W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj ze zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego

Jeśli jesteś zarządcą drogi i chcesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego, to ta usługa jest dla Ciebie.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu

Złóż wniosek

Informacje:

 • Obowiązek ten dotyczy dróg publicznych wszystkich kategorii, niezależnie od tego kto jest ich zarządcą.

  Obowiązek ten nie jest bezwzględny – zarządca drogi w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) może wystąpić do ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji) o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.
  W celu wsparcia zarządców dróg w tym procesie administracyjnym przygotowaliśmy usługę umożliwiającą zarządcom dróg złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.

  Obowiązek budowy kanałów technologicznych przy budowie dróg publicznych funkcjonuje od 2010 roku.

  Kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń, służących umieszczeniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych. Mogą one służyć zarówno do lokalizowania w nich kabli światłowodowych, będących własnością przedsiębiorcy, świadczącego usługi w zakresie dostępu do Internetu, jak również kabli linii elektroenergetycznych, stając się alternatywą dla budowania napowietrznych linii elektroenergetycznych.

 • Do złożenia wniosku uprawniony jest zarządca drogi.

  Zarządcami dróg  są dla dróg:

  • krajowych - GDDKiA;
  • wojewódzkich - zarząd województwa;
  • powiatowych - zarząd powiatu;
  • gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

  W przypadku, jeśli wniosek jest składany przez podmiot inny niż zarządca drogi wymieniony w art. 19 ustawy o drogach publicznych, należy wykazać umocowanie wnioskodawcy do złożenia wniosku w imieniu zarządcy drogi, tj. dostarczyć pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwałę, statut lub regulamin jednostki powołanej przez zarządcę drogi do wykonywania zadań zarządcy drogi, itp.

  Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika skutkuje koniecznością dostarczenia wszystkich pełnomocnictw (tzw. substytucji) potwierdzających przez zarządcę drogi umocowanie składającego wniosek .

 • Wniosek winien zawierać informacje (np. kilometraż) i dokumenty umożliwiające zlokalizowanie inwestycji wraz z określeniem granic obszaru objętego wnioskiem (np.: plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu, mapa do celów projektowych itp.). 

  Katalog dokumentów potwierdzających istnienie przesłanek nie jest zamknięty, w związku z czym Wnioskodawca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty (dowody) wskazujące na spełnienie określonej przesłanki, jeśli się na nią powołuje.

  • W przypadku istnienia w pobliżu inwestycji drogowej kanału technologicznego (dalej: „przesłanka nr 1”), posiadającego wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych -  dostarczyć dokumentację potwierdzającą istnienie kanału technologicznego tj. zidentyfikować infrastrukturę jako kanał technologiczny. 

  Kanałem technologicznym jest infrastruktura spełniająca warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680), dalej „rozporządzenie kanałowe”.

  W związku z tym nawet istnienie kanalizacji kablowej nie musi oznaczać spełnienia przesłanki nr 1, gdyż kanalizacja nie musi być kanałem technologicznym. Jednocześnie kluczowym elementem dla oceny zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych jest występowanie w danej lokalizacji wolnych zasobów, co sugeruje zaspokojenie obecnych potrzeb danej społeczności w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych oraz możliwość ich zaspokojenia w przypadku wzrostu zapotrzebowania. Istnienie możliwości przeprowadzenia w istniejącym kanale technologicznym światłowodów (wolne zasoby w istniejącym kanale) z reguły uprawnia do stwierdzenia, iż są to zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w omawianym zakresie. W związku z tym, informacja wnioskodawcy powinna potwierdzać istnienie w kanalizacji wolnych zasobów wystarczających do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych. Jeżeli ta okoliczność zostanie udowodniona, Minister Cyfryzacji może wydać decyzję o zwolnieniu zarządcy z budowy kanału technologicznego.

