W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Organizacja jednostki

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GDAŃSKU ORAZ ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
Struktura organizacyjna jednostki została określona Zarządzeniem nr 106/2021 Prokuratora Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz zadań Komorek organizacyjnych
§1
1. Kierownictwo  Prokuratury Okręgowej w Gdańsku stanowią:
1) Prokurator Okręgowy w Gdańsku
2) trzech Zastępców Prokuratora Okręgowego w Gdańsku, w tym Zastępca Prokuratora Okręgowego do spraw Wojskowych
 §2
W skład Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) 1 Wydział Śledczy,
2) 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
3) 3 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
4) 5 Wydział Organizacyjny;
5) 6 Wydział Sądowy;
6) 7 Wydział Budżetowo – Administracyjny;
7) 8 Wydział do spraw Wojskowych;
8) Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;
9) Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Stanowisko Audytora Wewnętrznego;
11) Stanowisko do Spraw BHP;
12) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;
13) Stanowisko do Spraw Obronnych.
§3
1.  1 Wydział Śledczy kierowany przez Naczelnika obejmujący zakresem swojego działania:
1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
3) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
4) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w    sprawach, o których mowa w pkt 1;
5) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
6) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
7) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
8) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
9) sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w  prokuraturach rejonowych, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
10) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
11) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań prowadzonych przeciwko osobom, które występowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k.;
12) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw;
13) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1.
2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Cyberprzestępczości kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zakresem swego działania:
1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów  informatycznych (cyberprzestępczość):
a) o skomplikowanym stanie faktycznym lub
b) jeżeli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o   której mowa w art. 115§5 k.k.
2) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale;
3) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
4) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;
5) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądów odwoławczych  w sprawach, o których mowa w pkt 1;
6) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
7) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
8) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
9) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych w sprawach, o których mowa w pkt 1, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w tych sprawach w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
10) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych, prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o  których mowa w pkt 1;
11) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu w sprawach prowadzonych przeciwko osobom, które występowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k.:
12) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw;
13) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań  przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1.
2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego z wyłączeniem zadań i decyzji zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego.
§4
1. 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika obejmujący zakresem swojego działania:
1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne oraz względem mienia znacznej wartości, o których mowa w art. 115§5 k.k. przestępstwa finansowe i skarbowe;
2) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
3) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym ;
4) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;
5) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
6) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
7) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
8) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
9) sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
10) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
11) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań prowadzonych przeciwko osobom, które występowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k.
12) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw;
13) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach , o których mowa w pkt 1.
2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora
Okręgowego z wyłączeniem zadań i decyzji zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego.
§5
1. 3 Wydział  do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika Wydziału, obejmujący zakresem swojego działania:
1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw finansowych i skarbowych z wyjątkiem spraw w § 4.1, w innych sprawach zleconych przez Prokuratora Okręgowego w tym dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
2) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
3) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
4) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;
5) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
6) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
7) wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
8) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
9) sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami należącymi do właściwości Wydziału prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, w tym przedłużanie śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego, a nadto wykonywanie w/wymienionych zadań w zakresie innych postępowań prowadzonych w pozostałych prokuraturach rejonowych podległych tut. jednostce nie ujętych w § 6 ust.1 pkt. 22;
10) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze   podejrzanego w sprawach, o  których mowa w pkt 1 oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;
11)  przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań prowadzonych przeciwko osobom, które występowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k.
12) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów, o których mowa w pkt 1 oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców, prokuratora – koordynatora;
13) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw;
14) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców.
2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora
Okręgowego z wyłączeniem zadań i decyzji zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego.
