W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Sposób załatwiania spraw
Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz .U. Nr 160, poz.1074 z późniejszymi zmianami).
W KM PSP przyjmowaniem korespondencji jawnej i rozdzielaniem jej między poszczególne wydziały zajmuje się sekretariat.
Po otwarciu korespondencji, na pierwszej stronie pracownik sekretariatu odciska pieczątkę wpływu, w obrębie której wpisuje datę wpływu i numer dziennika korespondencyjnego.
Następnie pisma kierowane są bezpośrednio do Komendanta Miejskiego, który dekretuje korespondencję na swoich Zastępców. Zastępcy Komendanta parafują pocztę na podległych sobie naczelników, bądź pracowników wydziałów, celem załatwienia wg kompetencji.
W celu terminowej realizacji zadań przestrzegana jest zasada szybkiego i sprawnego obiegu pism.

Sekretariat rejestruje:
· pocztę zwykłą, wpływy faksów i telegramów – w dzienniku korespondencyjnym i zaopatruje je w pieczątkę wpływu,
· faktury, rachunki i noty nadesłane do zapłaty - w odrębnym rejestrze.

Rejestracji nie podlegają:
· publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty itp.),
· potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy,
· zaproszenia, życzenia itp.


Przekazywanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych odbywa się za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji, prowadzonym przez sekretariat (dotyczy korespondencji wymagającej dekretacji kierownictwa).
Obowiązek rejestrowania i kwitowania w dzienniku korespondencyjnym nie dotyczy korespondencji wewnętrznej.
Na przeglądanej korespondencji przewidzianej do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne bądź stanowiska pracy, umieszcza się dyspozycje dotyczące między innymi terminu załatwienia sprawy.
Jeżeli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania np. dwóch komórek organizacyjnych, oryginał przekazuje się Naczelnikowi wydziału lub pracownikowi , do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie, natomiast kopię otrzymuje dodatkowo drugi wydział do wiadomości lub stosowania.
Załatwienie każdej sprawy składa się z trzech faz:
· przyjęcia pisma,
· załatwienia (opracowania odpowiedzi),
· wysłania odpowiedzi.

W poszczególnych fazach obiegu pismo przechodzi przez wiele ogniw organizacyjnych, które nazywa się punktami zatrzymania pisma.
Każde pismo wpływające przechodzi przez następujące zasadnicze punkty zatrzymania:
· sekretariat,
· kierownika instytucji, który pismo przegląda i ewentualnie wydaje dyspozycje dotyczące jego załatwienia,
· referenta, czyli każdego pracownika, niezależnie od jego stopnia służbowego, który pismo załatwia pod względem merytorycznym i składa swój skrócony podpis (tzw. parafę),
· kierownika, który pismo podpisuje.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2020 09:15 mł. kpt. Marcin Pastuszka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł.kpt. Marcin Pastuszka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 15.12.2020 09:16 mł. kpt. Marcin Pastuszka
Skargi i wnioski 1.0 15.12.2020 09:15 mł. kpt. Marcin Pastuszka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}