  • W celu potwierdzenia przesłanki istnienia w pobliżu inwestycji drogowej linii światłowodowej, posiadającej wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych (dalej: „przesłanka nr 2”), należy się zachować analogicznie jak w przypadku przesłanki nr 1. Oznacza to, że informacje przekazane przez Wnioskodawcę powinny zawierać dane pozwalające zidentyfikować linię w pobliżu inwestycji jako linię światłowodową, jak również potwierdzić istnienie w niej wolnych zasobów, wystarczających do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych. Przy czym przez "wolne zasoby w linii światłowodowej” należy rozumieć możliwość zwiększenia wykorzystywanej obecnie przepływności danej linii światłowodowej bez konieczności umieszczenia nowego kabla światłowodowego.  Jeżeli ta okoliczność zostanie udowodniona, Minister Cyfryzacji może wydać decyzję o zwolnieniu zarządcy z budowy kanału technologicznego.
  • W celu potwierdzenia informacji dotyczących infrastruktury, tj. istnienia przesłanki nr 1 lub przesłanki nr 2, niezbędne są oświadczenia właścicieli istniejącej infrastruktury (np.: w formie korespondencji z zarządcą drogi, jeśli zwiera ona odpowiedź na pytanie o istnienie wolnych zasobów niezbędnych do świadczenia usług szerokopasmowych). Takie dokumenty powinny zawierać informacje na temat: rodzaju istniejącej infrastruktury, obecnego stanu wykorzystania kanalizacji lub linii światłowodowych oraz możliwości ich modyfikacji w celu zwiększenia ich potencjału (tj. wprowadzenia nowego światłowodu do wolnego kanału, wykorzystania wszystkich włókien światłowodowych itp.).
  • Do oceny spełnienia przesłanki ekonomicznej niezasadności (dalej przesłanka nr 3) budowy kanału technologicznego, niezbędne jest dostarczenia danych niezbędnych Ministrowi Cyfryzacji do oceny ekonomicznej wybudowania w ramach inwestycji kanału technologicznego. Niezbędne w tym zakresie jest przedstawienie analizy kosztów realizacji inwestycji bez kanału technologicznego oraz z kanałem technologicznym, tj. określenie, w jakim stopniu budowa (czy przebudowa istniejącej) infrastruktury technicznej wpłynęłaby na jej koszty. Wskazane jest dostarczenie dokumentów umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji przedstawionych kosztów w oparciu o dane powszechnie dostępne, takie jak cenniki elementów użytych do budowy kanału, średnie koszty prac budowlanych itp. oraz dane dostarczone przez Wnioskodawcę. Przy tym koszty kanału technologicznego powinny być określone dla projektu kanału spełniającego wymagania wynikające z rozporządzenia kanałowego. Podstawą kalkulacji powinny być, określone w rozporządzeniu kanałowym, profile podstawowe, gdyż w innym przypadku należy uzasadnić odstępstwo od profilu podstawowego, np.: zastosowanie minimalnego profilu kanału technologicznego ulicznego należy uzasadnić stosownie do wymogów Załącznika nr 1 punkt I.3 rozporządzenia kanałowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia kanałowego, podstawowy kanał technologiczny uliczny (KTu) powinien być wykonany z jednej rury osłonowej oraz trzech rur światłowodowych i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur, natomiast kanał technologiczny przepustowy (KTp), powinien zawierać dodatkową rurę ochronną. Jednocześnie, KTu buduje się w postaci odcinków prostoliniowych o długości nie większej niż 200 m pomiędzy studniami kablowymi. Jeżeli warunki na to pozwalają, dopuszcza się zwiększenie długości odcinków między sąsiednimi studniami poza terenem zabudowy oraz odchylenie trasy ciągu od przebiegu prostoliniowego (zmianę przebiegu trasy). KTp buduje się w postaci odcinków prostoliniowych o długości zależnej od długości przepustu. Dopuszcza się zastosowanie profilu łukowego trasy o promieniu nie mniejszym niż 20 m. Dostarczenie niniejszych informacji umożliwia określenie w jakim stopniu budowa (czy przebudowa istniejącej) infrastruktury technicznej wpłynęłaby na koszty całej inwestycji.
  • W przypadku, gdyby wnioskodawca uznał, iż spełniona została przesłanka technicznej niemożliwości (dalej przesłanka nr 4) budowy kanału technologicznego, powinien dostarczyć argumentację oraz dokumentację potwierdzającą w jakim zakresie następuje techniczna przeszkoda w realizacji inwestycji. W przypadku powoływania się na przesłankę technicznej niemożliwości wykonania kanału technologicznego należy jednoznacznie określić przeszkodę, która uniemożliwia wykonanie takiego kanału. Należy tutaj zauważyć, iż większość problemów technicznych, związanych z budową, będzie natury ekonomicznej, tj. koszt przezwyciężenia danego problemu jest dużo wyższy niż korzyści płynące z jego pokonania. Powołując się na przesłankę technicznej niemożliwości budowy kanału technologicznego wnioskodawca powinien dostarczyć informacje o obecnej i planowanej infrastrukturze (ilości i rodzaju lokalizowanej infrastruktury) podając parametry techniczne kanału technologicznego, zgodne z obowiązującymi przepisami, brane pod uwagę w analizie przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, jego usytuowanie oraz dane o innej infrastrukturze technicznej niezwiązanej z drogą, lokalizowanej w przedmiotowej drodze. Niezależnie od powyższego, do dokonania analizy technicznej wniosku niezbędne są przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem infrastruktury już istniejącej oraz projektowanej, tak podziemnej jak i nadziemnej (przekrój powinien posiadać wyszczególnienie wszystkich elementów przedmiotowego pasa drogowego – wyrys powinien być w skali co najmniej 1:100, zwymiarowany i podpisany przez uprawnioną do projektowania osobę).
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
  2. Wypełnij wniosek odpowiadając na poszczególne pytania.
  3. Pobierz wypełniony wniosek, zgodnie z instrukcją na zakończenie jego wprowadzania;
  4. Podpisz cyfrowo wniosek (np: korzystając z usługi: Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego;
  5. Przekaż podpisany wniosek jako załącznik lub podpisany wniosek możesz przekazać za pomocą ePUAP - w postaci pisma ogólnego
  6. Wybierz przycisk Wyślij. Na podany przez ciebie - w trakcie wypełniania wniosku - adres email  otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku do daleszego jego procedowania.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Miesiąc od dnia wszczęcia postępowania na skutek poprawnie złożonego wniosku.

