W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Planujesz realizację inwestycji, która ma służyć celom publicznym, i chcesz uzyskać decyzję o jej lokalizacji? A może chcesz wybudować obiekt budowlany i potrzebujesz decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Jaki rodzaj wniosku chcesz złożyć?

Chcesz złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy? Sprawdź, jak to zrobić.

Złóż wniosek

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego. Profil zaufany pozwala potwierdzić twoją tożsamość.
Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Należy złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli dla nieruchomości, na której chcesz zrealizować inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  Inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu:

  • lokalnym (gminnym),
  • ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
  • krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne),
  • metropolitalnym (wielkomiejskim).

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy składasz wniosek.

  • jeśli chcesz wybudować m.in. sieci:
   • wodociągową,
   • kanalizacyjną,
   • cieplną,
   • elektroenergetyczną,
   • gazową,
  • lub zrealizować budowę np.:
   • dróg publicznych, dróg rowerowych, ciągów pieszych, linii kolejowych,
   • publicznych urządzeń, które służą do:
    • zaopatrzenia ludności w wodę,
    • gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
    • odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów,
   • obiektów i urządzeń, które służą ochronie środowiska,
   • pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury,
   • publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych.
 • Gdy:

  • planujesz remont, montaż lub przebudowę i związane z tym roboty budowlane nie powodują zmian w sposobie zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Takie roboty nie mogą:
   • zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji),
   • wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • planujesz roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

  Możesz jednak złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli planowane inwestycje związane są z:

  • obronnością i bezpieczeństwem państwa,
  • ochroną granicy państwowej.
 • Każdy (także osoba fizyczna), a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych. 

  • login i hasło do profilu zaufanego oraz telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania profilem zaufanym,
  • dane potrzebne do wypełnienia wniosku dotyczące:
   • wnioskodawcy (w tym dane do korespondencji),
   • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
   • terenu objętego wnioskiem,
   • charakterystyki inwestycji,
   • obsługi komunikacyjnej,
   • dostępu do infrastruktury technicznej,
   • parametrów:
    • budynku i/lub
    • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
    • składowiska odpadów,
  • mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku – mapę ewidencyjną, 
  • załączniki graficzne.

  W zależności od potrzeb:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo,
  • kopię decyzji środowiskowej,
  • inne dokumenty, które uznasz za ważne.
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek
  2. Wypełnij wniosek i dołącz załączniki. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Zaloguj się do ePUAP.
  4. Wybierz rodzaj pisma: pismo ogólne. Załącz wypełniony wniosek i pozostałe dokumenty.
  5. Podpisz wniosek podpisem zaufanym i wyślij do właściwego urzędu.
 • W dowolnym momencie.

 • Do:

  • urzędu miasta lub gminy właściwego dla terenu inwestycji,
  • urzędu wojewódzkiego – dla inwestycji planowanej na terenie zamkniętym.

  Urząd ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. Jeśli inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy – złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, gdzie znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

  • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
  • 598 zł – w pozostałych przypadkach.
 • Decyzję otrzymasz w ciągu 65 dni.

  W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

 • Należy złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli dla nieruchomości, na której chcesz zrealizować inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  Inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu:

  • lokalnym (gminnym),
  • ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
  • krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne),
  • metropolitalnym (wielkomiejskim).

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy składasz wniosek.

  • jeśli chcesz wybudować m.in. sieci:
   • wodociągową,
   • kanalizacyjną,
   • cieplną,
   • elektroenergetyczną,
   • gazową,
  • lub zrealizować budowę np.:
   • dróg publicznych, dróg rowerowych, ciągów pieszych, linii kolejowych,
   • publicznych urządzeń, które służą do:
    • zaopatrzenia ludności w wodę,
    • gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
    • odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów,
   • obiektów i urządzeń, które służą ochronie środowiska,
   • pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury,
   • publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych.
 • Gdy:

  • planujesz remont, montaż lub przebudowę i związane z tym roboty budowlane nie powodują zmian w sposobie zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Takie roboty nie mogą:
   • zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji),
   • wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • planujesz roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

  Możesz jednak złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli planowane inwestycje związane są z:

  • obronnością i bezpieczeństwem państwa,
  • ochroną granicy państwowej.
 • Każdy (także osoba fizyczna), a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych. 

  • dane potrzebne do wypełnienia wniosku dotyczące:
   • wnioskodawcy (w tym dane do korespondencji),
   • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
   • terenu objętego wnioskiem,
   • charakterystyki inwestycji,
   • obsługi komunikacyjnej,
   • dostępu do infrastruktury technicznej,
   • parametrów:
    • budynku i/lub
    • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
    • składowiska odpadów,
  • mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku – mapę ewidencyjną, 
  • załączniki graficzne.

  W zależności od potrzeb:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo,
  • kopię decyzji środowiskowej,
  • inne dokumenty, które uznasz za ważne.

