W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Historia Straży Pożarnej we Wrześni

Ustawa z dnia 4 lutego 1950 roku, ustanowiła scentralizowany system państwowych organów ochrony przeciwpożarowej włączony w ramy administracji państwowej. Podstawowe jednostki organizacyjne straży pożarnych podporządkowane zostały organom administracji państwowej - Prezydium Rad Narodowych.
16 kwietnia 1951 roku, Okólnikiem Nr 1 z dnia 01.01.1951 roku, w myśl Zarządzenia Komendanta Głównego, została zorganizowana Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni na terenie byłego powiatu.
 
 
Były to lata trudne. Budynki i sprzęt nie odpowiadały w pełni potrzebom organizującej się jednostki. Pierwsi zawodowcy musieli dołożyć wszelkich starań i wysiłku by obiekty i sprzęt przygotować do prowadzenia normalnej działalności przeciwpożarowej, zwłaszcza do akcji gaśniczych. Przypadło im również niełatwe zadanie tworzenia całej struktury pożarniczej. Kolejne lata to nowi pracownicy i tworzenie jednolitej kadry.
Mimo tych trudności jednostka podjęła się zadania kształtowania kadr pożarniczych, oddziaływania profilaktyczno-wychowawczego oraz organizowania Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wraz z rozwojem miasta i byłego powiatu, jego uprzemysłowieniem i związanym z tym równoległym wzrostem zagrożenia pożarowego poprawiło się wyposażenie jednostki w sprzęt gaśniczy, nastąpiła poprawa bazy lokalowej oraz zwiększył się stan osobowy i kwalifikacje kadry dowódczej i strażaków.

Jednak budynek starej strażnicy nie odpowiadał wymogom rozwijającej się jednostki. Rozumiejąc istotę tego problemu Powiatowa Rada Narodowa we Wrześni podjęła decyzję o lokalizacji nowego budynku. Dzięki pełnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników komendy, budowa nowej strażnicy trwała zaledwie dwa lata. Każdy doskonale rozumiał celowość tej budowy. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi większość zagadnień budowlano-instalacyjnych strażacy, wykonywali sami. Poza zadaniami ratowniczo-gaśniczymi występowali oni w roli murarza, malarza, elektryka, hydraulika oraz innych rzemieślników, którzy są niezbędni w czasie budowy. Pełni poświęcenia i zaangażowania prowadzili pracę nieprzerwanie, również poza godzinami służbowymi w ramach czynu społecznego. Podniesienie gotowości bojowej jednostki, poprawa warunków socjalno-bytowych, w perspektywie stworzenie zaplecza warsztatowo-technicznego wraz z bazą magazynową spotkało się z całkowitą aprobatą wśród załogi. Te dobre tradycje odnotowujemy również w dzisiejszych czasach, gdzie ustawiczny brak środków finansowych zmusza nas do realizacji zadań remontowo-modernizacyjnych we własnym zakresie.

Od początku istnienia Zawodowa Straż Pożarna rozpoczęła swą podstawową działalność profilaktyczną z działalnością operacyjną, gospodarczą oraz realizacją czynów społecznych zarówno na potrzeby własne jak i na rzecz miasta i gminy.
W roku 1970 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych we Wrześni przeżyła bolesną stratę. Z jej szeregów odszedł na zawsze Powiatowy Komendant kpt.poż. Feliks Roszak. Stanowisko to piastował nieprzerwanie przez 19 lat, zapisując się w kartach historii wrzesińskiego pożarnictwa jako niestrudzony organizator służby pożarniczej, zasłużony, ofiarny pracownik pożarnictwa i działacz społeczny.

W wyniku reformy administracyjnej państwa w roku 1975, która zmieniała istniejące województwa oraz znosiła istnienie powiatów, nastąpiła zmiana nazewnictwa jednostki na Komendę Rejonową Straży Pożarnych we Wrześni oraz zmiana dotychczasowego rejonu działania
O rozmiarach działalności operacyjnej niech świadczy fakt, iż brała ona udział w okresie minionych lat, w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz podczas klęsk żywiołowych, zwłaszcza powodzi. Przykładem niech będzie udział w akcji ratowniczo-gaśniczej w Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil" w Poznaniu, akcja ratowania w czasie powodzi w Orzechowskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Orzechowie oraz usuwania skutków kolizji na stacji PKP Września, w wyniku której zostało wykolejonych kilka cystern z gazem propan-butan.
Podkreślić również należy, że kilku funkcjonariuszy jednostki za swoją postawę i zdecydowane działanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych zostało odznaczonych medalem „Za ofiarność i odwagę".
Strażacy bardzo aktywnie włączali się w organizowane czyny społeczne, dzięki którym zmieniał się ustawicznie obraz komendy. Tak miedzy innymi w roku 1984 powstał obiekt wspinalni, który do dnia dzisiejszego służy nienagannie wszystkim strażakom, podnosząc ich sprawność fizyczną oraz doskonaląc umiejętności pracy na wysokości.
Jako służba, która bierze czynny udział w licznych akcjach ratowniczych w tym również ratując środowisko naturalne, w którym żyjemy, bardzo bliska była nam zawsze dbałość o to zagadnienie. Stworzyliśmy w otoczeniu naszej komendy oazę zieleni, która z należytą troską jest pielęgnowana przez naszych pracowników.
Mając na uwadze dotychczasową 35-letnią wyróżniającą się działalność i osiągnięcia Zawodowej Straży Pożarnej we Wrześni, jej wkład w dzieło ochrony mienia społecznego i indywidualnego obywateli, zmniejszenia pożarów i klęsk żywiołowych, Rada Narodowa Miasta i Gminy widziała potrzebę podkreślenia rangi i zasług tej jednostki dla społeczeństwa Ziemi Wrześińskiej poprzez nadanie jej sztandaru.
W roku 1986 jednostka obchodziła jubileusz 35 lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej we Wrześni połączony z uroczystością wręczenia sztandaru i odznaczenia go „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa". Był to wyraz uznania społecznego dla trudnej, humanitarnej i odpowiedzialnej służby tutejszych pożarników przez cały okres ich działalności służbowej.

