W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj ze zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego

Jesteś zarządcą drogi i chcesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego? Sprawdź, jak to zrobić.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego złożysz przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego, e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów. Dzięki niemu można umieszczać lub wykorzystywać już istniejące:

  • urządzenia infrastruktury technicznej lub
  • linie telekomunikacyjne wraz z zasilaniem oraz linie elektroenergetyczne.

   Na przykład w kanale technologicznym można:

  • umieścić kable światłowodowe przedsiębiorcy, który świadczy usługi w zakresie dostępu do Internetu,
  • umieścić linie elektroenergetyczne, które są alternatywą dla napowietrznych linii elektroenergetycznych.


  Od 2010 roku istnieje obowiązek budowy kanału technologicznego dla wszystkich dróg publicznych – niezależnie od tego kto jest ich zarządcą. Jednak w określonych przypadkach:

  • możesz zrezygnować z budowy kanału z mocy prawa (szczegóły znajdziesz w sekcji Kto nie musi korzystać) lub
  • minister własciwy ds. informatyzacji może cię z niego zwolnić (szczegóły znajdziesz w sekcji Kto może skorzystać).
 • Zarządca drogi, który:

  • planuje przebudowę lub budowę drogi publicznej i jego inwestycja nie została wyłączona z tego obowiązku na podstawie przepisów, 
  • spełnia jeden lub kilka z poniższych warunków:
   • w pasie drogi lub w jej pobliżu jest już kanał technologiczny lub kanalizacja kablowa, która ma wolne zasoby, aby zlokalizować kable światłowodowe,
   • w pasie drogi lub w jej pobliżu jest już linia światłowodowa, która ma wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych,
   • budowa kanału technologicznego jest niezasadna ze względów ekonomicznych,
   • nie ma możliwości technicznych, aby wybudować kanał technologiczny.

   

 • Nie masz obowiązku budowy kanału technologicznego i nie musisz składać wniosku, jeśli:

  • planujesz remont drogi publicznej,
  • inwestycja polega na przebudowie, a w granicach pasa drogowego nie ma miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i inwestor złożył do organu administracji architektoniczno-budowlanej oświadczenie, które to potwierdza,
  • w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny,
  • roboty budowlane dotyczą wyłącznie obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego drogi, czyli np:
   • przejść dla pieszych,
   • przejazdów dla rowerzystów,
   • zatok i peronów przystankowych,
   • stanowisk postojowych,
   • oświetlenia drogi,
  • roboty budowlane dotyczą drogi o długości do 1000 metrów i:
   • kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron tej drogi,
   • w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa tej drogi, która umożliwi dalszą budowę kanału technologicznego zgodnie z: uchwałą budżetową, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim, planem rozwoju sieci drogowej i finansowania budowy lub przebudowy dróg,
  • roboty budowlane dotyczą drogowego obiektu inżynierskiego, w którym nie można zlokalizować kanału technologicznego ze względu na rodzaj konstrukcji lub bezpieczeństwo kontrukcji i inwestor złożył do organu administracji architektoniczno-budowlanej oświadczenie, które to potwierdza. 

   

 • Dane potrzebne do wypełnienia wniosku:

  • pełna nazwa zarządcy drogi,
  • dane zarządcy drogi lub osoby, która go reprezentuje:
   • funkcja lub stanowisko,
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres,
   • adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres siedziby podmiotu,
  • dane osoby do kontaktu:
   • funkcja lub stanowisko,
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
  • dane dotyczące inwestycji:
   • kategoria drogi,
   • pełna nazwa inwestycji,
   • numer drogi lub dane działki,
   • lokalizacja drogi,
   • kilometraż (pomiędzy jakimi kilometrami lub na jakiej długości znajduje się inwestycja),
  • mapa inwestycji,
  • dokument, który potwierdza możliwość reprezentowania zarządcy drogi, np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, statut – jeśli wniosek składa podmiot, który reprezentuje zarządcę drogi.