  Materiały

  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.pdf 0.43MB
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.docx 0.12MB
  1. Wypełnij wniosek i przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wniosek w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 • W dowolnym momencie.

 • Do:

  • urzędu miasta lub gminy właściwego dla terenu inwestycji,
  • urzędu wojewódzkiego – dla inwestycji planowanej na terenie zamkniętym.

  Urząd ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. Jeśli inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy – złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, gdzie znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

  • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
  • 598 zł – w pozostałych przypadkach.
 • Decyzję otrzymasz w ciągu 65 dni.

  W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

 • Należy złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli dla nieruchomości, na której chcesz zrealizować inwestycję, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  Inwestycje celu publicznego to działania o znaczeniu:

  • lokalnym (gminnym),
  • ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
  • krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne),
  • metropolitalnym (wielkomiejskim).

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy składasz wniosek.

  • jeśli chcesz wybudować m.in. sieci:
   • wodociągową,
   • kanalizacyjną,
   • cieplną,
   • elektroenergetyczną,
   • gazową,
  • lub zrealizować budowę np.:
   • dróg publicznych, dróg rowerowych, ciągów pieszych, linii kolejowych,
   • publicznych urządzeń, które służą do:
    • zaopatrzenia ludności w wodę,
    • gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
    • odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów,
   • obiektów i urządzeń, które służą ochronie środowiska,
   • pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury,
   • publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych.
 • Gdy:

  • planujesz remont, montaż lub przebudowę i związane z tym roboty budowlane nie powodują zmian w sposobie zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Takie roboty nie mogą:
   • zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji),
   • wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • planujesz roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

  Możesz jednak złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli planowane inwestycje związane są z:

  • obronnością i bezpieczeństwem państwa,
  • ochroną granicy państwowej.
 • Każdy (także osoba fizyczna), a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych. 

  • dane potrzebne do wypełnienia wniosku dotyczące:
   • wnioskodawcy (w tym dane do korespondencji),
   • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
   • terenu objętego wnioskiem,
   • charakterystyki inwestycji,
   • obsługi komunikacyjnej,
   • dostępu do infrastruktury technicznej,
   • parametrów:
    • budynku i/lub
    • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
    • składowiska odpadów,
  • mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku – mapę ewidencyjną, 
  • załączniki graficzne.

  W zależności od potrzeb:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo,
  • kopię decyzji środowiskowej,
  • inne dokumenty, które uznasz za ważne.

  Materiały

  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.pdf 0.43MB
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.docx 0.12MB
  1. Wypełnij wniosek i przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wyślij wniosek do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 • W dowolnym momencie.

 • Do:

  • urzędu miasta lub gminy właściwego dla terenu inwestycji,
  • urzędu wojewódzkiego – dla inwestycji planowanej na terenie zamkniętym.

  Urząd ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. Jeśli inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy – złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, gdzie znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

  • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
  • 598 zł – w pozostałych przypadkach.
 • Decyzję otrzymasz w ciągu 65 dni.

  W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2024 09:16

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego. Profil zaufany pozwala potwierdzić twoją tożsamość.
Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy, gdy:

  • dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania.

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy składasz wniosek.

 • Jeśli chcesz np.:

  • zbudować, rozbudować, nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok;
  • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:
   • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany,
   • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
    • przeznaczony do okresowego wypoczynku,
    • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m.
     Liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 mpowierzchni działki.
   • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
   • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.
 • Jeśli:

  • chcesz jednorazowo zmienić zagospodarowanie terenu i zmiana ta jest tymczasowa – trwa maksymalnie rok,
  • planujesz remont, montaż lub przebudowę i związane z tym roboty budowlane nie powodują zmian w sposobie zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Takie roboty nie mogą:
   • zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji),
   • wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Każdy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością.

  Urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej nieruchomości.

  • login i hasło do profilu zaufanego oraz telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania profilem zaufanym,
  • dane potrzebne do wypełnienia wniosku dotyczące:
   • wnioskodawcy (w tym dane do korespondencji),
   • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
   • terenu objętego wnioskiem,
   • charakterystyki inwestycji,
   • obsługi komunikacyjnej,
   • dostępu do infrastruktury technicznej,
   • parametrów:
    • budynku i/lub
    • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
    • składowiska odpadów,
  • mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku – mapę ewidencyjną, 
  • załączniki graficzne.

  W zależności od potrzeb:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo,
  • kopię decyzji środowiskowej,
  • potwierdzenie dostępu do drogi i infrastruktury technicznej,
  • inne dokumenty, które uznasz za ważne.
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek
  2. Wypełnij wniosek i dołącz załączniki. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Zaloguj się do ePUAP,
  4. Wybierz rodzaj pisma: pismo ogólne. Załącz wypełniony wniosek i pozostałe dokumenty.
  5. Podpisz wniosek podpisem zaufanym i wyślij do właściwego urzędu.
 • W dowolnym momencie.

