W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 2021 r.

01.09.2021

Rozszerzony katalog przychodów, które nie powodują utraty prawa do prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów, możliwość składania wniosków o pomoc finansową drogą elektroniczną od 2023 r., doprecyzowanie procedur dotyczących likwidacji – to najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich z 24 czerwca 2021 r., która weszła w życie 22 lipca 2021 roku.

Grafika z napisem "Nowelizacja Ustawy o kołach gospodyń wiejskich - najważniejsze zmiany"

Co zmienia się z punktu widzenia kół gospodyń wiejskich?

 • Rozszerzony został katalog przychodów, które nie powodują utraty prawa do prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów przez koła gospodyń wiejskich. Są to: nagrody pieniężne oraz przychody z tytułu występów artystycznych.
 • W ustawie wprowadzono rozwiązanie, które umożliwi kontynuowanie działalności kołom gospodyń wiejskich mającym siedzibę w mieście, którego liczba mieszkańców – w wyniku różnych czynników - przekroczy 5000. Dotychczas koło takie musiało wejść w stan likwidacji.
 • Doprecyzowano zasady postępowania likwidacyjnego. Od teraz jeżeli liczba członków koła gospodyń wiejskich spadnie poniżej 10 osób, wówczas ma ono możliwość uzupełnienia listy członków do minimalnego stanu  w terminie 90 dni. Pozwala to m.in. na dalsze funkcjonowanie koła gospodyń wiejskich w sytuacji, gdy zmniejszy się liczba jego członków poniżej wymaganej (10 osób), ale jego pozostali członkowie nadal chcą działać w ramach organizacji. Sytuacja taka może wystąpić między innymi z przyczyn losowych, np. śmierci członka koła.
 • W przypadku likwidacji koła gospodyń wiejskich, sądem właściwym do rozstrzygania spraw jest sąd właściwy ze względu na jego siedzibę. Do postępowania w sprawie likwidacji stosowane będą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, co usprawni rozstrzygnięcie spraw w tym zakresie.

Informacje dotyczące pomocy finansowej

 • Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej wydaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, a nie jak dotychczas Prezes ARiMR.
 • Prezes ARiMR ogłosi na stronie internetowej ARiMR informację o naborze wniosków
  o przyznanie pomocy finansowej wraz ze wskazaniem kwoty przeznaczonej na ten cel oraz terminem składania wniosków o przyznanie tej pomocą
 • Od 1 stycznia 2023 r. koła będą miały możliwość składania wniosków o pomoc finansową drogą elektroniczną wraz z wymaganymi dokumentami - za pomocą formularza udostepnionego na stronie internetowej ARiMR. Wniosek będzie mogła złożyć osoba upoważniona przez zarząd koła lub komitet założycielski.

Zmiany w zakresie nadzoru

 • Nowelizacja przeniosła kompetencje w zakresie udzielanej pomocy kołom gospodyń wiejskich oraz prowadzonego nadzoru, z właściwości ministra do spraw rozwoju regionalnego (MFiPR) na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (MRiRW).
 • Ta zmiana wiązała się również ze zmianą urzędu obsługującego Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych - z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (MFiPR) na urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (MRiRW). Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych realizuje zadania związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń wiejskich oraz ich związków, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
 • Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich Prezesa ARiMR we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych będzie sprawowany w zakresie zgodności działania kół gospodyń wiejskich z przepisami ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Prezes ARiMR w ramach sprawowanego nadzoru nie będzie już badał sprawozdań koła pod kątem ich rzetelności.

Zmiany dotyczące rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich

 • Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich może złożyć zarząd koła gospodyń wiejskich, a w przypadku, gdy zarząd nie został wybrany – komitet założycielski. Dotychczas złożenie wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru możliwe było tylko przez komitet założycielski. 
 • Koło gospodyń wiejskich, które w chwili składania wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich nie posiada wybranego zarządu, ma czas na dokonanie takiego wyboru w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji. Koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do rejestru przed dniem wejścia w życie ustawy, jest obowiązane do dokonania wyboru zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 22 lipca 2021 roku. W przypadku niewywiązania się z obowiązującego terminu – koło przechodzi w stan likwidacji.
 • W treści nowelizowanej ustawy doprecyzowano elementy jakie należy dołączyć do wniosku o wpis koła do rejestru
  • statut koła lub oświadczenie o przyjęciu przez koło wzorcowego statutu
  • uchwałę o wyborze zarządu koła, a w pryzpadku, gdy zarząd nie został wybrany uchwałę założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego:
  • uchwałę założycieli koła o przyjęciu statutu
 • Wprowadzony został 30-dniowy termin na zgłaszanie zmian danych wskazanych we wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, a także zmiany statutu koła oraz listy jego członków
 • W ustawie doprecyzowany został zakres udostępnianych informacji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich poprzez wyłączenie jawności danych takich jak numer PESEL oraz miejsce stałego zamieszkania.
 • Wpis do rejestru koła gospodyń wiejskich, które posiada już osobowość prawną, nie będzie skutkował uzyskaniem osobowości prawnej.