W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dąbrowskiego 9a.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email:

psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres: 42-500 Będzin ul. Kościuszki 58.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod.psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

PSSE przetwarza dane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego. Pani / Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową - zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6  ust.1  lit. a ,  b,  c, e  rozporządzenia RODO.

Podstawowe cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

 • realizacja zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) oraz wykonywania statutowych badań i pomiarów - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 • zawieranie i realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • ustalanie i dochodzenie należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
 • kontaktowanie się z klientami/interesantami w sprawach wnoszonych/zlecanych PSSE
 • prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy i uprawnień pracowników - art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKA W SZCZEGÓLNOŚCI Z:

 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 • Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

 ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: na wniosek sądu, Policji). Jako jednostka podlegamy Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i wykonujemy działania których głównym celem jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, w związku z powyższym współpraca z w/w podmiotami jest nierozłączna.

Ponadto jeżeli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku/petycji Pani / Pana dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

PSSE nie udostępnia i nie ujawnia danych osobowych inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji zadań/usług. Dlatego mogą one mogą być przekazane/ujawnione wyłącznie następującym kategoriom podmiotów:

dostawcy usług, z których korzysta PSSE w celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi) lub podwykonawcy w przypadku Państwa zgody na podzlecenie badania.
inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane są zgodnie z kategorię archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, obowiązującym na podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE lub zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści.
wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie wg art. 16 RODO), pisemnego uzasadnionego żądania ich usunięcia (w zakresie wg art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie wg art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie wg art. 21 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie

przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi, sprawne załatwienie sprawy. W przypadku realizacji niektórych zadań, np. badań laboratoryjnych, podanie danych jest warunkiem wykonania umowy/zlecenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem załatwienia spraw wnoszonych do/zlecanych PSSE.

Materiały

Klauzula informacyjna ogólna RODO
Klauzula-informacyjna-ogolna-RODO.pdf 0.26MB
Wniosek osoby fizycznej o realizację prawa
Zgloszenie-realizacji-praw-z-zakresu-Ochrony-Danych-Osobowych.pdf 0.51MB
{"register":{"columns":[]}}