W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce – kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.
Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1 lipca 1984 roku) – podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

Zamelduj się

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

 • Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.
  Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
  Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
  • jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu,
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
   • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

  Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Zamelduj się.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.
  6. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
  7. Dołącz odpowiednie dokumenty.
  8. Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.
  9. Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Zaznacz, w jaki sposób chcesz dostać to zaświadczenie: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
  10. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
  • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
  • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego.

  Nikt nie może być jednocześnie zameldowany w 2 miejscach pobytu stałego albo 2 miejscach pobytu czasowego. Ale może być równocześnie zameldowany na stałe i czasowo.

 • Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna

  Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

  • na pobyt stały – jest bezpłatne,
  • na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł,
  • każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – też kosztuje 17 zł.
 • Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.
  Jeśli nie dołączysz tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela i jego tytułu prawnego do lokalu (lub ich skanów), nadal możesz wysłać zgłoszenie. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

  Jeżeli twoja sprawa nie jest zbyt skomplikowana, dostaniesz decyzję w ciągu miesiąca. 
  W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy.

  Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie – zaznacz odpowiednie pole w formularzu.

  Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy urzędnik już cię zameldował. Sprawdź, jak to zrobić.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)
    

 • Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś:
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś:

  Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.

  Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania

  Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem. Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

  Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

  • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
  • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego. 
 • W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.

  Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

  • na pobyt stały – jest bezpłatne,
  • na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł,
  • każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – też kosztuje 17 zł.
 • Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie – powiedz to urzędnikowi.

  Jeśli urzędnik rozpocznie postępowanie administracyjne i twoja sprawa nie jest zbyt skomplikowana, dostaniesz decyzję w ciągu miesiąca. W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)
    

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022 11:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}