W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce – kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1 lipca 1984 roku) – podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

Zamelduj się

Informacje:

Teraz możesz zameldować się bez udziału urzędnika. Możesz też zameldować swoje dziecko, jeśli przy jego danych wpisano twój numer PESEL.

Jednocześnie z zameldowaniem możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego i czasowego. 

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).

Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

 • Aby zameldować się bez udziału urzędnika, musisz: 

  • być właścicielem lokalu, w którym się meldujesz, lub mieć do niego inny tytuł prawny oraz
  • widnieć w księdze wieczystej tego lokalu.

  Bez udziału urzędnika możesz zameldować również swoje niepełnoletnie dziecko, jeśli w rejestrze PESEL przy jego danych wpisano twój numer PESEL. Jeśli w księdze wieczystej są dane twoje lub twojego dziecka i adres lokalu się zgadza – system zamelduje dziecko automatycznie.

 • Możesz się zameldować osobiście lub przez pełnomocnika.

  Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.

  Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który sprawuje opiekę w miejscu wspólnego pobytu, może zameldować osobę, która:

  • nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • dane logowania do profilu zaufanego i telefon komórkowy. Jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu, jeśli masz w nim certyfikat podpisu osobistego;
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – numer księgi wieczystej tego lokalu. Jeśli dane nie będą zgodne z danymi w księdze wieczystej, zobaczysz komunikat, że nie możesz skorzystać z automatycznego zameldowania, a twoje zgłoszenie zostanie wysłane do urzędu. W takim przypadku dołącz JEDEN z dokumentów elektronicznych, który potwierdzi, że masz tytuł prawny do lokalu, na przykład:  
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz dokument elektroniczny:
   • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania i potwierdza twój pobyt w lokalu,
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

  Jeśli nie masz dokumentów w formie elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

  Jeśli meldujesz inną osobę, musisz mieć dodatkowo:

  • dokument, który potwierdza, że masz uprawnienia do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo, orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki, oświadczenie, że opiekujesz się osobą niepełnoletnią lub niepełnosprawną i macie to samo miejsce pobytu).

  Jeśli masz problem z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela (lub ich skanów), nadal możesz wysłać zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Problem z zameldowaniem – co robić.

  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Zamelduj się.
  3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  4. Wybierz sposób logowania.
  5. Wypełnij formularz.
  6. Jeśli meldujesz siebie lub swoje niepełnoletnie dziecko, po wpisaniu danych system pokieruje cię do właściwej usługi. 
   • Jeśli dane są zgodne z księgą wieczystą, system zamelduje cię automatycznie od razu po wysłaniu zgłoszenia. Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Jeśli system melduje cię automatycznie, zaświadczenie jest bezpłatne i otrzymasz je na skrzynkę Gov (ePUAP).
   • Jeśli dane nie są zgodne z księgą wieczystą lub meldujesz inną osobę – dołącz odpowiednie dokumenty. Zostaną one ocenione przez urzędnika (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować). Jeśli zaznaczysz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz potwierdzenie płatności za zaświadczenie. Możesz też wybrać, w jaki sposób chcesz je dostać: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP. Informację o opłatach za zaświadczenie znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
   1. Podpisz i wyślij zgłoszenie. Potwierdzenie otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

  Możesz sprawdzić adres zameldowania swój i swojego dziecka w usłudze Sprawdź dane swoje lub swojego dziecka w rejestrze PESEL i pobierz zaświadczenie.

  • najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania w lokalu, w którym chcesz się zameldować,
  • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli mieszkasz czasowo przez ponad 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego.

  Nie możesz mieć meldunku jednocześnie w 2 miejscach pobytu stałego albo 2 miejscach pobytu czasowego.

  Możesz natomiast mieć jednocześnie jeden meldunek na pobyt stały i jeden na pobyt czasowy pod różnymi adresami.

 • Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

  Jednocześnie z zameldowaniem możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego i czasowego. 

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.

  Zaświadczenie o zameldowaniu:

  • na pobyt stały – bezpłatne,
  • na pobyt czasowy –  17 zł (bezpłatnie tylko wtedy, gdy system melduje cię automatycznie),
  • każde kolejne zaświadczenie, na przykład gdy zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu, kosztuje 17 zł.

  Sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy, w którym się meldujesz, na jakie konto wpłacić pieniądze.

 • Jeśli meldujesz siebie lub swoje niepełnoletnie dziecko i dane są zgodne z księgą wieczystą, w której widniejesz ty lub dziecko – od razu otrzymasz informację o zameldowaniu (bez udziału urzędnika).

  Jeśli dane twoje lub dziecka nie są zgodne z księgą wieczystą lub meldujesz inną osobę i dołączysz wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię lub tę osobę od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  Jeśli do formularza załączysz cyfrowe odwzorowania dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i zamelduje cię dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

 • Może się zdarzyć, że nie masz praw do lokalu, w którym chcesz się zameldować, albo właściciel lokalu nie chce potwierdzić na formularzu zameldowania, że w nim mieszkasz. Co możesz zrobić?

  • wyślij zgłoszenie do urzędu gminy, na terenie którego położona jest nieruchomość,
  • do zgłoszenia dołącz oświadczenie, w którym poinformujesz urząd, dlaczego nie masz wymaganych dokumentów,
  • urząd przeprowadzi postępowanie administracyjne i ustali, czy mieszkasz w lokalu, w którym chcesz się zameldować. Jeżeli tak, wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu. 

 • Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który sprawuje opiekę w miejscu wspólnego pobytu, może zameldować osobę, która:

  • nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego, plik PDF 1,74 MB  lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego, plik PDF 1,73 MB – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, przynieś:
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu,
  • jeśli meldujesz inną osobę, musisz mieć dodatkowo:
   • dokument, który potwierdza, że masz uprawnienie do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo, orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki, oświadczenie, że opiekujesz się osobą niepełnoletnią lub niepełnosprawną i macie to samo miejsce pobytu),
   • dokument tożsamości.

  Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania, musi potwierdzić, że przebywasz w tym lokalu. 

  Jeśli masz problem z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela, że przebywasz w jego lokalu, nadal możesz się zameldować. Szczegóły znajdziesz w sekcji Problem z zameldowaniem – co robić.

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu – zapłać za nie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz
  3. Złóż w urzędzie formularz meldunkowy i okaż pozostałe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.
  • najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania w lokalu, w którym chcesz się zameldować,
  • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli mieszkasz czasowo przez ponad 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego. 
 • W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

  Jednocześnie z zameldowaniem możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego i czasowego. 

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.

  Zaświadczenie o zameldowaniu:

  • na pobyt stały – bezpłatne,
  • na pobyt czasowy –  17 zł,
  • każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – 17 zł.

  Sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy, w którym się meldujesz, na jakie konto wpłacić pieniądze.

 • Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie – powiedz to urzędnikowi.

   

 • Może się zdarzyć, że nie masz praw do lokalu, w którym chcesz się zameldować, albo właściciel lokalu nie chce potwierdzić na formularzu zameldowania, że w nim mieszkasz. Co możesz zrobić?

  • złóż formularz meldunkowy do urzędu gminy, na terenie którego położona jest nieruchomość,
  • do zgłoszenia dołącz oświadczenie, w którym poinformujesz urząd, dlaczego nie masz wymaganych dokumentów,
  • urząd przeprowadzi postępowanie administracyjne i ustali, czy mieszkasz w lokalu, w którym chcesz się zameldować. Jeżeli tak, wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu. 

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023 04:51

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}