W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

 

Od 2016 r. KRMC funkcjonuje w nowej formule, dającej skuteczne narzędzia wpływu na inicjowanie oraz sprawne prowadzenie i monitorowanie wdrażania projektów informatycznych w następującym zakresie:

 

• budowa lub modyfikacja systemu teleinformatycznego,
• udostępnianie danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji zadań publicznych,
• wdrożenie usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną.

 

Do narzędzi tych należą przede wszystkim opiniowanie projektów informatycznych przed ich rozpoczęciem, monitorowanie postępów w realizacji oraz ocena wykonania i osiągnięcia celów projektu na podstawie raportu końcowego.

Działania podejmowane przez KRMC mają w rezultacie zagwarantować efektywne gospodarowanie środkami publicznymi na informatyzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich.

 

Skład Komitetu

Stosownie do § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2021 r. poz. 231), w skład Komitetu wchodzą:

zobacz wszystkie

Zadania

Do podstawowych zadań KRMC należy:

 

1. Rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych związanych z informatyzacją;


2. Opiniowanie projektów informatycznych polegających na:

-   budowie systemu teleinformatycznego,

-   modyfikacji systemu teleinformatycznego,

-   udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji zadań publicznych,

-   wdrożeniu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną,

   planowanych do współfinansowania:

•   ze środków europejskich w ramach działań 2.1, 2.2 oraz 2.3 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

•   ze źródeł zagranicznych innych niż określone w lit. a lub finansowania z innych środków publicznych, będących projektami informatycznymi

o publicznym zastosowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), których wartość przekracza 5 mln złotych, z wyłączeniem projektów, o których mowa w art. 12c tej ustawy, oraz projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.


3. Monitorowanie postępów w realizacji projektów informatycznych.


KRMC wykonuje także inne zadania powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

 

Rada Architektury IT

Wsparciem dla KRMC w podejmowaniu decyzji dotyczących uruchamiania projektów oraz realizacji określonych zadań związanych z wdrażaniem modelu Architektury Informacyjnej Państwa  jest Zespół Zadaniowy „Rada Architektury IT”   


Podstawowe zagadnienia związane z architekturą i interoperacyjnością systemów teleinformatycznych w podmiotach realizujących zadania publiczne, szczególnie istotnych w procesie ich planowania, budowy lub modyfikacji i wdrażania, znajdują się na Portalu Interoperacyjności i Architektury.

 

 

{"register":{"columns":[]}}