W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy (dla cudzoziemców)

Aby sprawdzić, jak zameldować się na pobyt stały lub czasowy, odpowiedz na pytania poniżej.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Jesteś:

Na jaki pobyt chcesz się zameldować?

Jeśli mieszkasz w Polsce – zamelduj się na pobyt stały lub czasowy (czyli powyżej 3 miesięcy).  

Nie musisz się meldować, jeśli wiesz, że twój pobyt w Polsce nie będzie trwał dłużej niż 30 dni – na przykład, gdy spędzasz w Polsce urlop.

Informacje:

Teraz możesz zameldować się bez udziału urzędnika. Możesz też zameldować swoje dziecko, jeśli przy jego danych wpisano twój numer PESEL.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany. Jeśli jesteś obywatelem polskim i zgłaszasz zameldowanie w imieniu cudzoziemca – możesz też użyć certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego). 

Zamelduj się 

 • Aby zameldować się bez udziału urzędnika, musisz: 

  • być właścicielem lokalu, w którym się meldujesz, lub mieć do niego inny tytuł prawny oraz
  • widnieć w księdze wieczystej tego lokalu.

  Bez udziału urzędnika możesz zameldować również swoje niepełnoletnie dziecko, jeśli w rejestrze PESEL przy jego danych wpisano twój numer PESEL. Jeśli w księdze wieczystej są dane twoje lub twojego dziecka i adres lokalu się zgadza – system zamelduje dziecko automatycznie.

 • Możesz się zameldować osobiście lub przez pełnomocnika.

  Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.

  Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który sprawuje opiekę w miejscu wspólnego pobytu, może zameldować osobę, która:

  • nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • dane logowania do profilu zaufanego i telefon komórkowy. Jeśli jesteś obywatelem polskim i zgłaszasz zameldowanie w imieniu cudzoziemca – możesz użyć e-dowodu, jeśli masz w nim certyfikat podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego);
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – numer księgi wieczystej tego lokalu. Jeśli dane nie będą zgodne z danymi w księdze wieczystej, zobaczysz komunikat, że nie możesz skorzystać z automatycznego zameldowania, a twoje zgłoszenie zostanie wysłane do urzędu. W takim przypadku dołącz JEDEN z dokumentów elektronicznych, który potwierdzi, że masz tytuł prawny do lokalu, na przykład:  
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz dokument elektroniczny:
   • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania i potwierdza twój pobyt w lokalu,
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

  Jeśli nie masz dokumentów w formie elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

  Jeśli meldujesz inną osobę, musisz mieć dodatkowo:

  • dokument, który potwierdza, że masz uprawnienia do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo, orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki, oświadczenie, że opiekujesz się osobą niepełnoletnią lub niepełnosprawną i macie to samo miejsce pobytu).

  Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA – musisz pokazać w urzędzie dokument, który to potwierdzi (na przykład ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE).

  Jeśli masz problem z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela (lub ich skanów), nadal możesz wysłać zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Problem z zameldowaniem – co robić.

  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Zamelduj się.
  3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  4. Wybierz sposób logowania.
  5. Wypełnij formularz.
  6. Jeśli meldujesz siebie lub swoje niepełnoletnie dziecko, po wpisaniu danych system pokieruje cię do właściwej usługi. 
   • Jeśli dane są zgodne z księgą wieczystą, system zamelduje cię automatycznie od razu po wysłaniu zgłoszenia. Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Jeśli system melduje cię automatycznie, zaświadczenie jest bezpłatne i otrzymasz je na skrzynkę Gov (ePUAP).
   • Jeśli dane nie są zgodne z księgą wieczystą lub meldujesz inną osobę – dołącz odpowiednie dokumenty. Zostaną one ocenione przez urzędnika (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować). Jeśli zaznaczysz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz potwierdzenie płatności za zaświadczenie. Możesz też wybrać, w jaki sposób chcesz je dostać: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP. Informację o opłatach za zaświadczenie znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  7. Podpisz i wyślij zgłoszenie. Potwierdzenie otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

  Możesz sprawdzić adres zameldowania swój i swojego dziecka w usłudze Sprawdź dane swoje lub swojego dziecka w rejestrze PESEL i pobierz zaświadczenie.

  • najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania w Polsce, w lokalu, w którym chcesz się zameldować,
  • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli mieszkasz w Polsce czasowo przez ponad 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy

  Nie możesz mieć meldunku jednocześnie w 2 miejscach pobytu stałego albo 2 miejscach pobytu czasowego.

  Możesz natomiast mieć jednocześnie jeden meldunek na pobyt stały i jeden na pobyt czasowy pod różnymi adresami.

 • Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

  Jednocześnie z zameldowaniem możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego i czasowego. 

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.

  Zaświadczenie o zameldowaniu:

  • na pobyt stały – bezpłatne,
  • na pobyt czasowy –  17 zł (bezpłatnie tylko wtedy, gdy system melduje cię automatycznie),
  • każde kolejne zaświadczenie, na przykład gdy zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu, kosztuje 17 zł.

  Sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy, w którym się meldujesz, na jakie konto wpłacić pieniądze.

 • Jeśli meldujesz siebie lub swoje niepełnoletnie dziecko i dane są zgodne z księgą wieczystą, w której widniejesz ty lub dziecko – od razu otrzymasz informację o zameldowaniu (bez udziału urzędnika).

  Jeśli dane twoje lub dziecka nie są zgodne z księgą wieczystą lub meldujesz inną osobę i dołączysz wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię lub tę osobę od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  Jeśli do formularza załączysz cyfrowe odwzorowania dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i zamelduje cię dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

 • Może się zdarzyć, że nie masz tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować, albo właściciel lokalu nie chce potwierdzić na formularzu zameldowania, że w nim mieszkasz. Co możesz zrobić?

  • wyślij zgłoszenie do urzędu gminy, na terenie której położona jest nieruchomość,
  • do zgłoszenia dołącz oświadczenie, w którym poinformujesz urząd, dlaczego nie masz wymaganych dokumentów,
  • urząd przeprowadzi postępowanie administracyjne i ustali, czy mieszkasz w lokalu, w którym chcesz się zameldować. Jeżeli tak – wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu. 

 • Możesz się zameldować osobiście lub przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który sprawuje opiekę w miejscu wspólnego pobytu, może zameldować osobę, która:

  • nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego, plik PDF 1,74 MB  lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego, plik PDF 1,73 MB – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu;
  • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
   • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo,
  • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
   • ważny dokument podróży oraz:
   • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo
   • ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE albo
   • inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE;
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:  
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować:
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
  • jeśli meldujesz inną osobę, musisz mieć dodatkowo: 
   • dokument, który potwierdza, że masz uprawnienia do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo, orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki, oświadczenie, że opiekujesz się osobą niepełnoletnią lub niepełnosprawną i macie to samo miejsce pobytu).
   • dokument tożsamości.

  Na formularzu, który przyniesiesz do urzędu, właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania, musi potwierdzić, że przebywasz w tym lokalu. 

  Jeśli masz problem z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela (lub ich skanów), nadal możesz wysłać zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Problem z zameldowaniem – co robić.

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu – zapłać za nie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz
  3. Złóż w urzędzie formularz meldunkowy i okaż pozostałe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.
  • najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania w Polsce, w lokalu, w którym chcesz się zameldować,
  • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli mieszkasz w Polsce czasowo przez ponad 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy

  Nie możesz mieć meldunku jednocześnie w 2 miejscach pobytu stałego albo 2 miejscach pobytu czasowego.

  Możesz natomiast mieć jednocześnie jeden meldunek na pobyt stały i jeden na pobyt czasowy pod różnymi adresami.

 • W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

  Jednocześnie z zameldowaniem możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego i czasowego. 

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.

  Zaświadczenie o zameldowaniu:

  • na pobyt stały – bezpłatne,
  • na pobyt czasowy –  17 zł (bezpłatnie tylko wtedy, gdy system melduje cię automatycznie),
  • każde kolejne zaświadczenie, na przykład gdy zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu, kosztuje 17 zł.

  Sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy, w którym się meldujesz, na jakie konto wpłacić pieniądze.

 • Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie – powiedz to urzędnikowi.

 • Może się zdarzyć, że nie masz tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować, albo właściciel lokalu nie chce potwierdzić na formularzu zameldowania, że w nim mieszkasz. Co możesz zrobić?

  • złóż formularz meldunkowy w urzędzie gminy, na terenie której położona jest nieruchomość,
  • do zgłoszenia dołącz oświadczenie, w którym poinformujesz urząd, dlaczego nie masz wymaganych dokumentów,
  • urząd przeprowadzi postępowanie administracyjne i ustali, czy mieszkasz w lokalu, w którym chcesz się zameldować. Jeżeli tak – wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu. 