W obchodach jubileuszowych brali udział delegaci dziesięciu państw socjalistycznych, uczestników XVII Konferencji Organów Ochrony Przeciwpożarowej. W trakcie uroczystości delegacja wrzesińskich pożarników oraz zaproszonych gości złożyła wieńce u stóp pomnika Dzieci Wrzesińskich, pod którym strażacy wraz z harcerzami pełnili wartę honorową. Największe emocje dla licznie zgromadzonych mieszkańców Wrześni i okolic wzbudziła defilada pododdziałów strażackich.
Rok 1992 zapoczątkował tworzenie w kraju nowego układu; społeczeństwo a bezpieczeństwo publiczne. Z dniem 1 lipca 1992 roku powołano Państwową Straż Pożarną, wyznaczając służbie pożarniczej nową rolę w państwie. Oprócz gaszenia pożarów straż pożarna została zobowiązana do realizacji zadań obejmujących szeroko rozumiane ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne, przedmedyczne i inne wynikające ze specyfiki danego rejonu działania.
Reforma powyższa spowodowała przekształcenie Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, w skład której weszła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza we Wrześni. W dniu 15 lipca 1992 roku w świetlicy tut. Komendy odbyło się uroczyste ślubowanie wszystkich pracowników Komendy połączone z wręczeniem nowych aktów nominacyjnych.
Pomimo tego, iż jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujące się na terenie rejonu, weszły w utrzymanie samorządów lokalnych, pozostał nierozerwalny kontakt pomiędzy nimi a Komendą Rejonową. Jedność ta pozostaje z uwagi na wspólny cel jaki realizuje Zawodowa i Ochotnicza Straż Pożarna tj. przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.
Kolejne lata od ukazania się Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, były okresem wdrażania systemowych rozwiązań prawnych, regulujących funkcjonowanie, w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podstawowych ogniw Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa o PSP stanowiąc o uruchomieniu KSRG, umocowała go bardzo wysoko w systemie bezpieczeństwa państwa, a zachodząc na szczebel podstawowy w systemie bezpieczeństwa rejonu. Dopełniając tego obowiązku jednostka ratowniczo-gaśnicza jako jednostka wiodąca w strukturze KSRG i wytypowane jednostki OSP, które zostały do tego systemu włączone w 1995 roku.
Rok 1999 to kolejna zmiana administracyjna naszego państwa, która również zmieniała nazewnictwo na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz jej teren działania do obszaru nowo powstałego powiatu wrzesińskiego.
W dniu 9 czerwca na wrzesińskim rynku odbyła się podniosła uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia powołania do życia Zawodowej Straży Pożarnej we Wrześni. Podczas uroczystego apelu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni otrzymała sztandar i odznaczona została srebrnym medalem "Za Zasługi Dla Pożarnictwa". Fundatorem sztandaru byli druhowie ochotnicy z terenu powiatu wrzesińskiego. Uroczysty apel zakończyła defilada, w której udział wzięły: kompania honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, kompania i poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wrzesińskiego oraz pojazdy mechaniczne będące na wyposażeniu KP PSP i OSP.

Wysoko oceniana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni przez zwierzchników służbowych oraz samorząd powiatowy i samorządy gminne. Wymownym dowodem tego są liczne wyróżnienia przyznawane jednostce za wyniki uzyskiwane w służbie i szkoleniu. Strażacy ratownicy podchodzą do każdej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych (Kuźnia Raciborska -pożar lasu w 1992, akcja powodziowa w 1997) z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Cechy te zauważa nasze społeczeństwo, które obdarzyło nas wysokim zaufaniem.
Dziś Komenda Powiatowa PSP we Wrześni chroni wraz z ochotniczymi strażami pożarnymi teren powiatu wrzesińskiego. Dobrze przygotowana załoga jest stale wyposażana w najnowocześniejszy sprzęt.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.10.2020 08:40 Jakub Nawrocki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Września
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Historia 5.0 12.06.2023 12:51 Jakub Nawrocki
Historia 4.0 15.03.2022 11:24 Jakub Nawrocki
Historia 3.0 01.04.2021 15:02 Jakub Nawrocki
Historia 2.0 06.10.2020 13:48 Jakub Nawrocki
Historia 1.0 05.10.2020 08:40 Jakub Nawrocki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}