W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Dostępność, dostępność architektoniczna, informacje dla niesłyszących i głuchoniemych

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Grudziądzu

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-14.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu mgr Beata Kruszka , adres poczty elektronicznej psse.grudziadz@pis.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 222 500 115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna.


Szanowni Państwo

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 31 jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Dlatego też, planując przybycie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu należy zadzwonić i umówić się z pracownikiem sekretariatu tel. 56 45178 10, e-mail: psse.grudziadz@pis.gov.pl lub będąc w budynku zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach wejściowych o jego przywołanie.
Osoby poruszające się na wózkach, mogą dostać się do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu w następujący sposób:

1. przycisnąć przycisk dzwonka, następnie poczekać na pracownika, który zorganizuje pomoc w wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej i wprowadzi osobę na wózku do holu Stacji.
2. Pracownik po wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej, powiadamia pracownika kompetentnego do załatwienia sprawy.
3. Pracownik, w celu załatwienia sprawy, prowadzi interesanta do wskazanego miejsca, które zostało wyznaczone do obsługi klienta.


INFORMACHA DLA NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH INTERESANTÓW

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących petentów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu informujemy, iż zapewnia się usługi pozwalające na komunikowanie się osobom głuchoniemym za pośrednictwem środków wspierających komunikację w postaci:
• korzystania z poczty elektronicznej na adres: psse.grudziadz@pis.gov.pl
• przesyłania na numer faksu: 56 45 178 11