W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj ze zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego

Jesteś zarządcą drogi i chcesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego? Sprawdź, jak to zrobić.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego złożysz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów. Dzięki niemu można umieszczać lub wykorzystywać:

  • urządzenia infrastruktury technicznej lub
  • linie telekomunikacyjne i ich zasilanie,
  • linie elektroenergetyczne.

  W kanale technologicznym można umieścić na przykład:

  • kable światłowodowe przedsiębiorcy, który wykonuje usługi dostępu do internetu,
  • linie elektroenergetyczne, które są alternatywą dla napowietrznych linii elektroenergetycznych.

  Od 2010 roku prawo zobowiązuje do budowy kanału technologicznego dla wszystkich dróg publicznych – niezależnie od tego, kto nimi zarządza. W sekcji Kiedy nie musisz korzystać dowiesz się, kiedy:

  • możesz zrezygnować z budowy kanału,
  • minister właściwy ds. informatyzacji może cię zwolnić z tego obowiązku.
 • Zarządca drogi, który:

  • planuje przebudowę lub budowę drogi publicznej i jego inwestycja nie została wyłączona z tego obowiązku na podstawie przepisów, 
  • spełnia jeden lub kilka z następujących warunków:
   • w pasie drogi lub w jej pobliżu jest już kanał technologiczny lub kanalizacja kablowa, która ma wolne zasoby, aby zlokalizować kable światłowodowe,
   • w pasie drogi lub w jej pobliżu jest już linia światłowodowa, która ma wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych,
   • budowa kanału technologicznego jest niezasadna ze względów ekonomicznych,
   • budowa kanału technologicznego jest niemożliwa z powodów technicznych.
 • Nie masz obowiązku budować kanału technologicznego i nie musisz składać wniosku, jeśli:

  • planujesz remont drogi publicznej,
  • inwestycja polega na przebudowie, a:
   • w granicach pasa drogowego nie ma miejsca na to, aby zbudować kanał technologiczny zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
   • inwestor złożył do organu administracji architektoniczno-budowlanej oświadczenie, które to potwierdza,
  • w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny,
  • roboty budowlane dotyczą tylko obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego drogi, czyli na przykład:
   • przejść dla pieszych,
   • przejazdów dla rowerzystów,
   • zatok i peronów przystankowych,
   • stanowisk postojowych,
   • oświetlenia drogi,
  • roboty budowlane dotyczą drogi o długości do 1000 metrów, a:
   • ciąg kanału technologicznego zostałby przerwany, ponieważ po żadnej ze stron tej drogi nie byłby prowadzony dalej,
   • w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa tej drogi, która umożliwi dalszą budowę kanału technologicznego –zgodnie z: uchwałą budżetową, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim, planem rozwoju sieci drogowej i finansowania budowy lub przebudowy dróg,
  • roboty budowlane dotyczą drogowego obiektu inżynierskiego, w którym nie można zlokalizować kanału technologicznego ze względu na rodzaj konstrukcji lub bezpieczeństwo kontrukcji i inwestor złożył do organu administracji architektoniczno-budowlanej oświadczenie, które to potwierdza. 
 • Dane potrzebne do wniosku:

  • pełną nazwę zarządcy drogi,
  • dane zarządcy drogi lub osoby, która go reprezentuje, takie jak:
   • funkcja lub stanowisko,
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres,
   • adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres siedziby podmiotu,
  • dane osoby do kontaktu:
   • funkcję lub stanowisko,
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
  • dane dotyczące inwestycji:
   • kategorię drogi,
   • pełną nazwę inwestycji,
   • numer drogi lub dane działki,
   • lokalizację drogi,
   • kilometraż (na którym kilometrze lub na jakiej długości znajduje się inwestycja),
  • mapę inwestycji,
  • dokument, który potwierdza możliwość reprezentowania zarządcy drogi, na przykład: pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, statut – jeśli wniosek składa podmiot, który reprezentuje zarządcę drogi.