 • Do:

  • urzędu miasta lub gminy właściwego dla terenu inwestycji,
  • urzędu wojewódzkiego – dla inwestycji planowanej na terenie zamkniętym.

  Urząd ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. Jeśli inwestycja wykraczapoza obszar jednej gminy, wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, gdzie znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

  • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
  • 598 zł – w pozostałych przypadkach.
 • Decyzję otrzymasz w ciągu:

  • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
  • 90 dni – w pozostałych przypadkach.

  W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy też okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

 • Należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy, gdy:

  • dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania.

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy składasz wniosek.

 • Jeśli chcesz np.:

  • zbudować, rozbudować, nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok;
  • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:
   • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany,
   • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
    • przeznaczony do okresowego wypoczynku,
    • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m.
     Liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.
   • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
   • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.
 • Jeśli:

  • chcesz jednorazowo zmienić zagospodarowanie terenu i zmiana ta jest tymczasowa – trwa maksymalnie rok,
  • planujesz remont, montaż lub przebudowę i związane z tym roboty budowlane nie powodują zmian w sposobie zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Takie roboty nie mogą:
   • zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji),
   • wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Każdy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością.

  Urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej nieruchomości.

  • dane potrzebne do wypełnienia wniosku dotyczące:
   • wnioskodawcy (w tym dane do korespondencji),
   • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
   • terenu objętego wnioskiem,
   • charakterystyki inwestycji,
   • obsługi komunikacyjnej,
   • dostępu do infrastruktury technicznej,
   • parametrów:
    • budynku i/lub
    • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
    • składowiska odpadów,
  • mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku – mapę ewidencyjną, 
  • załączniki graficzne.

  W zależności od potrzeb:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo,
  • kopię decyzji środowiskowej,
  • potwierdzenie dostępu do drogi i infrastruktury technicznej,
  • inne dokumenty, które uznasz za ważne.

  Materiały

  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.pdf 0.43MB
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.docx 0.12MB
  1. Wypełnij wniosek i przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wniosek w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 • W dowolnym momencie.

 • Do:

  • urzędu miasta lub gminy właściwego dla terenu inwestycji,
  • urzędu wojewódzkiego – dla inwestycji planowanej na terenie zamkniętym.

  Urząd ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. Jeśli inwestycja wykraczapoza obszar jednej gminy, wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, gdzie znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

  • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
  • 598 zł – w pozostałych przypadkach.
 • Decyzję otrzymasz w ciągu:

  • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora;
  • 90 dni – w pozostałych przypadkach.

  W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy też okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się opóźnić też z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

 • Należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy, gdy:

  • dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania.

  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy składasz wniosek.

 • Jeśli chcesz np.:

  • zbudować, rozbudować, nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok;
  • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:
   • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany,
   • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
    • przeznaczony do okresowego wypoczynku,
    • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m.
     Liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.
   • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
   • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.
 • Jeśli:

  • chcesz jednorazowo zmienić zagospodarowanie terenu i zmiana ta jest tymczasowa – trwa maksymalnie rok,
  • planujesz remont, montaż lub przebudowę i związane z tym roboty budowlane nie powodują zmian w sposobie zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu. Takie roboty nie mogą:
   • zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji),
   • wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Każdy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością.

  Urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej nieruchomości.

  • dane potrzebne do wypełnienia wniosku dotyczące:
   • wnioskodawcy (w tym dane do korespondencji),
   • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
   • terenu objętego wnioskiem,
   • charakterystyki inwestycji,
   • obsługi komunikacyjnej,
   • dostępu do infrastruktury technicznej,
   • parametrów:
    • budynku i/lub
    • obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub
    • składowiska odpadów,
  • mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku – mapę ewidencyjną, 
  • załączniki graficzne.

  W zależności od potrzeb:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo,
  • kopię decyzji środowiskowej,
  • potwierdzenie dostępu do drogi i infrastruktury technicznej,
  • inne dokumenty, które uznasz za ważne.

  Materiały

  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.pdf 0.43MB
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.docx 0.12MB
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wyślij wniosek do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 • W dowolnym momencie.

 • Do:

  • urzędu miasta lub gminy właściwego dla terenu inwestycji,
  • urzędu wojewódzkiego – dla inwestycji planowanej na terenie zamkniętym.

  Urząd ustalasz na podstawie położenia nieruchomości. Jeśli inwestycja wykraczapoza obszar jednej gminy, wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, gdzie znajduje się największa część terenu, na którym chcesz zrealizować inwestycję. Decyzja zostanie wydana w porozumieniu z pozostałymi urzędami miasta lub gminy.

  • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek;
  • 598 zł – w pozostałych przypadkach.
 • Decyzję otrzymasz w ciągu:

  • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych inwestora;
  • 90 dni – w pozostałych przypadkach.

  W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy też okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się opóźnić też z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2024 09:16

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}