§6
1. 5 Wydział Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
1) organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
2) kadr i szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej  i podległych jednostek;
3) sprawozdawczości i statystyki;
4) skarg i wniosków
5) działalności rzecznika prasowego;
6) udostępniania informacji publicznej;
7)  nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
8) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury ;
9) obsługi posiedzeń kolegium prokuratury okręgowej;
10) współdziałania z krajowymi jednostkami organizacyjnymi oraz czynności związanych z reprezentowaniem prokuratury wobec władz, urzędów, organizacji politycznych i społecznych;
11) nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
12) przygotowywania opinii prawnych w zakresie zgłaszanych przez podległe jednostki wątpliwości co do wykładni prawa;
13) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w prokuraturach rejonowych;
14) prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;
15) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
16) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 14 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
17) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 14;
18) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 14;
19) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 14;
20) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowań w sprawach, o których mowa w pkt 14;
21) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowań sądowych w sprawach, o których mowa w pkt 14;
22) sprawowanie zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w   prokuraturach rejonowych w Kartuzach, Kościerzynie i Pucku, w tym przedłużanie czasu trwania śledztw na czas powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1 i 9, ust. 2 pkt 1 i 9, § 4 ust.1 pkt 1 i 9 oraz §8 ust.1 pkt 1 i 9;
23) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, § 4 ust.1 pkt 1 i §8 ust.1 pkt 1, prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o  których mowa w pkt 14;
24) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, §4 ust.1 pkt 1 i §8 ust.1 pkt prowadzonych przeciwko osobom, które występowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k;
25) koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 14, w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora; na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, §4 ust.1 pkt 1 i  § 8 ust.1 pkt 1;
26) dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury rejonowe w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, §4 ust.1 pkt 1 i § 8 ust.1 pkt ;
27) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;
2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Wizytacji, kierowany przez kierownika, obejmujący ponadto zadania w zakresie:
1) dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich;
2) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;
3) prowadzenia działalności wizytacyjnej i lustracyjnej w podległych jednostkach;
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
5) przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu;
6) prowadzenie działań o charakterze kontrolno-analitycznym na podstawie badań akt i innych ustaleń oraz koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw;
3.  Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy z wyłączeniem zadań, o których mowa w  § 6 ust. 1 pkt. 11 i 13 oraz ust. 2 pkt.4-5, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje  Zastępca Prokuratora Okręgowego.
§7
1. 6 Wydział Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
1) udziału prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem odwoławczym w sprawach karnych prokuratur rejonowych, w trybie § 328 ust. 3  Regulaminu;
2) udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
3) udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu;
4) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu  sądowym w sprawach z zakresu  skarg na przewlekłość postępowania;
5) udziału prokuratorów w ramach pomocy prawnej, udzielanej innym jednostkom prokuratury okręgowej w postępowaniach sądowych przed sądem okręgowym I instancji w sprawach karnych;
6) udziału prokuratorów w ramach pomocy prawnej, udzielanej jednostkom prokuratur rejonowych, okręgowych oraz prokuratury regionalnej w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym oraz apelacyjnym w sprawach karnych;
7) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie udziału prokuratorów prokuratur rejonowych w sprawach karnych w postępowaniu sądowym;
8) analizę orzecznictwa sądowego oraz badanie zasadności poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
9) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
10) prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;
11) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
12) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 10 rozstrzyganych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym ;
13) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 10;
14) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 10;
15) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 10;
16) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 10;
17) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 10;
18) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań prowadzonych przeciwko osobom, które występowały w charakterze podejrzanych w trybie art. 328 k.p.k;
19) przygotowanie stanowiska do Prokuratora Regionalnego w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie.
2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Pozakarny, kierowany przez  Kierownika Działu, obejmujący ponadto  zadania w zakresie:
1) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ;
2) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;
3) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie udziału prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych i innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;
4) podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.
§8
1. 7 Wydział Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego obejmujący zadania w zakresie :
1) wykonywania zadań i funkcji dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2) wykonywania funkcji zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
3) prowadzenia rachunkowości i obsługi kasowej;
4) obsługi administracyjno-gospodarczej;
5) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;
6) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) prowadzenia inwestycji i remontów;
8) prowadzenia biblioteki.
