W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Informacje ogólne

W sprawie skarg i wniosków komendent miejski przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 16:30, po wcześniejszym telefoniczym uzgodnieniu, lub w środy od godziny 13:00 do 15:00.

Skargi i wnioski można składać osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej w Świętochłowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 jak również listownie przesyłając na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach ulica Harcerska 16, 41-600 Świętochłowice lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat@strazswietochlowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej portalu EPUAP: /KMPSPSwietochlowice/SkrytkaESP

 

Uwaga!

Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania zgodnie z artykułem 64 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Klauzula informacyjna

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach informuje, że Państwa dane osobowe zawarte w skargach i wnioskach będą przetwarzane w celu rozpatrzenia/ załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia/załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom/organom. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuje, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach (41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 16, tel.:32 346 20 30, fax: 32 346 20 39, e-mail: pspswietochlowice@katowice.kwpsp.gov.pl).
 2. W Komendzie Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas (40-042 Katowice, Wita Stwosza 36, tel.: 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia / załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia / załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom / organom skargi, wniosku, petycji, interwencji i będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.
 4. Odbiorcami danych mogą być: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 6. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z: art. 63 §2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w związku z art. 226 kpa; art. 4 ust.2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, faks 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:40 kpt. Rafał Binięda
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Rafał Binięda
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 4.0 12.02.2021 12:36 kpt. Rafał Binięda
Skargi i wnioski 3.0 12.02.2021 12:35 kpt. Rafał Binięda
Skargi i wnioski 2.0 08.02.2021 13:10 kpt. Rafał Binięda
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 11:40 kpt. Rafał Binięda

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP