W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z programu Rodzina 800+

Skorzystaj z programu Rodzina 800+, aby dostawać co miesiąc świadczenie wychowawcze na dziecko – do czasu, aż ukończy ono 18 lat. Sprawdź, jak możesz skorzystać z programu. 

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 800+ możesz złożyć tylko online.

Złóż wniosek

Informacje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, do czasu, aż ukończy ono 18. rok życia. Ze świadczenia może skorzystać:

 • matka lub/i ojciec dziecka – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,
 • opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję) – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego;
 • opiekun prawny dziecka (czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • dyrektor domu pomocy społecznej – jeśli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej,
 • rodzina zastępcza
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej. 

Świadczenie 800+ rodzic dostanie niezależnie od swojego stanu cywilnego – otrzyma je rodzic, który:

 • żyje w związku małżeńskim lub nieformalnym,
 • wychowuje dziecko samotnie.

Jeśli rodzice:

 • są po rozwodzie – świadczenie przysługuje temu z rodziców, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
 • sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, na podstawie orzeczenia sądu – każde z nich może złożyć wniosek i co miesiąc dostawać połowę świadczenia na dziecko.

Prawo do świadczenia wychowawczego mają:

 • obywatele polscy, którzy mieszkają w Polsce,
 • cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce – jeśli są obywatelami:  
 • Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy obywateli tego kraju, którzy przyjechali do Polski przed 1 stycznia 2021 r.),
 • innego kraju i mają np.:
  • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
  • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie RP.

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i w związku z konfliktem zbrojnym przebywasz z dziećmi na terenie Polski legalnie, masz takie samo prawo do świadczenia wychowawczego jak obywatele Polski.

 • Nie otrzymasz świadczenia wychowawczego, jeśli:

  • dziecko:
   • zawarło związek małżeński i w nim pozostaje,
   • zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie, np. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym czy szkole wojskowej,
   • uzyskało pełnoletność w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i pobiera świadczenie 800+ na własne dziecko
  • ty lub członek twojej rodziny macie prawo do podobnego świadczenia na dziecko za granicą – chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • od dnia urodzenia się dziecka do dnia, w którym ukończy ono 18. rok życia,
  • niezależnie od sytuacji finansowej, czyli wysokości dochodu w rodzinie.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ci przyznane na roczny okres świadczeniowy. Trwa on od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

  • dane swoje i dzieci, na które składasz wniosek, w tym numery PESEL,
  • adres e-mail,
  • numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie,
  • dane innych członków rodziny, w tym drugiego rodzica dziecka, jeżeli przebywają poza granicami RP – w krajach UE, EOG lub Szwajcarii,
  • inne dokumenty potrzebne do tego, aby ustalić prawo do świadczenia, w zależności od indywidualnej sytuacji, m.in.:
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
  • zaświadczenie sądu albo ośrodka adopcyjnego w sprawie adopcji dziecka – jeśli starasz się o adopcję,
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem o ile takie orzeczenie w indywidualnej sprawie zostało przez sąd wydane,
  • dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie RP, np. kartę pobytu – jeśli jesteś cudzoziemcem.
  1. Wybierz, jak złożyć wniosek. Informacje znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  2. Wypełnij wniosek i dołącz potrzebne dokumenty. Informacje znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Wyślij wniosek.
  4. Poczekaj na odpowiedź urzędu. Informacje znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Wniosek składasz co roku, na kolejny okres świadczeniowy. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki jest przyznawane świadczenie 800 +.

  Wniosek i dokumenty na nowy okres świadczeniowy możesz złożyć:

  • od 1 lutego do 30 czerwca,
  • tylko przez internet.

  Jeśli złożysz wniosek w tym czasie, możesz skorzystać ze świadczenia już na początku okresu świadczeniowego, który rozpoczyna się 1 czerwca.

  Jeśli złożysz wniosek później, czyli po 30 czerwca, twoje świadczenie obejmie miesiąc złożenia wniosku i kolejne miesiące, do końca trwania tego okresu świadczeniowego.

 • Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przez internet.