  W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może się wydłużyć do dwóch miesięcy.

  Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się czasu przewidzianego na czynności dokonywane przez stronę w toku postępowania, takie jak uzupełnienie braków wniosku, doręczenie (UPD) czy czas potrzebny na skorzystanie z prawa wglądu w akta sprawy.

  • W celu wsparcia zarządców dróg w procesie składania wniosku przygotowaliśmy poradnik KANAŁY TECHNOLOGICZNE wnioski o zwolnienie z obowiązku budowy, zawierający zbiór informacji w tym zakresie, w tym szczegółowe omówienie przesłanek ustawowych do zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego zilustrowane przykładami. 
  • W dniu 25 października 2019 r. zmienił się zakres obowiązku budowy kanału technologicznego, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815), dalej "zmiana megaustawy".  Przepis przejściowy zmiany megaustawy wskazuje, że przepisy art. 39 ust. 6–6c ustawy o drogach publicznych w brzmieniu dotychczasowym stosuje się do inwestycji drogowej, dla której przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został złożony wniosek o wydanie decyzji: 
  1.  o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589 i 1712) lub 
  2. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 oraz z 2019 r. poz. 1716). 

  Zmiana zakresu obowiązku budowy kanału technologicznego, jaka nastąpiła w dniu 25 października 2019 r., skutkowała zdjęciem obowiązku budowy kanału technologicznego z zarządców dróg przebudowujących drogi publiczne, w których pasie drogowym zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. W przypadku inwestycji znajdujących się w toku jest to jednak uwarunkowane momentem złożenia wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Złożenie takich wniosków przed dniem 25 października 2019 r. powoduje konieczność stosowania przepisów w brzmieniu sprzed zmiany.   

  W przypadku, gdy przed dniem wejścia w życie zmiany megaustwy, tj. 25 października 2019 r., dla inwestycji został złożony wniosek, o którym mowa wyżej, tj. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, właściwe będzie stosowanie przepisów art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu sprzed 25 października 2019 r. Zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 39 ust. 6-6c, w przypadku, gdy w związku z planowaną budową lub przebudową drogi w odpowiedzi na wezwanie umieszczone zgodnie z art. 39 ust. 6a nie zgłoszono do zarządcy drogi zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, zarządca drogi jest zwolniony z obowiązku budowy kanału z mocy prawa. Biorąc pod uwagę spełnienie ww. warunków, zarządca drogi nie ma obowiązku lokalizowania kanału technologicznego. W związku z tym nie istnieje przedmiot postępowania administracyjnego, tj. obowiązek budowy kanału technologicznego, z którego Organ może zwolnić Wnioskodawcę i nie ma potrzeby składania wniosku do ministra właściwego ds. Informatyzacji o zwolnienie z tego obowiązku. 

  Jeśli dla przedmiotowej inwestycji nie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przed dniem wejścia w życie zmiany megaustwy, tj. 25 października 2019 r., należy stosować przepisy art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu zmienionym. W przypadku istnienie w pasie drogowym przebudowywanej drogi kanału technologicznego lub kanalizacji kablowej, zarządca drogi nie ma obowiązku lokalizowania kanału technologicznego. W związku z tym nie istnieje przedmiot postępowania administracyjnego, tj. obowiązek budowy kanału technologicznego, z którego Organ może zwolnić Wnioskodawcę i nie ma potrzeby składania wniosku do ministra właściwego ds. Informatyzacji o zwolnienie z tego obowiązku.

  • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2020 09:09

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji