W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

Wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych umożlwia prowadzenie działalności m.in. w zakresie:

 • uprawy,
 • hodowli,
 • magazynowania,
 • pakowania,
 • eksportu,
 • wprowadzania (importu) z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej) 
 • przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

Informacje:

 • Musisz uzyskać wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, jeśli prowadzisz działalność w szczególności w obszarze rolnictwa lub ogrodnictwa, która dotyczy np. uprawy, hodowli, magazynowania, pakowania, eksportu, wprowadzania (importu) z państw trzecich, tj. spoza Unii Europejskiej, i przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

 • Każdy podmiot, który zamierza prowadzić działalność, która wymaga wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, np.:

  • import/eksport materiału roślinnego z/do państw spoza Unii Europejskiej,
  • uprawa, obrót określonym materiałem roślinnym w Polsce, w Unii Europejskiej, w tym sprzedaż takiego towaru przez Internet,
  • produkcja drewnianego materiału opakowaniowego – DMO (np. palet drewnianych) i stosowanie specjalnego oznakowania DMO (zgodnie ze Standardem ISPM 15).
 • Wniosek, który znajdziesz na stronach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce Formularze.

  Do wypełnienia wniosku potrzebne są:

  1. dane wnioskodawcy: 
   • imię,
   • nazwisko lub nazwę,
   • adres,
   • dane kontaktowe twojego podmiotu;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), a jeśli nie masz NIP, numer PESEL;
  3. oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności (jednej lub kilku):
  • import materiałów pochodzenia roślinnego z państw spoza UE, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne,
  • eksport materiałów pochodzenia roślinnego do państw spoza UE, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne,
  • przemieszczanie materiałów roślinnych w obrębie Unii Europejskiej, dla których jest wymagane dołączenie paszportu roślin,
  • znakowanie drewnianych materiałów opakowaniowych (DMO), zgodnie ze standardem ISPM FAO 15,
  • wydawanie innych poświadczeń, o których mowa w art. 99 ust. 1 Rozporządzenia 2016/2031;
  1. adresy nieruchomości, umiejscowienie działek wykorzystywanych przez twój podmiot;
  2. typy towarów, rodziny, rodzaje lub gatunki materiału roślinnego.
  1. Zaloguj sie do swojego konta w ePUAP. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego. Sprawdż, jak założyć profil zaufany.
  2. Wypełnij właściwy formularz wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych i przygotuj go w wersji elektronicznej (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować).
  3. Przygotuj załączniki do wniosku w wersji elektronicznej.
  4. Wejdź na stronę internetową www.piorin.gov.pl. Kliknij w zakładkę „ePUAP” i wybierz odpowiedni wojewódzki inspektorat, do którego chcesz złożyć wniosek o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty).
  5. Kliknij Załatw sprawę.
  6. Wypełnij formularz. W polu: Wybierz rodzaj pisama wybierz: inne pismo.
  7. Doprecyzuj rodzaj pisma, wpisz: Wniosek o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
  8. Wpisz tytuł pisma: Wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
  9. Opisz swoją sprawę wpisz np. Wniosek o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
  10. Dodaj wniosek i odpowiednie załączniki. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  11. Kliknij Dalej, a następnie Podpisz i wyślij.
 • Przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Bezzwłocznie – jeśli wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje.

  Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa ma obowiązek w ciągu 7 dni od wpisu poinformować o tym podmiot w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

 • Jeśli zajmujesz się drewnianym materiałem opakowaniowym (DMO) i chcesz stosować specjalne oznakowanie DMO (zgodnie ze Standardem ISPM 15), po uzyskaniu wpisu musisz uzyskać dodatkowe upoważnienie do znakowania DMO (po spełnieniu określonych warunków).

  Jeśli chcesz uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów roślin, po uzyskaniu wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych musisz spełnić dodatkowe warunki, w tym złożyć stosowne oświadczenie.

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE.
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r., poz. 256). 

 

 • Musisz uzyskać wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, jeśli prowadzisz działalność w szczególności w obszarze rolnictwa lub ogrodnictwa, która dotyczy np. uprawy, hodowli, magazynowania, pakowania, eksportu, wprowadzania (importu) z państw trzecich, tj. spoza Unii Europejskiej, i przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

 • Każdy podmiot, który zamierza prowadzić działalność, która wymaga wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, np.:

  • import/eksport materiału roślinnego z/do państw spoza Unii Europejskiej,
  • uprawa, obrót określonym materiałem roślinnym w Polsce, w Unii Europejskiej, w tym sprzedaż takiego towaru przez Internet,
  • produkcja drewnianego materiału opakowaniowego – DMO (np. palet drewnianych) i stosowanie specjalnego oznakowania DMO (zgodnie ze Standardem ISPM 15).
 • Wniosek, który znajdziesz na stronach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce Formularze.

  Do wypełnienia wniosku potrzebne są:

  1. dane wnioskodawcy: 
   • imię,
   • nazwisko lub nazwę,
   • adres,
   • dane kontaktowe twojego podmiotu;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), a jeśli nie masz NIP, numer PESEL;
  3. oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności (jednej lub kilku):
  • import materiałów pochodzenia roślinnego z państw spoza UE, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne,
  • eksport materiałów pochodzenia roślinnego do państw spoza UE, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne,
  • przemieszczanie materiałów roślinnych w obrębie Unii Europejskiej, dla których jest wymagane dołączenie paszportu roślin,
  • znakowanie drewnianych materiałów opakowaniowych (DMO), zgodnie ze standardem ISPM FAO 15,
  • wydawanie innych poświadczeń, o których mowa w art. 99 ust. 1 Rozporządzenia 2016/2031;
  1. adresy nieruchomości, umiejscowienie działek wykorzystywanych przez twój podmiot;
  2. typy towarów, rodziny, rodzaje lub gatunki materiału roślinnego.
  1. Pobierz i wypełnij właściwy wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wniosek o wpis do rejestru do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę twojego podmiotu.

  Jeśli nie mieszkasz albo nie masz siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – złóż wniosek o wpis do rejestru do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, która wymaga tego wpisu.

  Jeżeli działalność wykonujesz na terenie podległym więcej niż jednemu wojewódzkiemu inspektorowi, wniosek składa się do dowolnego z nich.

 • Przed planowanym rozpoczęciem działalności.

   

 • Osobiście lub pocztą w siedzibie właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub w jego oddziale.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Bezzwłocznie – jeśli wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje.

  Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa ma obowiązek w ciągu 7 dni od wpisu poinformować o tym podmiot w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

 • Jeśli zajmujesz się drewnianym materiałem opakowaniowym (DMO) i chcesz stosować specjalne oznakowanie DMO (zgodnie ze Standardem ISPM 15), po uzyskaniu wpisu musisz uzyskać dodatkowe upoważnienie do znakowania DMO (po spełnieniu określonych warunków).

  Jeśli chcesz uzyskać upoważnienie do wydawania paszportów roślin, po uzyskaniu wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych musisz spełnić dodatkowe warunki, w tym złożyć stosowne oświadczenie.

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE.
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r., poz. 256). 

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 10:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

{"register":{"columns":[]}}