W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zwolnienie ze składek ZUS za wybrane miesiące

Na podstawie Tarczy antykryzysowej określone branże mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Złóż wniosek

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany

 • Możesz skorzystać, jeśli:

  • rodzaj Twojej przeważającej działalności na 31 marca 2021 r. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 oznaczony był kodem PKD wymienionym w punkcie Kto może skorzystać,
  • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożyłeś wniosek, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,
  • byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
  • przekażesz do 30 czerwca 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występujesz o zwolnienie z opłacania składek, chyba że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania, 
  • złożysz wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
    

   Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r. stanowi pomoc publiczną.  Pomoc tę możesz otrzymać, jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

  • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
  • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
  • spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
  • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji,
  • jeśli nie jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

  Twoje przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniasz choć jedną z wymienionych przesłanek.

  Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, znajdujesz się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegałeś z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

  Musisz, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać także:

  • wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
  • powiązanie z innymi przedsiębiorcami,
  • datę utworzenia podmiotu,
  • formę prawną podmiotu,
  • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
  • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.
 • Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. może skorzystać każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na 31 marca 2021 r., oznaczony jest następującym kodem:

  • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

  Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r. i  styczeń 2021 r. może skorzystać każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na 31 marca 2021 r., oznaczony jest następującym kodem:

  • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  • 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski,
  • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
  • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
  • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
  • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
  • 85.59.A – nauka języków obcych,
  • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
  • 86.90.D – działalność paramedyczna,
  • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
  • 91.02.Z – działalność muzeów,
  • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
  • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
  • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B.,
  • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
  • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

  Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za luty 2021 r. może skorzystać każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na 31 marca 2021 r., oznaczony jest następującym kodem:

  • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  • 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski,
  • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
  • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
  • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
  • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
  • 85.59.A – nauka języków obcych,
  • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
  • 86.90.D – działalność paramedyczna,
  • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
  • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
  • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
  • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B, 
  • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 
  • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

  Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec 2021 r. i  kwiecień 2021 r. może skorzystać każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na 31 marca 2021 r., oznaczony jest następującym kodem:

  • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  • 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski, 
  • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
  • 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
  • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
  • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
  • 85.59.A – nauka języków obcych,
  • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
  • 86.90.D – działalność paramedyczna,
  • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
  • 91.02.Z – działalność muzeów,
  • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
  • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
  • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.: 93.29.A, 93.29.B, 
  • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 
  • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

  Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za kwiecień 2021 r. może skorzystać każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na 31 marca 2021 r., oznaczony jest następującym kodem:

  • 47.41.Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.42.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.43.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.51.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.53.Z – sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.59.Z – sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.77.Z – sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
  • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
  • 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Wniosek RDZ–B7.

  Możesz go złożyć tylko elektronicznie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Wniosek (RDZ-B7) możesz złożyć od  4 maja 2021 r. tylko elektronicznie:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek), 
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl: kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

  Najpóźniej możesz złożyć wniosek do 30 czerwca 2021 r.

  1. Zwolnienie z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r. 
  2. Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby zwolnić cię z ich płacenia, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. ZUS zwróci nadpłatę, jeśli nie masz zaległości na koncie.
  • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Informację o rozstrzygnięciu wniosku otrzymasz na PUE ZUS lub dostaniesz ją pocztą. 

  Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, zaloguj się do swojego konta, wejdź w: Dokumenty i wiadomości i w: Skrzynka odbiorcza przejdź do: Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru.

  • Informacje na temat zwolnienia ze składek uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00–18:00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00. Połączysz się z Konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 371).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 713). 

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021 10:15

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}