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2024 12:40

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje:

 • Możesz się zameldować osobiście lub przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który sprawuje opiekę w miejscu wspólnego pobytu, może zameldować osobę, która:

  • nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego, plik PDF 1,74 MB  – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu;
  • ważny dokument podróży;
  • JEDEN z poniższych dokumentów:
   • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
   • zgodę na pobyt tolerowany,
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany;
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:  
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować:
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
  • jeśli meldujesz inną osobę, musisz mieć dodatkowo: 
   • dokument, który potwierdza, że masz uprawnienia do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo, orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki, oświadczenie, że opiekujesz się osobą niepełnoletnią lub niepełnosprawną i macie to samo miejsce pobytu).
   • dokument tożsamości.

  Na formularzu, który przyniesiesz do urzędu, właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania, musi potwierdzić, że przebywasz w tym lokalu. 

  Jeśli masz problem z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela, nadal możesz złożyć formularz meldunkowy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Problem z zameldowaniem – co robić.

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż w urzędzie formularz meldunkowy i okaż pozostałe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.
 • Najpóźniej w 4 dniu od zamieszkania w Polsce, w lokalu, w którym chcesz się zameldować.

 • W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

  Jednocześnie z zameldowaniem możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego i czasowego. 

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.

  Zaświadczenie o zameldowaniu:

  • pierwsze zaświadczenie – bezpłatne,
  • każde kolejne zaświadczenie, na przykład gdy zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu, kosztuje 17 zł.

  Sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy, w którym się meldujesz, na jakie konto wpłacić pieniądze.

 • Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. 

 • Może się zdarzyć, że nie masz tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować, albo właściciel lokalu nie chce potwierdzić na formularzu zameldowania, że w nim mieszkasz. Co możesz zrobić?

  • złóż formularz meldunkowy w urzędzie gminy, na terenie której położona jest nieruchomość,
  • do zgłoszenia dołącz oświadczenie, w którym poinformujesz urząd, dlaczego nie masz wymaganych dokumentów,
  • urząd przeprowadzi postępowanie administracyjne i ustali, czy mieszkasz w lokalu, w którym chcesz się zameldować. Jeżeli tak – wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu. 

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2024 12:40

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje:

 • Możesz się zameldować osobiście lub przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który sprawuje opiekę w miejscu wspólnego pobytu, może zameldować osobę, która:

  • nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
 • Jeśli jesteś w Polsce w ramach ruchu bezwizowego albo czekasz na wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jednocześnie złożyłeś w terminie wniosek o wydanie takiego zezwolenia, przygotuj:

  • ważny dokument podróży,
  • JEDEN z poniższych dokumentów:
   • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
   • kartę pobytu,
   • zgodę na pobyt tolerowany,
   • zezwolenie na pobyt czasowy,
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:  
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować:
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
  • jeśli meldujesz inną osobę, musisz mieć dodatkowo: 
   • dokument, który potwierdza, że masz uprawnienia do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo, orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki, oświadczenie, że opiekujesz się osobą niepełnoletnią lub niepełnosprawną i macie to samo miejsce pobytu).
   • dokument tożsamości.

  Na formularzu, który przyniesiesz do urzędu, właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania, musi potwierdzić, że przebywasz w tym lokalu. 

  Jeśli masz problem z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela, nadal możesz złożyć formularz meldunkowy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Problem z zameldowaniem – co robić.

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – zapłać za nie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz
  3. Złóż w urzędzie formularz meldunkowy i okaż pozostałe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.
 • Najpóźniej w 4 dniu od zamieszkania w Polsce, w lokalu, w którym chcesz się zameldować.

 • W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

  Jednocześnie z zameldowaniem możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego i czasowego. 

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.
  Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł.

  Sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy, w którym się meldujesz, na jakie konto wpłacić pieniądze.

 • Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. 

 • Może się zdarzyć, że nie masz tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować, albo właściciel lokalu nie chce potwierdzić na formularzu zameldowania, że w nim mieszkasz. Co możesz zrobić?

  • złóż formularz meldunkowy w urzędzie gminy, na terenie której położona jest nieruchomość,
  • do zgłoszenia dołącz oświadczenie, w którym poinformujesz urząd, dlaczego nie masz wymaganych dokumentów,
  • urząd przeprowadzi postępowanie administracyjne i ustali, czy mieszkasz w lokalu, w którym chcesz się zameldować. Jeżeli tak – wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu. 

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2024 12:40

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}