  Dostarcz też co najmniej jeden z tych dokumentów:

  • potwierdzenie, że w pobliżu pasa drogowego jest kanał technologiczny lub kanalizacja kablowa, gdzie można umieścić linie światłowodowe – może to być na przykład korespondencja z zarządcą drogi. Takie dokumenty powinny zawierać informację o:
   • rodzaju istniejącej infrastruktury,
   • obecnym stanie wykorzystania kanalizacji kablowych lub linii światłowodowych,
   • możliwości modyfikacji, na przykład wprowadzenia do wolnego kanału nowego światłowodu, wykorzystania wszystkich włókien światłowodowych.
  • potwierdzenie, że w pobliżu pasa drogowego jest linia światłowodowa, która może zapewnić usługi szerokopasmowe – może to być na przykład korespondencja z zarządcą drogi. Takie dokumenty powinny zawierać informację o:
   • rodzaju istniejącej infrastruktury,
   • obecnym stanie wykorzystania kanalizacji kablowych lub linii światłowodowych,
   • możliwości modyfikacji, na przykład wprowadzenia do wolnego kanału nowego światłowodu, wykorzystania wszystkich włókien światłowodowych.
  • informację o koszcie inwestycji bez kanału technologicznego i z kanałem technologicznym. Dokumenty powinny określać, w jakim stopniu budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej wpłynie na koszt inwestycji. Podstawą wyliczeń powinny być profile podstawowe kanału technologicznego. Jeśli tak nie jest, uzasadnij przyczyny odstępstwa od profilu podstawowego,
  • potwierdzenie, że nie można wybudować kanału technologicznego z przyczyn technicznych. Określ jednoznacznie przeszkodę i dostarcz:
   • informację o obecnej i planowanej infrastrukturze (ilość i rodzaj), a także o parametrach technicznych kanału technologicznego,
   • informację o lokalizacji kanału technologicznego,
   • dane o innej infrastrukturze technicznej, która nie jest związana z drogą, 
   • przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających, z wykazaniem istniejącej i projektowanej infrastruktury (podziemnej i nadziemnej). Przekrój powinien zawierać informację o wszystkich elementach pasa drogowego i być:
    • w skali co najmniej 1:100,
    • zwymiarowany,
    • podpisany przez uprawnioną do projektowania osobę.
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
  2. Wypełnij wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek – wybierz 1 z 3 możliwości:
  • jeśli masz prawo podpisać wniosek, czyli jesteś zarządcą drogi lub pełnomocnikiem, który załączył do wniosku prawidłowe pełnomocnictwo – wybierz przycisk Podpisz i wyślij,
  • jeśli wniosek jest gotowy, ale nie masz prawa go podpisać – wybierz przycisk Pobierz PDF,
  • jeśli wniosek jest gotowy, ale aby go edytować, podpisać i wysłać, chcesz wykorzystać system EZD, który funkcjonuje w twoim urzędzie – wybierz przycisk Pobierz xml, a następnie przeprowadź sprawę w EZD.
  1. Poczekaj na odpowiedź z urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do dwóch miesięcy od dnia, w którym złożysz wniosek poprawnie.

  Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się czasu, który jest przewidziany na takie czynności, jak:

  • uzupełnienie braków we wniosku,
  • urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD),
  • wgląd w akta sprawy.
  • Kanały technologiczne – wnioski o zwolnienie z obowiązku budowy – to szczegółowe omówienie ustawowych przesłanek do zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego, z przykładami.
  • Z obowiązku budowy kanału technologicznego zwolniono zarzadców dróg dla niektórych inwestycji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy nie musisz korzystać. Jeśli jednak:
   • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został złożony przed 25.10.2019,
   • zarządca drogi ogłosił na swojej stronie BIP i zgłosił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), że planuje budowę lub przebudowę drogi, a nie zgłoszono zapotrzebowania na korzystanie z kanału technologicznego –

  realizując tę inwestycję, nie masz obowiązku budować kanału technologicznego. Wyjątek ten nie dotyczy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 1039)

Ostatnia aktualizacja: 13.09.2023 15:01

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Cyfryzacji

{"register":{"columns":[]}}