W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z dofinansowania na zatrudnienie niani

Chcesz zatrudnić nianię? Możesz podpisać z nią umowę uaktywniającą i skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa.

Informacje:

 • Dofinansowanie na zatrudnienie niani zależy od:

  • wynagrodzenia niani,
  • daty zawarcia umowy z nianią.

  Dofinansowanie do zatrudnienia po 1 stycznia 2018 roku:

  Od połowy minimalnego wynagrodzenia opłaca składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych – pozostałą część składek opłacasz ty.

  Na przykład: zatrudniasz nianię w styczniu 2022 roku i dajesz jej pensję 4000 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł. ZUS opłaca składki od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1505 zł. Ty opłacasz składki od pozostałej sumy, czyli od 2445 zł (4000 -1505 = 2445).

  Dofinansowanie do zatrudnienia do 31 grudnia 2017 roku:

  • jeśli niania ma pensję równą minimalnemu wynagrodzeniu albo mniejszą – nie trzeba opłacać za nią składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Będą one finansowane z budżetu państwa,
  • jeśli niania ma pensję wyższą niż minimalne wynagrodzenie – będzie trzeba opłacać tylko składki od kwoty, która przewyższa minimalne wynagrodzenie. Na przykład zawierasz umowę z nianią w lipcu 2017 roku i dajesz jej pensję 2300 zł. Minimalne wynagrodzenie wynosi w 2018 roku 2100 zł. Opłacasz więc składki tylko od 200 zł.

  Jeśli niania będzie chciała mieć też ubezpieczenie chorobowe – trzeba potrącić składkę na to ubezpieczenie z jej pensji i odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tej składki nie finansuje budżet państwa.

 • Rodzice, opiekunowie prawni albo inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu – jeśli:

  • ich dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat – mogą korzystać z dofinansowania do końca roku szkolnego. Wyjątkowo, jeśli dziecko nie może pójść do przedszkola, na przykład przez brak miejsc – do skończenia 4 lat. Dziecko pięcioletnie ma zagwarantowane miejsce w przedszkolu – szczegóły znajdziesz w usłudze Zapisz dziecko do przedszkola,
  • nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym,
  • nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej,
  • nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie zatrudniają innej osoby, która była bezrobotna,
  • spełnią 1 z poniższych warunków:
   • pracują na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu) albo zlecenie,
   • prowadzą działalność pozarolniczą,
   • prowadzą działalność rolniczą. Wyjątkiem są osoby, które są domownikami w gospodarstwie rolnym i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

  Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania niezależnie od sytuacji życiowej. Rodzic może więc samotnie wychowywać dziecko, czyli być panną, kawalerem, wdową, wdowcem, po rozwodzie, w separacji. Dotyczy to również rodzica, który samotnie wychowuje dziecko – choć jest w związku małżeńskim – bo jego małżonek nie ma praw rodzicielskich albo jest w więzieniu (wtedy umowę podpisuje z nianią tylko ten jeden rodzic).

  Dziecko nie może chodzić do żłobka, klubu dziecięcego ani być pod opieką dziennego opiekuna.

 • Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki:

  • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
  • ma więcej niż 18 lat,
  • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

  Nianią może więc być na przykład babcia, siostra, kuzynka dziecka, ktoś spoza rodziny – sąsiadka, studentka, emeryt, osoba na świadczeniu przedemerytalnym. Niania nie musi mieć kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi. Nie musi też odbywać specjalnych szkoleń.

  Nianią może być także obywatel innego państwa, o ile spełnia powyższe warunki, np. obywatel Ukrainy.

