W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grzegorza, Gerwazego Gorczyckiego w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/psmchelmno zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/psmchelmno

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.06.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część filmów może nieposiadać napisów i audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.02.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Ronczkowski, adres poczty elektronicznej jaroslawronczkowski@chelmnopsm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 607112108. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. G.G. Gorczyckiego w Chełmnie, Świętojerska 3, 86-200 Chełmno
1.    W budynku znajdują się 4 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.
2.    Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
3.    Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4.    Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5.    Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6.    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7.    Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
8.    Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.06.2022 10:13 Jarosław Ronczkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mieczysław Żelazko
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 01.03.2023 18:03 Jarosław Ronczkowski
Deklaracja dostępności 1.0 30.06.2022 10:13 Jarosław Ronczkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}