W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Zamelduj się

Informacje:

 • Możesz się zameldować osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
  Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
  Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
 • Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, NIE MOŻESZ się zameldować przez internet.
  Dokumenty, które potwierdzają prawo do twojego pobytu w Polsce, musisz pokazać w urzędzie.

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
  • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:  
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
   • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

  Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Zamelduj się.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.
  5. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
  6. Dołącz odpowiednie dokumenty.
  7. Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.
  8. Zaznacz, w jaki sposób chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
  9. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
  • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce – jeśli jesteś:
   • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
   • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce – jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.
 • Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna. Za pierwsze zaświadczenie nic nie płacisz.
  Każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu, kosztuje 17 zł.

 • Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.
  Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.
  Jeśli nie dołączysz tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela i jego tytułu prawnego do lokalu (lub ich skanów), nadal możesz wysłać zgłoszenie. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

  Jeżeli twoja sprawa nie jest zbyt skomplikowana, dostaniesz decyzję w ciągu miesiąca. W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy.

  Po zameldowaniu urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. 

  Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy urzędnik już cię zameldował. Sprawdź, jak to zrobić.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

 • Możesz się zameldować osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego  – pobierz i wypełnij w domu. Wniosek ten możesz dostać też w urzędzie gminy. Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego,
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:  
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,

  Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem.
  Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

  • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
   • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo,
  • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
   • ważny dokument podróży,
   • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości – inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
  • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 
   • ważny dokument podróży
   • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
    • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
    • „Zgoda na pobyt tolerowany”
    • zezwolenie na pobyt stały,
    • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 

  Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

  • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce – jeśli jesteś:
   • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
   • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce – jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.
 • W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna. Za pierwsze zaświadczenie nic nie płacisz.
  Każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu, kosztuje 17 zł.

 • Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie będzie ważne, dopóki nie zmienisz miejsca zameldowania.

  Jeśli urzędnik rozpocznie postępowanie administracyjne i twoja sprawa nie jest zbyt skomplikowana, dostaniesz decyzję w ciągu miesiąca. W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 09:57

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}