  • Jeśli jesteś:
   • rodzicem, który nie ma numeru PESEL,
   • opiekunem faktycznym lub prawnym dziecka lub osobą, która sprawuje pieczę zastępczą:
    • rodziną zastępczą,
    • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
    • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej

  – złóż wniosek przez PUE ZUS. Aby to zrobić, załóż profil na tym portalu przez internet lub z pomocą pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Sprawdź, jak założyć konto na PUE ZUS.

  • Jeśli złożysz wniosek przez:
  • portal Emp@tia lub
  • bankowość elektroniczną,

  ZUS sprawdzi, czy masz profil na PUE ZUS.  Jeśli nie – ZUS założy ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Na numer telefonu podany we wniosku otrzymasz SMS z jednorazowym hasłem – zmień je przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

 • ZUS ustali, czy w nowym okresie świadczeniowym masz prawo do świadczenia wychowawczego 800+ i jego wypłaty. Sprawdź terminy i dowiedz się, kiedy dostaniesz pieniądze:

  • wypłata do 30 czerwca – jeśli wypełnisz wniosek prawidłowo i złożysz kompletny wniosek w lutym, marcu lub kwietniu,
  • wypłata do 31 lipca, z wyrównaniem od czerwca – jeśli wypełnisz wniosek prawidłowo i złożysz kompletny wniosek w maju,
  • wypłata do 31 sierpnia, z wyrównaniem od czerwca – jeśli wypełnisz wniosek prawidłowo i złożysz kompletny wniosek w czerwcu,
  • wypłata do 30 września, z wyrównaniem od lipca – jeśli wypełnisz wniosek prawidłowo i złożysz kompletny wniosek w lipcu,
  • wypłata do 31 października, z wyrównaniem od sierpnia – jeśli wypełnisz wniosek prawidłowo i złożysz kompletny wniosek w sierpniu.

  Jeśli złożysz wniosek w kolejnych miesiącach i ZUS przyzna ci świadczenie na dany oktres świadczeniowy, będziesz otrzymywać pieniądze:

  • od miesiąca, w którym złożysz wniosek,
  • co miesiąc.

  Wniosek, który złożysz w kolejnych miesiącach danego okresu świadczeniowego, ZUS rozpatrzy w ciągu miesiąca. Jeśli twoja sprawa będzie szczególnie skomplikowana – urząd rozpatrzy ją w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym rozpoczął postępowanie w tej sprawie. Jeśli ZUS przyzna ci świadczenie, nie będzie wydawać decyzji administracyjnej.

  Jeśli ZUS przyzna ci świadczenie, prześle ci informację na adres skrzynki odbiorczej na PUE ZUS – także wtedy, gdy wniosek złożysz przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Powiadomienie to otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku.

  Jeśli ZUS:

  • odmówi ci prawa do  świadczenia wychowawczego 800+,
  • uchyli lub zmieni twoje prawo do świadczenia lub
  • ustali, że świadczenie, które pobierasz, nie należy ci się

  –  wyda w tej sprawie decyzję administracyjnąi poinformuje cię o niej.

 • 800 zł co miesiąc na dziecko – tyle dostaniesz „na rękę”, niezależnie od wysokości dochodu. 800 zł na dziecko to kwota:

  • od której nie płacisz podatku,
  • która nie podlega egzekucji.

  Jeśli sprawujesz z drugim rodzicem dziecka opiekę naprzemienną, którą orzekł sąd – każde z was może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty świadczenia wychowawczego, która przysługuje na dziecko, czyli 400 zł miesięcznie.

 • Wszystkie informacje na temat twojego wniosku znajdziesz na portalu PUE ZUS także wtedy, gdy wniosek złożysz przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Aby uzyskać te informacje:

  • zaloguj się na PUE ZUS,
  • przejdź do zakładki: Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca, a następnie do zakładki Dokumenty i wiadomości/Skrzynka odbiorcza − w której znajdziesz korespondencję z ZUS.

  Jeśli ZUS odmówi ci prawa do świadczeniawychowawczego 800+, możesz odwołać się od tej decyzji do Prezesa ZUS. Nie płacisz za to. Na to, aby się odwołać, masz 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.
  Dodatkowe informacje na temat świadczenia znajdziesz na stronach:

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024 08:34

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}