W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej” - rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego

25.11.2022

Od 25.11.2022r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”. Program dedykowany jest przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn zm.) posiadającym tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.), wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 30.04.2023r. lub do wyczerpania alokacji środków.

businessman with financial symbols coming from hand

Program przewiduje wsparcie na:

Inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej”, z wyłączeniem inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz z wyłączeniem pkt 3 ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia.

Do dofinansowania w ramach programu priorytetowego zalicza się przede wszystkim inwestycje polegające na:

  • budowie instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym;
  • podnoszeniu efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  1. złożenie wniosku do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego;
  2. inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%).

Intensywność dofinansowania:

  1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
  2. Premia[1] do 20 % wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych,
  3. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Przemysł energochłonny - poprawa efektywności energetycznej - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Finansowanie inwestycji dostępne w ramach środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

 

 

[1] Warunkiem ubiegania się o premię będzie określenie parametrów efektu ekologicznego we wniosku o dofinansowanie, zawierających cechy zgodne z wytycznymi określania maksymalnej wysokości premii, o których mowa w pkt 3. Udzielenie premii może nastąpić zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW" obowiązujących w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, zrealizowaniu inwestycji na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie i po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz (zatwierdzenie powinno nastąpić w okresie do 6 m-cy) 3 osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez umorzenie spłat ostatnich rat kapitałowych pożyczki na warunkach preferencyjnych. Maksymalna intensywność premii jest uzależniona od uzyskanej oszczędności energii końcowej (rozumianą jako ilość energii stanowiąca różnicę między energią zużytą przez urządzenie techniczne, proces technologiczny lub instalację w danym okresie, przed zrealizowaniem inwestycji, a energią zużytą przez to urządzenie techniczne, proces technologiczny lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu inwestycji.)

{"register":{"columns":[]}}