od kierowców ciężarówek wymagane jest posiadanie, oprócz zimowych opon, również łańcuchów. W razie braku odpowiednich opon lub innego sprzętu umożliwiającego jazdę w warunkach zimowych policja może zatrzymać pojazd aż do czasu ich uzupełnienia przez kierowcę.   Korzystanie z telefonu komórkowego przez kierowcę podczas jazdy jest zabronione.

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego (dotyczy to również przepisów parkowania pojazdów) karane jest z całą bezwzględnością. W standardowej sytuacji zatrzymania kierowcy z powodu złamania przepisów ruchu drogowego policja norweska uprawniona jest do wystawienia mandatu lub zaproponowania alternatywnej kary w postaci aresztu. Jeśli zatrzymany kierowca nie zgadza się z karą proponowaną przez policję, policja przekaże sprawę do norweskiego sądu do rozstrzygnięcia. Policja może skonfiskować prawo jazdy w przypadku nieodpowiedzialnej jazdy samochodem albo poważnych wykroczeń, np. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, przekroczenia prędkości, spowodowania wypadku drogowego. Zgodnie z polskim prawem polskie prawo jazdy powinno być następnie zwrócone do polskiego organu, który je wydał lub do Ambasady RP w Oslo, nie zaś do okaziciela.

Policja norweska nie spisuje protokołów policyjnych z niegroźnych wypadków drogowych, zostawiając ocenę wypadków samym jego uczestnikom i firmom ubezpieczeniowym. Norweskie firmy ubezpieczeniowe posługują się znormalizowanym międzynarodowym protokołem powypadkowym, który powinien znajdować się zawsze w pojeździe.

W Norwegii jest wiele płatnych dróg i tuneli, przy czym są dwa rodzaje tzw. „bramek”: umożliwiające dokonywanie płatności gotówką i kartami płatniczymi oraz w pełni automatyczne działające w systemie  „Autopass”, bez konieczności zatrzymywania się. W drugim przypadku opłatę za przejazd można uregulować po przejechaniu „bramki”; w oznaczonych stacjach benzynowych przy drodze albo, tak jak w aglomeracji Oslo, na stacjach benzynowych  „Esso”.

Niedozwolone jest kierowanie pojazdem mechanicznym zarejestrowanym poza Norwegią, bez obecności właściciela pojazdu w pojeździe. Na witrynie internetowej norweskiego urzędu celnego znajduje się m.in. sporządzona w języku polskim informacja dotycząca poruszania się po Norwegii samochodem zarejestrowanym poza tym krajem (nie dotyczy turystów, lecz osób z prawem pobytu w Norwegii).

W okresie zimowym policja i służby celne mają prawo zabronić kontynuowania jazdy samochodem nie posiadającym prawidłowych zimowych opon lub łańcuchów (dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych).

Miejsca parkingowe w Norwegii służą tylko i wyłącznie do tymczasowego zatrzymania pojazdu, wynikającego z oznaczenia parkingu. Dłuższy pobyt na nich jest niedopuszczalny. Mandaty za niedozwolone parkowanie są bardzo wysokie i mogą być wystawione nie tylko przez policję, ale także firmy prywatne współpracujące z władzami.

Największe miasta Norwegii, dbając o jakość powietrza, mogą wprowadzać czasowe ograniczenia w ruchu pojazdów silnikowych w obszarze miejskim, w tym np. zakaz wjazdu dla pojazdów z napędem wysokoprężnym. Informacje o ograniczeniach i okresie ich obowiązywania znaleźć  można na stronach urzędów miast (Oslo, Bergen, Trondheim).

Zimą nocowanie w samochodach, przy bardzo niskich temperaturach, często także po spożyciu alkoholu, może zakończyć się śmiercią w wyniku zamarznięcia.

Cło

Norwegia nie jest w pełni objęta europejską unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Turyści podróżujący do Norwegii podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożenia towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” dotyczy także towarów przewożonych z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich jest naruszeniem prawa zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może też podlegać pojazd, którym towary były przewożone.

Osoby przebywające w Norwegii nie krócej niż 24 godziny, mogą wwieźć ze sobą towary o łącznej wartości do 6000 NOK, bez uiszczania cła i podatku akcyzowego. Osoby przebywające krócej niż 24 godziny, mogą wwieźć towary o łącznej wartości do 3000 NOK bez cła i podatku akcyzowego.