2. W  ramach  Wydziału  wyodrębnia się :
a) Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego obejmujący zakresem swojego działania sprawy wymienione w pkt 1 i 3 z wyłączeniem zadań Działu Płac;
b) Dział Inwestycji i Remontów, kierowany przez Kierownika Działu obejmujący zakresem swojego działania sprawy wymienione w pkt 7;
c) Dział Płac, kierowany przez Kierownika Działu obejmujący zakresem swojego działania sprawy wymienione w pkt 3 w części dotyczącej wynagrodzeń”.
3.    Bezpośredni nadzór na Wydziałem i wchodzącymi w jego skład Działami sprawuje Prokurator Okręgowy.
§9
1. 8 Wydział do spraw Wojskowych  kierowany  przez  Zastępcę  Prokuratora  Okręgowego do spraw Wojskowych, obejmujący zakresem swojego działania:
1 ).prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych:
a) o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstwa, dla których właściwy jest wojskowy sąd okręgowy,
b) innych,  w  tym  również  zleconych  do  prowadzenia  przez  Zastępcę  Prokuratora  Generalnego  do  spraw Wojskowych lub Prokuratora Okręgowego,
2).udział  prokuratorów  w  postępowaniu  sądowym  w  sprawach  wymienionych  w  pkt  1, rozstrzyganych    w  pierwszej   i  drugiej  instancji   oraz  w  toku   czynności sądowych  w  postępowaniu  przygotowawczym;
3).sporządzanie  kasacji  i  wnoszenie  odpowiedzi  na  kasacje  stron  w  sprawach,  o których mowa w pkt 1;
4).sporządzanie  projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego lub Zastępcę Prokuratora Generalnego do  spraw  Wojskowych  kasacji  w  trybie  art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
5).wnoszenie  skarg  do  Sądu  Najwyższego  od  wyroków  sądów  odwoławczych  uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
6).sporządzanie  wniosków  o  wznowienie  postępowania  sądowego  w  sprawach,  o  których mowa w pkt 1;
7).ocena  i  udzielanie  odpowiedzi  na  wnioski  stron  o  wznowienie  postępowania  sądowego w   sprawach, o których mowa w pkt 1;
8).obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale oraz w zakresie spraw prowadzonych w  prokuraturach  rejonowych,  w  których  utworzono  działy  do  spraw  wojskowych  zgodnie  z   właściwością określoną   w  §  3.1  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości   z  12  lipca  2019  roku  w sprawie  utworzenia  w  prokuraturach  okręgowych  i  prokuraturach  rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;
9).sprawowanie nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień Zastępcy Prokuratora Okręgowego do spraw Wojskowych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez działy  do  spraw  wojskowych w   prokuraturach   rejonowych  określonych  w  §  3.1  cyt. rozporządzenia  oraz  sprawowanie zwierzchniego nadzoru  służbowego  nad  postępowaniami  przygotowawczymi   prowadzonymi  w  podległych  prokuraturach rejonowych, w których utworzono działy do spraw wojskowych;
10).nadzór   nad   udziałem   prokuratorów   działów   do   spraw   wojskowych  w  prokuraturach  rejonowych określonych § 3.1 cyt. rozporządzenia w postępowaniu przed sądem wojskowym;
11).udział    prokuratorów    przed    sądem    wojskowym    w    postępowaniu   o   wznowienie   postępowania i o ułaskawienie;
12).kontrola okresowa prawomocnych orzeczeń sądowych w podległych komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych określonych w § 3.1 cyt. rozporządzenia
13).analiza  danych   dotyczących   stanu   przestępczości  oraz   danych   statystycznych   w  zakresie   spraw prowadzonych  przez  Wydział  i  w  prokuraturach  rejonowych  określonych  w  §  3.1  cyt. rozporządzenia
14).w   zakresie   określonym   przepisami   ustawy   z   dnia  24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej    i wojskowych  organach  porządkowych  w  ramach  udzielonego przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego do spraw Wojskowych upoważnienia – nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania.
