W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Jeśli jesteś rolnikiem, zgłoś siebie, małżonka lub domownika do ubezpieczenia społecznego rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacje:

 • Zgłoś siebie, małżonka lub domownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników, jeśli:

  • w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego prowadzisz działalność rolniczą lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych,
  • osoba, której dotyczy zgłoszenie – rolnik, małżonek, domownik:
  • nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub
  • nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty,
  • nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

  Możesz zgłosić siebie, małżonka i domownika do ubezpieczenia społecznego rolników w trybie dobrowolnym, w szczególności jeśli prowadzisz działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha przeliczeniowego.

  Ubezpieczenie w takim trybie powstaje od dnia złożenia wniosku, o ile osoba, której dotyczy wniosek:

  • nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub,
  • nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty,
  • nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  • Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która mieszka i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w posiadanym (na podstawie tytułu własności, współwłasności, umowy dzierżawy, użytkowania) gospodarstwie rolnym.
  • Małżonek rolnika, który pracuje w gospodarstwie rolnika lub w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.
  • Domownik – osoba bliska rolnikowi, która: 
   • ukończyła 16 lat, 
   • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
   • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
  • wypełniony, podpisany i zeskanowany druk Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2;
  • zeskanowane dokumenty, które potwierdzą okoliczności wskazane w Zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2, np.:
   • tytuł własności posiadanego gospodarstwa rolnego,
   • wielkość użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i fizycznych, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego (np. zaświadczenie wydane przez urząd gminy),
   • okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu (tj. podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w ZUS lub objęcia przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym),
   • posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
   • posiadanie ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 
  • zeskanowane dokumenty wskazane w pouczeniu druku Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2:
   • zgodne oświadczenie rolnika i domownika o wykonywaniu stałej pracy w gospodarstwie rolnym – KRUS UD-24A – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy domownika,
   • zaświadczenie urzędu skarbowego o rodzaju i rozmiarze prowadzonego działu specjalnego – w przypadku prowadzenia działu specjalnego określonego w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • zeskanowane dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym m.in. dokument potwierdzający status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą, zezwolenia na pobyt, zezwolenie na pracę, np. na podstawie wizy) – jeśli sprawa dotyczy ubezpieczenia cudzoziemca

   

  1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i zeskanuj Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2.
  2. Zaloguj sie do swojego konta w ePUAP. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego. Sprawdż, jak założyć profil zaufany.
  3. W Katalogu spraw wpisz miasto lub kod pocztowy, aby wybrać odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Kliknij Pokaż sprawy wybranego urzędu, a następnie Sprawy ogólne i wybierz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  5. Kliknij Załatw sprawę.
  6. Ponownie wybierz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  7. Wypełnij formularz. W polu:
  • Wybierz rodzaj pisama wybierz: inne pismo;
  • Doprecyzuj rodzaj pisma, wpisz: Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2;
  • Wpisz tytuł pisma: Zgłoszenie do jednostki organizacyjnej KRUS w... (wpisz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS);
  • Opisz swoją sprawę wpisz np. Składam Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2.
  1. Dodaj odpowiednie załączniki. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Uzupełnij Dane kontaktowe.
  3. Kliknij Dalej, a następnie Podpisz i wyślij.
 • W ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. 

 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej:

 • Usługa jest bezpłatna.

 • KRUS wyda decyzję w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników po sprawdzeniu, że zostały spełnione wszystkie warunki ustawowe.

  Czasem istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania z udziałem innych instytucji w celu potwierdzenia przedstawionych w zgłoszeniu okoliczności. W takiej sytuacji KRUS ma na wydanie decyzji:

  • miesiąc od wszczęcia postępowania,
  • dwa miesiące od wszczęcia postępowania, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 • Ubezpieczenie społeczne rolników zapewnia osobie ubezpieczonej, po spełnieniu wymaganych w ustawie warunków, prawo do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 • Od decyzji wydanej przez KRUS w sprawach, które dotyczą ubezpieczenia społecznego rolników i wymiaru składek na to ubezpieczenie przysługuje prawo do złożenia odwołania do sądu – zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. 