  • umowę o świadczenie usług – tak zwaną umowę uaktywniającą. Stosuje się do niej przepisy kodeksu cywilnego, które dotyczą umowy zlecenia. Nie ma jednego wzoru umowy. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z przykładowej umowy doc 17KB. Jeśli chcesz samodzielnie przygotować umowę z nianią – pamiętaj o poniższych elementach:

   • strony umowy, czyli kto z kim podpisuje umowę,
   • cel i przedmiot umowy,
   • w jakich godzinach niania będzie pracować. Pamiętaj, że możesz ustalić dowolny czas pracy niani,
   • miejsce, gdzie niania będzie opiekować się dzieckiem,
   • liczba dzieci do opieki,
   • obowiązki niani,
   • wysokość wynagrodzenia niani oraz sposób i termin jego wypłaty,
   • czas, na jaki umowa będzie zawarta,
   • warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy,
  • dane i informacje o niani, które będą potrzebne do zgłoszenia do ZUS:
   • imię albo imiona,
   • nazwisko aktualne i rodowe,
   • PESEL,
   • data urodzenia,
   • adres,
   • obywatelstwo,
   • czy jest emerytką,
   • czy ma rentę,
   • czy jest osobą z niepełnosprawnością i jeśli tak, to w jakim stopniu,
   • czy niania pracuje na umowę o pracę w innym miejscu i jeśli tak, to jakie ma tam wynagrodzenie,
   • czy wykonuje inne umowy,
   • czy prowadzi działalność pozarolniczą,
   • jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i od kiedy chce mieć ubezpieczenie chorobowe – jeśli chce mieć to ubezpieczenie,
  • dokumenty, które są potrzebne do zgłoszenia niani i siebie jako płatnika do ZUS:
  • dokumenty, które są potrzebne do rozliczania składek, czyli:

  Umowa uaktywniająca to umowa zlecenie dla osoby fizycznej, która opiekuje się dzieckiem w wieku:

  • od ukończenia 20. tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata,
  • do 4 lat – jeśli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

  Umowa ma formę pisemną, zawierana jest między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

  1. Porozmawiaj z nianią. Poproś o jej dane i potrzebne informacje. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Przygotuj umowę, którą podpiszesz z nianią. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Podpisz umowę z nianią. Jeśli jesteś w związku małżeńskim – umowę musisz podpisać ty i małżonek.
  4. Niania może zacząć pracować.
  5. Przygotuj dokumenty potrzebne do zgłoszenia niani do ubezpieczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  6. Złóż dokumenty do ZUS. Masz na to 7 dni od dnia, kiedy niania zacznie pracować według umowy. Jeśli nie jesteś płatnikiem składek – zgłoś dodatkowo siebie jako płatnika. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Co musisz przygotować i Gdzie zgłaszasz.
  7. Rozlicz pierwszą składkę do 15. dnia kolejnego miesiąca po zatrudnieniu niani. Na przykład zatrudniasz nianię od 6 czerwca, więc pierwszą składkę rozliczasz do 15 lipca. Dostarcz potrzebne dokumenty do ZUS – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować i Gdzie zgłaszasz.

  Za pierwszy miesiąc zatrudnienia niani składasz deklarację rozliczeniową i imienny raport miesięczny – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia tylko nianię i dajesz jej pensję równą:

  Jeśli pensja niani nie zmienia się, nie składasz tych dokumentów za kolejne miesiące.

  Jeśli masz wątpliwości lub pytania – zapytaj pracownika ZUS.

  Płatnik składek to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą (pozarolniczą).

  Jeśli sytuacja twojej rodziny się zmieni, na przykład zwolnisz nianię, stracisz pracę, dziecko skończy 3 albo 4 lata – zgłoś do ZUS taką zmianę. Jeśli tego nie zrobisz – dostaniesz wezwanie, żeby zwrócić składki za czas, kiedy nie spełniasz już warunków do dofinansowania.

 • Do oddziału ZUS w swoim miejscu zamieszkania. Masz dwie możliwości złożenia dokumentów:

  • zanieś do ZUS,
  • wyślij pocztą.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Wyrejestruj wtedy nianię z ubezpieczeń do 7 dni od wygaśnięcia albo rozwiązania umowy. Wypełnij formularz wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i daj do podpisu niani. Jako datę wyrejestrowania wpisz kolejny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Dokument możesz:

  • zanieść do ZUS,
  • wysłać pocztą.

  Jeśli niania to jedyna osoba, która jest u ciebie zatrudniona, i nie opłacasz składek na własne ubezpieczenia – wyrejestruj też siebie jako osobę zatrudniającą nianię. Wypełnij i złóż wtedy dodatkowo formularz wyrejestrowanie płatnika składek (ZUS ZWPA).

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324, 1383)
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 14:13

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}