Bez cła i innych podatków, można wwieźć do Norwegii niżej wymienione towary, jeśli nie przekraczają one ustalonych limitów:

Napoje alkoholowe: mogą je przywozić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Napoje z zawartością alkoholu powyżej 22 proc. mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia. Poszczególne limity: napoje spirytusowe: powyżej 22% alkoholu, do 60% włącznie (1 litr), wino: powyżej 2,5% alkoholu, do 22% włącznie (1,5 litra), piwo: powyżej 2,5% (również mocne piwo) lub gotowe drinki/cydr powyżej 2,5% alkoholu, do 4,7% włącznie (2 litry). Limit na napoje spirytusowe może zostać wymieniony na 1,5 litra wina lub piwa/drinków/cydru, a limit na wino może zostać wymieniony na piwo/drinki/cydr, w przeliczeniu litr za litr. Wino oraz piwo/drinki/cydr nie mogą zostać wymienione na mocniejsze alkohole.

Oprócz limitu towarów zwolnionych z cła i akcyzy, można zgłosić do oclenia w Norwegii maksymalnie 27 litrów piwa lub wina, cztery litry wódki, 400 sztuk papierosów oraz 500 gramów wyrobów tytoniowych lub snusa.

Papierosy i wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych (dotyczy to osób, które ukończyły 18. rok życia). Limit na wyroby tytoniowe może zostać wymieniony na 1,5 litra wina lub piwa/drinków/cydru.

Żywność, produkty mięsne i mleczne (przywożone z terenu państw UE/EOG): w sumie 10 kg mięsa i przetworów mięsnych, sera, karmy zwierzęcej oraz innych rodzajów żywności. Przywóz wymienionych produktów spoza terenu UE/EOG jest zabroniony. Dzieci do lat 12 nie mogą wwozić żywności z wyjątkiem napojów, czekolady i słodyczy potrzebnych na czas podróży.

Towary, których przywóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia to: narkotyki, trucizny i lekarstwa (zezwala się na przywóz niewielkich ilości lekarstw do osobistego użytku), wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60 procent, broń i amunicja, fajerwerki, ziemniaki, ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne, rośliny/części roślin przeznaczone do uprawy, mięso, produkty mięsne, mleko oraz produkty mleczne z krajów spoza EOG.

Przywóz produktów rolnych podlega szczególnym ograniczeniom importowym. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Norweska Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet). Bez okazania świadectwa fitosanitarnego, można do użytku prywatnego wwieźć do Norwegii: do 10 kilogramów owoców, jagód i warzyw, za wyjątkiem ziemniaków, do 25 sztuk kwiatów ciętych; do 3 kilogramów cebulek i sadzonek kwiatowych; do 5 sztuk roślin doniczkowych (roślin domowych) z krajów europejskich; do 50 paczek nasion porcjowanych.

Zabrania się wywozu z Norwegii ilości większej niż 15 kilogramów ryb lub produktów rybnych na osobę. Wywozowy limit ilościowy dotyczy morskich połowów sportowo-rekreacyjnych w norweskich wodach terytorialnych. Wywozowy limit ilościowy nie obejmuje ryb słodkowodnych, łososia, pstrąga oraz golca. Dodatkowo do ilości określonej limitem, można wywieźć z Norwegii rybę w całości w charakterze trofeum.

Paliwo: oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód w kanistrze przeznaczonym do przechowywania i przewozu paliwa.

Przy wjeździe i wyjeździe można mieć przy sobie gotówkę (waluta norweska i inne waluty) o wartości nie przekraczającej łącznie kwoty 25 000 NOK. Gotówkę o wartości przekraczającej tę kwotę należy zadeklarować na specjalnym formularzu służbom celnym podczas przekraczania granicy. W przypadku zatrzymania na terytorium Norwegii po przekroczeniu granicy tzw. „zielonym pasem” odprawy celnej, policja i służby celne surowo traktują posiadanie towarów nie zadeklarowanych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Informacji nt. szczegółowych przepisów celnych, w tym dot. rodzaju i ilości lekarstw, które można wwieźć do Norwegii, udziela norweski urząd celny.

Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Norwegii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Norwegii jest wydany przez sklep druk Tax Free wraz dowodem zapłaty za towar (dotyczy sklepów będących w sieci Global Refund). Zakupione towary powinny być okazane w stanie nienaruszonym wraz z paszportem (ew. dowodem osobistym) w punkcie odbioru podatku VAT dla turystów. Znajdują się one na wszystkich lotniskach międzynarodowych oraz na samochodowych przejściach granicznych. W przypadku zakupu towarów w sklepach nie będących w sieci Global Refund, niektóre sklepy wystawiają wywozowe deklaracje celne, które okazuje się wraz z zakupionym towarem urzędowi celnemu celem potwierdzenia wywozu. Wypełnione deklaracje celne wysyła się następnie pocztą do sklepu celem zwrotu VAT na podane konto bankowe.

