W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

12.04.2022

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.gov.pl/kmpsp-ostroleka

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej informacja dla osób korzystających z języka migowego i osób z innymi niepełnosprawnościami

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
  • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Uwagi o dostepności cyfrowej można kierować na adres e-mail: ostroleka@mazowsze.straz.pl lub telefonicznie (29) 7694400.

Inne dane kontaktowe do KM PSP Ostrołęka: Kontakty do komórek organizacyjnych KM PSP Ostrołęka

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. bryg. Robert Chodkowski, rchodkowski@straz.ostroleka.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (29) 7694422. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek KM PSP Ostrołęka przy ulicy Celnej 11 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba z niepełnosprawnością ruchową może dostać się do budynku komendy poprzez część garażową z której prowadzi podjazd do holu głównego. Wejście i wjazd na teren KM PSP Ostrołęka odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika komendy, który odbiera gościa sprzed budynku i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania na parterze w budynku głównym. W budynku nie ma windy.

Materiały

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego KM PSP Ostrołęka
Raport​_o​_​_stanie​_dostepności​_podmiotu​_publicznego​_KM​_PSP​_Ostrołęka.pdf 0.11MB
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_2021​_plik
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_2021​_.pdf 0.62MB
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2022-2023​_w​_KM​_PSP​_Ostrołęka plik
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2022-2023​_w​_KM​_PSP​_Ostrołęka.pdf 0.52MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 20:55 mł. bryg. Robert Chodkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Robert Chodkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 12.04.2022 13:07 bryg. Robert Chodkowski
Deklaracja dostępności 4.0 14.10.2021 12:45 mł. bryg. Robert Chodkowski
Deklaracja dostępności 3.0 08.04.2021 12:36 mł. bryg. Robert Chodkowski
Deklaracja dostępności 2.0 10.12.2020 16:45 mł. bryg. Robert Chodkowski
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 20:55 mł. bryg. Robert Chodkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}