W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

19.11.2020

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnejw Ropczycach jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Ropczycach, ul. Floriana 6, tel. 17 2218597, fax. 17 2227572, e-mail: kpropczyce@podkarpacie.straz.pl.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych mł. kpt. Urszula Rędziniak, tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl.

  1. Obowiązek informacyjny (do pobrania poniżej)
  2. Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożar. (do pobrania poniżej)
  3. Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów. (do pobrania poniżej)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1.      Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Ropczycach, ul. Floriana 6.

2.      W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych mł. kpt. Urszula Rędziniak: tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadania realizowanego w imieniu publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

5.      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

6.      Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe w SWD PSP w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.

7.      Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP w zakresie właściwości swojego działania.

8.      Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

9.      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz  e RODO, w związku z prowadzoną obserwacją i rejestracją obrazu zdarzeń w pojazdach GBA 2/24 STAR  L80 oraz GBARt 2,5/16 SCANIA P360 w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP w bezpośrednim otoczeniu pojazdów. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących.           
W związku z powyższym dane dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

10.  Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.

11.  Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5, będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Dane te podlegają przeglądowi nie rzadziej, niż co 5 lat od dnia ich uzyskania.

12.  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)      żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia:
606-950-000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl.).

13.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14.  W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

15.  Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Materiały

Obowiązek informacyjny
Obowiązek-informacyjny.pdf 0.43MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej
Odpowiedzialność-i-zadania-innych-niż-PSP-jednostek-ochrony-przeciwpożar.pdf 0.22MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów
Zakres-odpowiedzialności-oraz-podział-zadań-współadministratorów.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.11.2020 09:11 mł.bryg. Bogusław Drozd
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł.bryg. Bogusław Drozd
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 1.0 20.11.2020 09:11 mł.bryg. Bogusław Drozd

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}