  Należy dostarczyć również co najmniej jeden z poniższych dokumentów:

  • potwierdzenie, że w pobliżu pasa drogowego jest kanał technologiczny lub kanalizacja kablowa, gdzie można umieścić linie światłowodowe, np. korespondencja z zarządcą drogi. Takie dokumenty powinny zawierać informację o:
   • rodzaju istniejącej infrastruktury,
   • obecnym stanie wykorzystania kanalizacji kablowych lub linii światłowodowych,
   • możliwości modyfikacji, np. wprowadzenia nowego światłowodu do wolnego kanału, wykorzystania wszystkich włókien światłowodowych.
  • potwierdzenie, że w pobliżu pasa drogowego jest linia światłowodowa, która może zapewnić usługi szerokopasmowe, np. korespondencja z zarządcą drogi. Takie dokumenty powinny zawierać informację o:
   • rodzaju istniejącej infrastruktury,
   • obecnym stanie wykorzystania kanalizacji kablowych lub linii światłowodowych,
   • możliwości modyfikacji, np. wprowadzenia nowego światłowodu do wolnego kanału, wykorzystania wszystkich włókien światłowodowych.
  • koszt inwestycji bez kanału technologicznego i z kanałem technologicznym. Dokumenty powinny określać, w jakim stopniu budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej wpłynie na koszty inwestycji. Podstawą wyliczeń powinny być profile podstawowe kanału technologicznego. Jeśli tak nie jest, należy uzasadnić odstępstwo od profilu podstawowego,
  • potwierdzenie, że nie można wybudować kanału technologicznego z przyczyn technicznych. Należy jednoznacznie określić przeszkodę i dostarczyć:
   • informację o obecnej i planowanej infrastrukturze (ilość i rodzaj) i parametrach technicznych kanału technologicznego,
   • informację o lokalizacji kanału technologicznego,
   • dane o innej infrastrukturze technicznej, która nie jest związana z drogą, 
   • przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających, z wykazaniem istniejącej i projektowanej infrastruktury (podziemnej i nadziemnej). Przekrój powinien:
    • zawierać informację o wszystkich elementach pasa drogowego,
    • być w skali co najmniej 1:100,
    • być zwymiarowany,
    • być podpisany przez uprawnioną do projektowania osobę.
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek, który znajduje się u góry.
  2. Wypełnij wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Pobierz wypełniony wniosek na komputer.
  4. Podpisz wniosek elektronicznie, np. za pomocą podpisu zaufanego
  5. Zaloguj się na Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publiczne j(ePUAP).
  6. Kliknij wyślij pismo ogólne do podmiotu publicznego:
  • Uzupełnij:
   • Rodzaj pisma, 
   • Tytuł pisma, 
   • Treśc pisma,
  • załącz podpisany wniosek.
  1. Wyślij pismo ogólne.
  2. Poczekaj na odpowiedź z urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do dwóch miesięcy od dnia poprawnego złożenia wniosku.

  Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się czasu, który jest przewidziany na czynności takie jak:

  • uzupełnienie braków we wniosku,
  • urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD),
  • wgląd w akta sprawy.
  • Kanały technologiczne – wnioski o zwolnienie z obowiązku budowy – szczegółowe omówienie ustawowych przesłanek do zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego z przykładami.
  • Z obowiązku budowy kanału technologicznego zwolniono zarzadców dróg dla niektórych inwestycji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kto nie musi korzystać. Jeśli jednak:
   • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został złożony przed 25.10.2019 oraz
   • zarządca drogi ogłosił na swojej stronie BIP oraz zgłosił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) chęć budowy lub przebudowy drogi i nie zgłoszono popytu na korzystanie z kanału technologicznego

  – nie masz obowiązku budowania kanału technologicznego podczas tej inwestycji. Wyjątek ten nie dotyczy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2022 23:01

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

{"register":{"columns":[]}}