  Na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znajdziesz informacje na temat:

  • zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • wysokości składek na to ubezpieczenie,
  • wiele innych informacji.

 • Zgłoś siebie, małżonka lub domownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników, jeśli:

  • w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego prowadzisz działalność rolniczą lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych,
  • osoba, której dotyczy zgłoszenie – rolnik, małżonek, domownik:
  • nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub
  • nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty,
  • nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

  Możesz zgłosić siebie, małżonka i domownika do ubezpieczenia społecznego rolników w trybie dobrowolnym, w szczególności jeśli prowadzisz działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha przeliczeniowego.

  Ubezpieczenie w takim trybie powstaje od dnia złożenia wniosku, o ile osoba, której dotyczy wniosek:

  • nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub,
  • nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty,
  • nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  • Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która mieszka i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w posiadanym (na podstawie tytułu własności, współwłasności, umowy dzierżawy, użytkowania) gospodarstwie rolnym.
  • Małżonek rolnika, który pracuje w gospodarstwie rolnika lub w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.
  • Domownik – osoba bliska rolnikowi, która: 
   • ukończyła 16 lat, 
   • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
   • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
  • dokument tożsamości, np.: dowód osobisty albo paszport – jeśli załatwiasz sprawę osobiście w  Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS);
  • wypełniony druk Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2;
  • dokumenty, które potwierdzą okoliczności wskazane w Zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2, np.:
   • tytuł własności posiadanego gospodarstwa rolnego,
   • wielkość użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i fizycznych, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego (np. zaświadczenie wydane przez urząd gminy),
   • okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu (tj. podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w ZUS lub objęcia przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym),
   • posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
   • posiadanie ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 
  • dokumenty wskazane w pouczeniu druku Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2:
   • zgodne oświadczenie rolnika i domownika o wykonywaniu stałej pracy w gospodarstwie rolnym – KRUS UD-24A - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy domownika,
   • zaświadczenie urzędu skarbowego o rodzaju i rozmiarze prowadzonego działu specjalnego – w przypadku prowadzenia działu specjalnego określonego w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym m.in. dokument potwierdzający status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą, zezwolenia na pobyt, zezwolenie na pracę, np. na podstawie wizy) – jeśli sprawa dotyczy ubezpieczenia cudzoziemca
  • Pobierz, wydrukuj i wypełnij Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników KRUS UD-2.
  • Załącz niezbędne dokumenty (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować).
  • Zgłoszenie i dokumenty złóż we właściwej jednostce organizacyjnej KRUS (szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty).
 • W ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. 

 • Osobiście lub pocztą w jednostce organizacyjnej KRUS, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej:

 • Usługa jest bezpłatna.

   

 • KRUS wyda decyzję w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników po sprawdzeniu, że zostały spełnione wszystkie warunki ustawowe.

  Czasem istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania z udziałem innych instytucji w celu potwierdzenia przedstawionych w zgłoszeniu okoliczności. W takiej sytuacji KRUS ma na wydanie decyzji:

  • miesiąc od wszczęcia postępowania,
  • dwa miesiące od wszczęcia postępowania, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.
 • Ubezpieczenie społeczne rolników zapewnia osobie ubezpieczonej, po spełnieniu wymaganych w ustawie warunków, prawo do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 • Od decyzji wydanej przez KRUS w sprawach, które dotyczą ubezpieczenia społecznego rolników i wymiaru składek na to ubezpieczenie przysługuje prawo do złożenia odwołania do sądu – zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. 

  Na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znajdziesz informacje na temat:

  • zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • wysokości składek na to ubezpieczenie,
  • wiele innych informacji.

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2022 12:45

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

{"register":{"columns":[]}}