W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w ONZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w ONZ.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stałe Przedstawicielstwo RP przy BNZIOM w Wiedniu

Przed siedzibą Stałego Przedstawicielstwa SP RP przy BNZIOM w Wiedniu znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla korpusu dyplomatycznego, które mogą zostać zarezerwowane dla gości z niepełnosprawnościami.

Przy wejściu na teren Przedstawicielstwa znajduje się odpowiednio zlokalizowany domofon, przez który osoba z niepełnosprawnością może poprosić o pomoc w dostaniu się do budynku placówki.

Przedstawicielstwo mieści się w zabytkowej willi, która ze względu na specyfikę historycznej zabudowy nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku mieści się na 29. i 30. piętrze biurowca zlokalizowanego w środkowej części Manhattanu (750 Third Avenue, 10017 New York). Wszystkie wejścia do budynku – od strony 750 Third Avenue, 485 Lexington Avenue i East 46th Street – umożliwiają swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do kondygnacji, na których znajduje się siedziba placówki, możliwy jest za pomocą czterech wind osobowych. Lokal placówki wyposażony jest w łazienkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Na ulicach wokół budynku, gdzie mieści się SP RP przy NZ, nie ma specjalnie oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do parkowania na ulicy w miejscach ogólnie do tego przeznaczonych uprawnione są osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają specjalną kartę parkingową wydawaną przez NYC Department of Transportation.

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie uprzejmie informuje, że budynek Stałego Przedstawicielstwa RP nie posiada przystosowań dla osób z niepełnosprawnościami. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego posiada obniżone krawężniki.

{"register":{"columns":[]}}