2. W ramach Wydziału wyodrębnia się:
1).1 Dział  Śledczy   –   kierowany   przez   Kierownika   Działu,   obejmujący   zakresem   swojego   działania:
a) prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i  dochodzeń  prowadzonych  przez  inne organy lub im powierzonych o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstw, dla których właściwy jest Wojskowy  Sąd  Okręgowy  i  innych,  w  tym  również  zleconych  do  prowadzenia przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do spraw Wojskowych lub Prokuratora Okręgowego,
b) wykonywanie  czynności  oskarżyciela  publicznego przed sądami wojskowymi i powszechnymi w zakresie, w jakim nie będą one realizowane przez 2 Dział Organizacyjno – Sądowy,
c) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,
d) wykonywanie   czynności   związanych  z  zadaniami  wynikającymi  z  ustawy  z  dnia  6  lipca  2001  roku        o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
e) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Dziale,
f) wykonywanie innych czynności zleconych  przez  Prokuratora  Okręgowego  i  zwierzchników  służbowych.
2). 2 Dział Organizacyjno- Sądowy  –   kierowany    przez    Kierownika   Działu,   obejmujący zakresem swojego działania:
a) prowadzenie  śledztw  i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych  przez  inne organy lub im powierzonych o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstw, dla których właściwy jest wojskowy  sąd  okręgowy  i  innych,   w tym  również  zleconych  do  prowadzenia  przez  Zastępcę  Prokuratora Generalnego  do  spraw  Wojskowych  lub Prokuratora Okręgowego, które nie będą rozpoznawane przez 1 Dział Śledczy,
b) udział    prokuratorów    w   postępowaniu   sądowym  w  sprawach  rozstrzyganych  w  pierwszej  instancji    i  w  drugiej  instancji  przez  Wojskowy  Sąd  Okręgowy oraz  w   toku   czynności   sądowych   w   postępowaniu przygotowawczym,
c) udział   prokuratorów   przed   Wojskowym   Sądem   Okręgowym  w  postępowaniu  wykonawczym  oraz  w sprawach o wznowienie postępowania i o ułaskawienie,
d) udział prokuratorów przed Wojskowym Sądem Okręgowym w sprawach o uznanie  za  nieważne  orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego  bytu  Państwa  Polskiego  oraz    w   sprawach  o  odszkodowanie  i  zadośćuczynienie  za  niesłuszne  skazanie,   tymczasowe  aresztowanie   lub zatrzymanie (z rozdziału 58 k.p.k.),
e) nadzór nad udziałem prokuratorów działu do spraw wojskowych  prokuratur  rejonowych  w  postępowaniu przed sądem wojskowym,
f) kontrola okresowa prawomocnych orzeczeń sądowych w podległych komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych,
g) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego w podległych działach do spraw wojskowych prokuratur rejonowych w tym formułowanie wytycznych i zaleceń
h) analiza orzecznictwa wojskowego sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe działy do spraw wojskowych prokuratur rejonowych,
i) analiza danych dotyczących stanu przestępczości w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych z ustaleniem dominującej kategorii przestępstw,
j) obrót  prawny  z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Dziale oraz w zakresie spraw prowadzonych  w podległych prokuraturach rejonowych, w których utworzono działy do spraw wojskowych,
k) sprawowanie nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień Zastępcy Prokuratora Okręgowego do spraw  Wojskowych  w  postępowaniu  przygotowawczym prowadzonym przez działy do spraw wojskowych    w   prokuraturach   rejonowych  oraz  sprawowanie  zwierzchniego  nadzoru  służbowego  nad  postępowaniami przygotowawczymi  prowadzonymi  w  podległych  prokuraturach  rejonowych, w których utworzono działy do spraw wojskowych,
l) wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Okręgowego i zwierzchników służbowych.
m) opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
n) prowadzenie spraw organizacyjnych i szkoleniowych wynikających z pełnienia zawodowej służby wojskowej przez prokuratorów będących oficerami,
o) planowanie  i  realizacja  kontroli  przestrzegania  prawa  i  działań  profilaktycznych  w jednostkach resortu obrony  narodowej,  zlokalizowanych  na terenie właściwości 8 Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej  w  Gdańsku,     w  tym  prowadzenie  szkoleń  metodycznych   na   rzecz   Żandarmerii   Wojskowej,
p) nadzór  nad  realizacją  kontroli  przestrzegania  prawa  i  realizacja  zadań  profilaktycznych  w jednostkach resortu obrony narodowej, wykonywanych przez działy  do  spraw  wojskowych  w  prokuraturach  rejonowych,
r) zbieranie i analiza danych dotyczących stanu przestępczości oraz danych statystycznych w zakresie spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne do spraw wojskowych,
s) załatwianie petycji,  skarg,  wniosków  i  meldunków  w  zakresie  kompetencji  8 Wydziału  do  spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,
t) wykonywanie innych czynności zleconych przez  Prokuratora  Okręgowego  i  zwierzchników  służbowych.
3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego do spraw Wojskowych”
§10
1. Samodzielny  Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący  zakresem  działania:
1) opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i w jednostkach podległych;
2) koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i w jednostkach podległych;
3) zapewnienie obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
4)  opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
5) współpracę z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
6) opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;
7) wykonywanie analiz kryminalnych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturze okręgowej i w podległych prokuraturach rejonowych
8) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej i rejonowej na platformie ePUAP;
9) koordynowanie wprowadzenia do praktyki w prokuraturach rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych rozwiązań i systemów informatycznych;
10) administrowanie i obsługę Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego oraz stanowisk dostępowych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informatycznego Schengen II, Centralnej Bazy Danych SIP i innych zewnętrznych baz danych;
11) zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych;
12) zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych;
13) prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji;
14) prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej oraz obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
15) obsługę wideokonferencji;
16) prowadzenie ewidencji  sprzętu komputerowego  i oprogramowania;
17) analizowanie spraw umorzonych wobec niewykrycia sprawcy zabójstwa pod kątem ich ewentualnego podjęcia, po czym kontynuowanie postępowania przygotowawczego;
18) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale;
19) udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 17 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym ;
20) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasację stron w sprawach, o których mowa w pkt 17;
21) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądów odwoławczych  w sprawach, o których mowa w pkt 17;
22) wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 17;
23) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 17;
24) ocenę i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 17;
25) innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur.
2.Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Prokurator
Okręgowy.
 §11
1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swojego działania zadania:
1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;
2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
6) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowaniem ryzyka;
7) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących w Prokuraturze Okręgowej i w jednostkach podległych, albo wykonujących zadania zlecone, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je utraciły;
8) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i prokuratur podległych
2. W skład Samodzielnego Działu wchodzi Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której zasady działania określają odrębne przepisy. W ramach Kancelarii Tajnej działają:
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku, 
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Gdyni,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, 
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Malborku,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Pucku,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Sopocie, 
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Tczewie, 
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Prokuratury Rejonowej w Wejherowie,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku,
- Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dla Działu do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Gdyni.
3. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych obejmuje zakresem swego działania prokuraturę okręgową oraz prokuratury rejonowe wchodzące w skład prokuratury okręgowej.
4. Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Prokurator Okręgowy.
§12
W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
Stanowisko Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Stanowisko do Spraw BHP do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Stanowisko Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w prokuraturze okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych.
Stanowisko do Spraw Obronnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z odrębnymi przepisami podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
§13
Traci moc Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Gdańsku nr 69/16 z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z późn. zm.
§14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.01.2021 12:33 Hanna Labuda
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Hanna Labuda
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Organizacja jednostki 5.0 20.08.2021 09:28 Hanna Labuda
Organizacja jednostki 4.0 20.08.2021 09:27 Hanna Labuda
Organizacja jednostki 3.0 20.08.2021 09:26 Hanna Labuda
Organizacja jednostki 2.0 20.08.2021 09:25 Hanna Labuda
Organizacja jednostki 1.0 19.01.2021 12:33 Hanna Labuda

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}