W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp..

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-12

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Paulina Kaczmarek/Daria Łajs
e-mail: kppspgrodzisk@psp.wlkp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:

+48 47 77 17 400 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. ul. Rakoniewicka 31, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Wejście do budynku komendy znajduje się od ulicy Rakoniewickiej. Drugie wejście, zalecane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu dla pracowników komendy - wejście do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodzisku Wlkp. Oba wejścia pozbawione przeszkód.

Przed wejściem głównym  znajduje się domofon obsługiwany całodobowo przez dyżurnego stanowiska kierowania. Interesanci, obsługiwani są przez osoby do których zgłaszana jest chęć wejścia.

Architektura budynku komendy uniemożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych z uwagi na klatki schodowe, brak podjazdów oraz wind. Swobodne porszanie się osób niepełnosprawnych, możliwe jest na parterze budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodzisku Wlkp.. Tam też, znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem komendy znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku komendy nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie i w każdym innym miejscu, można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.