W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Uzyskaj zwolnienia z opłacania składek lub części składek ZUS przez 3 miesiące.

Informacje:

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

  • Możesz skorzystać, jeśli:

  — byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób,
  — jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.,
  — jesteś osobą duchowną,
  — wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

  • Wniosek do ZUS musisz złożyć do 30 czerwca 2020 r.
  • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec–maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
  • Gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach przewidzianych dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mnie niż 10 pracowników.
  • Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).
  • Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.
    
  • Ponadto możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj 2020 r. jeżeli:

  — prowadziłeś działalność gospodarczą, opłacając składki na własne ubezpieczenie, a twój przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. Lub
  — korzystasz z „ulgi na start” i opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie będzie przysługiwało jeżeli prowadziłeś działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek:

  1. nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
  2. był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.
  • Osoby, które skorzystają ze zwolnienia ze składek, o których mowa w pkt 1 i 2, będą zwolnione również ze składki za miesiąc kwiecień, nawet jeśli ją opłaciły. Opłacone należności z tytułu składek będą podlegały zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
 • Zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

  • Osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych; zob. Art. 8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 266 tekst jednolity) i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. 
  • Płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

  Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

  • Spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób).
  • Duchownych. 

  Zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

  • Płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

  Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

 • Wniosek RDZ.

 • Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

  • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS – jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.
  • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl – jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.
  • Za pośrednictwem poczty.
  • Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
 • Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec–maj 2020 r. (lub kwiecień–maj) odpowiednio w wysokości 100 proc. albo 50 proc. należności, znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
  Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, z wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

 • Informacje na temat zwolnienia ze składek ZUS lub ich części na 3 miesiące możesz uzyskać:

  • sprawdzając najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi,
  • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00–15.00 pod numerami telefonów: 22 290 87 02 lub 22 290 87 03,
  • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00–18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 – wybierz „0" (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, następnie wybierz temat rozmowy „7", czyli wsparcie dla przedsiębiorców).

  Sprawdź, co w proponowanym rozwiązaniu zmieniło się w związku z wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0:

   

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2020 09:21

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych