W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-30
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Dokumenty zamieszczone na stronie GSSE w Szczecinie nie są dostępne. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe, w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.
 • Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron oraz redaktorów (rozproszony system zarządzania treścią na naszej Uczelni), może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu czy tabela nie będzie posiadała tytułu czy nagłówka oraz niehierarchicznie użyte zostaną nagłówki.
 • Część linków może nie być poprawnie i jasno opisana oraz mogą występować w zbyt długiej formie a tytuły stron nie zawsze jednoznacznie wskazują na jej zawartość.
 • Pojawiają się teksty w postaci grafiki, np. plakaty czy obrazki konkursów, wernisaży oraz innych wydarzeń a same zdjęcia lub obrazy ze względu na potrzebę zachowania ich artystycznego przekazu mogą nie posiadać wystarczającego kontrastu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Nosal, m.nosal@gsseszczecin.pll. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 462 43 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Kierownik obiektu - Grzegorz Galiński. Kontakt - g.galinski@gsseszczecin.pl telefon 91-462-43-18.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony Wojska Polskiego.

Wejście na teren przy budynku prowadzi przez furtkę. Przy wejściu do budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych w tym jednio dla osoby niepełnosprawnej. Dojazd do poarkingu od strony ulicy Solskiego. 

 

Wejście główne do budynku:

Wejście do budynku znajduje sie powyżej poziomu terenu. Dojście biegiem schodowym o 9. sropniach z poręczą po prawej stronie.

Budynek nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

 

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w obustronne poręcze
 • Brak windy, podnośnika lub pochylni
 • Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość
 • Brak toalety dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

 

Wstęp z psem asystującym

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem.

{"register":{"columns":[]}}