Przywóz zwierząt regulują specjalne przepisy. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Norweska Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Zakazany jest przywóz do Norwegii zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz większości produktów pochodnych. Przykładami gatunków zagrożonych są słoń, lampart, tygrys, wilk, rosomak, niektóre gatunki węży i krokodyli, część ptaków drapieżnych, jaja niektórych gatunków ptaków oraz niektóre orchidee i kaktusy.

Psy i koty mogą być przywożone z Polski do Norwegii na podstawie tzw. europejskiego paszportu dla zwierząt zgodnego z regulacją EU 998/2003 (z wyjątkiem ras zakazanych: pitbull terier, amerykański staffordshire terier, brazylijski fila, toso inu i dog amerykański). Od 1 października 2004 r. pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Norwegii muszą mieć paszporty. Do wyrobienia paszportu zwierzęcia z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce jego umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest wymagane. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Od 1 maja 2013 r. wymagane jest także zaszczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie oraz aplikowanie lekarstwa przeciwko Echinococcus multilocularis. Wjeżdżając do Norwegii należy skontaktować się ze Służbą Celną na granicy.

Przepisy prawne

Policja i służby celne w Norwegii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż odpowiednie służby w Polsce. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Nielegalna praca i handel, jak również wwóz narkotyków i przemyt produktów alkoholowych traktowane są bardzo surowo. Odnotowuje się przypadki konfiskaty pieniędzy i przedmiotów, jeśli zachodzi podejrzenie, że zostały uzyskane w wyniku nielegalnej pracy bądź działalności handlowej. Niezapłacenie wymierzonej kary grzywny za naruszenie przepisów drogowych lub celnych może spowodować wymierzenie kary aresztu. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrych narzędzi, których długość ostrza przekracza 7 cm, traktowane jest przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na ich posiadanie wymagane jest stosowne zezwolenie władz miejscowych. Przed wwozem do Norwegii gazu łzawiącego lub innych przedmiotów mogących być uznane za niebezpieczne należy skontaktować się z policją norweską. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa karnego i zatrzymania przez policję należy pamiętać o podstawowych prawach cudzoziemca. Są to: prawo do tłumacza, prawo do pomocy adwokata i prawo do kontaktu z konsulem. Wykaz praw aresztowanego dostępny jest na stronie policji.

System opieki nad małoletnimi

Przed wyjazdem do Norwegii rodziców z dziećmi wskazane jest zapoznanie się z norweskim system opieki nad małoletnimi. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Ambasady RP w Oslo: gov.pl/web/norwegia/opieka-nad-maloletnimi.

Przydatne informacje

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego wśród Norwegów pozwala swobodnie komunikować się w tym języku na terenie Norwegii.

Przy wymianie walut konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba dokonująca płatności kartą płatniczą lub kredytową wydaną poza Skandynawią. Akceptowana jest większość kart. Zdarza się, że przy tego typu  transakcjach  nie jest uznawany dowód osobisty  i trzeba okazać paszport. Ambasada RP w Oslo zwraca uwagę, iż zgodnie z przepisami bankowymi do założenia konta bankowego w Norwegii wymagane jest posiadanie paszportu.

Na każdej stacji benzynowej można otrzymać broszurę zawierającą informację na temat stacji benzynowych danej sieci na terenie całego kraju sprzedających paliwo LPG. W przypadku podróży pojazdem zasilanym gazem i korzystania z przepraw promowych zaleca się kontakt z operatorem promu w celu zapoznania się z warunkami wjazdu i przewozu na pokładzie pojazdów tego typu.

W Norwegii obowiązuje nakaz posiadania kamizelek ratunkowych na pokładach motorówek, łodzi  i pontonów.  Kamizelki powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Z uwagi na tendencję wzrostową wypadków wodnych, zwłaszcza podczas łowienia ryb, również z udziałem obywateli polskich, poleca się  zakładanie kamizelek ratunkowych na pokładach jednostek wodnych, z uwagi m.in. na  możliwe nagłe i dynamiczne zmiany warunków pogodowych, jak i „zdradliwość” fiordów (ich zróżnicowaną głębokość, siłę prądów morskich).

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.